Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 2153), Minister Sprawiedliwości informuje o możliwości składania wniosków o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie mediacji sądowej i pozasądowej w sprawach cywilnych”.

Z wnioskiem o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej może wystąpić podmiot prowadzący działalność gospodarczą, jeżeli:

 1. zapewnia warunki organizacyjne i kadrowe umożliwiające przeprowadzenie walidacji zgodnie z wymaganiami, o których mowa w pkt. 6 załącznika do obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie mediacji sądowej i pozasądowej w sprawach cywilnych”
  do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (M.P. z 2018 r. poz. 1198);
 2. nie zakończył lub zawiesił prowadzenia działalności gospodarczej, lub w stosunku
  do którego nie została otwarta likwidacja lub nie ogłoszono jego upadłości;
 3. nie posiada zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, o ile był obowiązany do ich opłacania.

Wniosek składa się do Ministra Sprawiedliwości za pośrednictwem portalu Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji.

 • Instrukcja dla podmiotów wnioskujących o nadanie uprawnień do certyfikowania (Pobierz tutaj)
 • Podgląd kwalifikacji „Prowadzenie mediacji sądowej i pozasądowej w sprawach cywilnych” w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Zobacz tutaj)

 

Wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej zawiera:

 1. dane wnioskodawcy:
 • nazwę lub firmę albo imię i nazwisko, w przypadku osoby fizycznej,
 • siedzibę i adres albo adres zamieszkania oraz adres do doręczeń, w przypadku osoby fizycznej,
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer PESEL lub, w przypadku osoby zagranicznej, o której mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 649), inny numer przypisany do celów identyfikacji podatkowej w kraju siedziby lub zamieszkania,
 • numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) albo numer w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o ile został nadany,
 • wskazanie osób uprawnionych do reprezentowania w przypadku podmiotu będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,
 • adres elektroniczny osoby wnoszącej wniosek;
 1. wskazanie kwalifikacji rynkowej, której dotyczy wniosek;
 2. informacje o warunkach organizacyjnych i kadrowych oraz o spełnianiu dodatkowych warunków, o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 7 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.  

 

Do wniosku o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej dołącza się:

 1. oświadczenia o następującej treści:
 • „Oświadczam, że nie posiadam zaległości z tytułu podatków, składek
  na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy
  i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.”,
 • „Oświadczam, że dane zawarte we wniosku o nadanie uprawnienia
  do certyfikowania kwalifikacji rynkowej są zgodne z prawdą.”;
 1. dowód wniesienia opłaty, o której mowa w art. 44 ust. 1 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Uwaga: oświadczenia, o których mowa w pkt. 1.1. i 1.2.:

 - muszą zawierać podpisaną przez składającego oświadczenie klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”,

- uwierzytelnia się przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy 
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. poz. 570, z późn. zm.).

 

Wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej, podlega opłacie.


Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez Ministra Edukacji Narodowej na niniejszym portalu, opłaty z tytułu wniosku o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji
(art. 41 ust. 2 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji) należy wnosić na rachunek Ministerstwa Edukacji Narodowej:

Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie

nr  59 1010 1010 0031 2822 3100 0000.

w tytule przelewu należy wpisać:

ZSK art. 41.2 - Prowadzenie mediacji sądowej i pozasądowej w sprawach cywilnych

Opłata z tytułu wniosku o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji rynkowej wynosi 

10 000 zł.