Wdrażanie dostępności w organizacji

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 986, z późn. zm.), informuje o możliwości składania wniosków o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Wdrażanie dostępności w organizacji". Z wnioskiem o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej może wystąpić podmiot prowadzący działalność gospodarczą, jeżeli: 

 

 1. zapewnia warunki organizacyjne i kadrowe umożliwiające przeprowadzenie walidacji zgodnie z wymaganiami, o których mowa w pkt. 6 załącznika do obwieszczenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Wdrażanie dostępności w organizacji " do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (M.P. poz. 380);
 2. nie zakończył lub nie zawiesił prowadzenia działalności gospodarczej, lub w stosunku do którego nie została otwarta likwidacja, lub nie ogłoszono jego upadłości;
 3. nie posiada zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, o ile był obowiązany do ich opłacania.

Wniosek składa się do Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej za pośrednictwem portalu Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji.

 

Instrukcja dla podmiotów wnioskujących o nadanie uprawnień do certyfikowania [Pobierz

Podgląd kwalifikacji "Wdrażanie dostępności w organizacji" w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji [Zobacz]

 

Wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej zawiera:

 1. dane wnioskodawcy:
 1. nazwę lub firmę albo imię i nazwisko, w przypadku osoby fizycznej,
 2. siedzibę i adres albo adres zamieszkania oraz adres do doręczeń, w przypadku osoby fizycznej,
 3. numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer PESEL lub, w przypadku osoby zagranicznej, o której mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 649), inny numer przypisany do celów identyfikacji podatkowej w kraju siedziby lub zamieszkania,
 4. numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) albo numer w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o ile został nadany,
 5. wskazanie osób uprawnionych do reprezentowania w przypadku podmiotu będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,
 6. adres elektroniczny osoby wnoszącej wniosek.
 1. wskazanie kwalifikacji rynkowej, której dotyczy wniosek;
 2. informacje o warunkach organizacyjnych i kadrowych oraz o spełnianiu dodatkowych warunków, o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 7 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

 

Do wniosku o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej dołącza się:

 1. oświadczenia o następującej treści:
 1. „Oświadczam, że nie posiadam zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.”,
 2. „Oświadczam, że dane zawarte we wniosku o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej są zgodne z prawdą.”;
 1. dowód wniesienia opłaty, o której mowa w art. 44 ust. 1 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Uwaga: oświadczenia, o których mowa w pkt. 1.1. i 1.2.:

 • muszą zawierać podpisaną przez składającego oświadczenie klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”,
 • uwierzytelnia się przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. poz. 570, z późn. zm.).

 

Wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej podlega opłacie.

Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez Ministra Edukacji Narodowej na niniejszym portalu, opłaty z tytułu wniosku o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji (art. 41 ust. 2 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji) należy wnosić na rachunek Ministerstwa Edukacji Narodowej:

Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie

nr  59 1010 1010 0031 2822 3100 0000.

W tytule przelewu należy wpisać:

ZSK art. 41.2 – Wdrażanie dostępności w organizacji

                                (nazwa kwalifikacji)

Opłata z tytułu wniosku o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji rynkowej wynosi 

10 000 zł.

Organizowanie wycieczek górskich

Minister Rozwoju, zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 226) informuje  o możliwości składania wniosków o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Organizowanie wycieczek górskich".Z wnioskiem o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej może wystąpić podmiot prowadzący działalność gospodarczą, jeżeli:

 

1. zapewnia warunki organizacyjne i kadrowe umożliwiające przeprowadzenie walidacji zgodnie z wymaganiami, o których mowa w pkt. 6 załącznika do obwieszczenia Ministra Rozwoju z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Organizowanie wycieczek górskich" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (M. P. z 2020 r. poz. 335).;

2. nie zakończył lub nie zawiesił prowadzenia działalności gospodarczej, lub w stosunku do którego nie została otwarta likwidacja lub nie ogłoszono jego upadłości

3. nie posiada zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, o ile był obowiązany do ich opłacania.

Wniosek składa się do Ministra Rozwoju za pośrednictwem portalu Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji

Instrukcja dla podmiotów wnioskujących o nadanie uprawnień do certyfikowania [Pobierz
Podgląd kwalifikacji "Organizowanie wycieczek górskich" [Zobacz]

 

Wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej zawiera:

1)  dane wnioskodawcy:

1. nazwę lub firmę albo imię i nazwisko, w przypadku osoby fizycznej,

2. siedzibę i adres albo adres zamieszkania oraz adres do doręczeń, w przypadku osoby fizycznej,

3. numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer PESEL lub, w przypadku osoby zagranicznej, o której mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1079 z późn. zm.), inny numer przypisany do celów identyfikacji podatkowej w kraju siedziby lub zamieszkania,

4. numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) albo numer w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o ile został nadany,

5. wskazanie osób uprawnionych do reprezentowania w przypadku podmiotu będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,

6. adres elektroniczny osoby wnoszącej wniosek;

2)  wskazanie kwalifikacji rynkowej, której dotyczy wniosek;

3)  informacje o warunkach organizacyjnych i kadrowych oraz o spełnianiu dodatkowych warunków, o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 7 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, o ile takie zostały wymienione w stosownym obwieszczeniu;

 

Do wniosku o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej dołącza się:

1)     oświadczenia o następującej treści:

1. "Oświadczam, że nie posiadam zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.",

2. "Oświadczam, że dane zawarte we wniosku o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej są zgodne z prawdą.";


2)     dowód wniesienia opłaty, o której mowa w art. 43 ust. 1 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Uwaga: oświadczenia, o których mowa w pkt. 1 a i b:
- muszą zawierać podpisaną przez składającego oświadczenie klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”,
- uwierzytelnia się przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy 
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
(Dz. U. z 2020 r. poz.346).

 

Wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej, podlega opłacie.

Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez Ministra Edukacji Narodowej na portalu Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, opłaty z tytułu wniosku o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji (art. 43 ust.1) należy wnosić na numer rachunku bankowego Ministerstwa Edukacji Narodowej: 

Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie 

nr  59 1010 1010 0031 2822 3100 0000.

w tytule przelewu należy wpisać:

ZSK art. 41.2 - Organizowanie wycieczek górskich
                                           (nazwa kwalifikacji)

Opłata z tytułu wniosku o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji rynkowej wynosi 10 000 zł.

Asystowanie w przygotowaniu potraw

Minister Rozwoju, zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 226) informuje  o możliwości składania wniosków o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Asystowanie w przygotowaniu potraw". Z wnioskiem o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej może wystąpić podmiot prowadzący działalność gospodarczą, jeżeli:

1)  zapewnia warunki organizacyjne i kadrowe umożliwiające przeprowadzenie walidacji zgodnie z wymaganiami, o których mowa w pkt. 6 załącznika do obwieszczenia Ministra Rozwoju z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Asystowanie w przygotowaniu potraw” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (M. P. z 2020 r. poz. 336).;

2) nie zakończył lub nie zawiesił prowadzenia działalności gospodarczej, lub w stosunku do którego nie została otwarta likwidacja lub nie ogłoszono jego upadłości;

3) nie posiada zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń

 

Pracowniczych, o ile był obowiązany do ich opłacania.Wniosek składa się do Ministra Rozwoju za pośrednictwem portalu Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji

Instrukcja dla podmiotów wnioskujących o nadanie uprawnień do certyfikowania [Pobierz
Podgląd kwalifikacji „Asystowanie w przygotowaniu potraw” [zobacz]

 

Wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej zawiera:

1) dane wnioskodawcy:

1. nazwę lub firmę albo imię i nazwisko, w przypadku osoby fizycznej,

2. siedzibę i adres albo adres zamieszkania oraz adres do doręczeń, w przypadku osoby fizycznej,

3. numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer PESEL lub, w przypadku osoby zagranicznej, o której mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1079 z późn. zm.), inny numer przypisany do celów identyfikacji podatkowej w kraju siedziby lub zamieszkania,

4. numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) albo numer w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o ile został nadany,

5. wskazanie osób uprawnionych do reprezentowania w przypadku podmiotu będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,

6. adres elektroniczny osoby wnoszącej wniosek;

2) wskazanie kwalifikacji rynkowej, której dotyczy wniosek;

3) informacje o warunkach organizacyjnych i kadrowych oraz o spełnianiu dodatkowych warunków, o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 7 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, o ile takie zostały wymienione w stosownym obwieszczeniu;

 

Do wniosku o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej dołącza się:

1. oświadczenia o następującej treści: "Oświadczam, że nie posiadam zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.",

"Oświadczam, że dane zawarte we wniosku o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej są zgodne z prawdą.";


2) dowód wniesienia opłaty, o której mowa w art. 43 ust. 1 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Uwaga: oświadczenia, o których mowa w pkt. 1 a i b:
- muszą zawierać podpisaną przez składającego oświadczenie klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”,
- uwierzytelnia się przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy 
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
(Dz. U. z 2020 r. poz.346).

 

Wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej, podlega opłacie.

Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez Ministra Edukacji Narodowej na portalu Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, opłaty z tytułu wniosku o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji (art. 43 ust.1) należy wnosić na numer rachunku bankowego Ministerstwa Edukacji Narodowej: 

Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie 

nr  59 1010 1010 0031 2822 3100 0000.

w tytule przelewu należy wpisać:

ZSK art. 41.2 - Asystowanie w przygotowaniu potraw
                                      (nazwa kwalifikacji)

Opłata z tytułu wniosku o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji rynkowej wynosi  10 000 zł.