Zintegrowany System Kwalifikacji

OGŁOSZENIE I NABORU NA LISTĘ PZZJ

Minister Edukacji Narodowej, jako minister koordynator Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 64, z późn. zm., dalej jako „ustawa o ZSK”) ogłasza nabór na listę podmiotów uprawnionych do pełnienia funkcji zewnętrznego zapewniania jakości wobec instytucji certyfikujących (dalej jako „lista”).

Nabór prowadzony jest w zakresie następujących grup kwalifikacji wskazanych w ramach działów przez ministrów właściwych:

Lp. Grupy Kwalifikacji Dział Administracji
1. administracja publiczna administracja publiczna
2. budownictwo budownictwo,  planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo
3. gospodarowanie nieruchomościami budownictwo,  planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo
4. mieszkalnictwo budownictwo,  planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo
5. budżet budżet
6. członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej
7. energetyka jądrowa energia
8. energetyka, w tym efektywność energetyczna (bez transportu i budownictwa) energia
9. gaz ziemny energia
10. górnictwo energia
11. odnawialne źródła energii energia
12. ropa naftowa i paliwa ciekłe energia
13. finanse publiczne finanse publiczne
14. gospodarka gospodarka
15. gospodarka morska gospodarka morska
16. gospodarka wodna gospodarka wodna
17. gospodarka złożami kopalin gospodarka złożami kopalin
18. informatyzacja informatyzacja
19. instytucje finansowe instytucje finansowe
20. sport powszechny (rekreacja ruchowa) kultura fizyczna
21. sport wyczynowy kultura fizyczna
22. kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
23. łączność łączność
24. nauka nauka
25. obrona narodowa obrona narodowa
26. oświata i  wychowanie oświata i wychowanie
27. usługi w urzędach pracy i OHP praca
28. zatrudnienie, stosunki pracy, warunki pracy, wynagrodzenia i świadczenia pracownicze praca
29. zbiorowe stosunki pracy, spory zbiorowe, związki zawodowe i organizacje pracodawców praca
30. rodzina rodzina
31. rolnictwo rolnictwo
32. rozwój regionalny rozwój regionalny
33. rozwój wsi rozwój wsi
34. rybołówstwo rybołówstwo
35. rynki rolne rynki rolne
36. skarb państwa skarb państwa
37. sprawiedliwość sprawiedliwość
38. sprawy wewnętrzne sprawy wewnętrzne
39. sprawy zagraniczne sprawy zagraniczne
40. szkolnictwo wyższe szkolnictwo wyższe
41. środowisko środowisko
42. drogi publiczne transport
43. transport drogowy transport
44. transport kolejowy transport
45. transport lotniczy transport
46. gastronomia turystyka
47. hotelarstwo turystyka
48. turystyka turystyka
49. wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne
50. usługi świadczone w schroniskach, noclegowniach i ogrzewalniach dla bezdomnych zabezpieczenie społeczne
51. usługi w pomocy społecznej zabezpieczenie społeczne
52. zatrudnienie socjalne w kontekście pomocy społecznej zabezpieczenie społeczne
53. zawód regulowany - pracownik socjalny zabezpieczenie społeczne
54. zdrowie zdrowie
55. żegluga śródlądowa żegluga śródlądowaZ wnioskiem o wpis na listę może wystąpić podmiot prowadzący zorganizowaną działalność w obszarze gospodarki, rynku pracy, edukacji lub szkoleń, jeżeli:

 1. dysponuje odpowiednio przygotowaną kadrą do wykonywania zadań zewnętrznego zapewniania jakości, o których mowa w art. 66 ustawy o ZSK (przez kadrę rozumieć należy pracowników, którzy jako zespół posiadają:
  • ogólną wiedzę na temat Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji,
  • wiedzę o zasadach walidacji oraz doświadczenie w zakresie walidacji efektów uczenia się uzyskanych w ramach edukacji formalnej i nieformalnej oraz uczenia się nieformalnego,
  • wiedzę o zasadach wewnętrznego i zewnętrznego zapewniania jakości w obszarze nadawania kwalifikacji rynkowych należących do grup kwalifikacji objętych tym wnioskiem o wpis na listę oraz doświadczenie w zakresie prowadzenia ewaluacji lub audytów);
 2. posiada wewnętrzny system zapewniania jakości przeprowadzanych procesów;
 3. nie jest instytucją certyfikującą kwalifikacje rynkowe należące do grup kwalifikacji, których dotyczy ten wniosek o wpis na listę,
 4. posiada co najmniej 10-letnie doświadczenie w prowadzeniu działalności w zakresie gospodarki, rynku pracy, edukacji lub szkoleń;
 5. nie zakończył lub zawiesił prowadzenia działalności gospodarczej, lub w stosunku do którego nie została otwarta likwidacja lub nie ogłoszono jego upadłości;
 6. nie posiada zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, o ile był obowiązany do ich opłacania.Wniosek o wpis na listę zawiera:

 1. dane wnioskodawcy:
  1. nazwę lub firmę albo imię i nazwisko, w przypadku osoby fizycznej,
  2. siedzibę i adres albo adres zamieszkania oraz adres do doręczeń, w przypadku osoby fizycznej,
  3. numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer PESEL lub, w przypadku osoby zagranicznej, o której mowa w art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, inny numer przypisany do celów identyfikacji podatkowej w kraju siedziby lub zamieszkania,
  4. numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), o ile został nadany,
  5. numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) albo numer w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o ile został nadany,
  6. wskazanie osób uprawnionych do reprezentowania w przypadku podmiotu będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,
  7. adres elektroniczny osoby wnoszącej wniosek;
 2. określenie grup kwalifikacji rynkowych z określonych działów administracji rządowej (zgodnie z zamieszczoną powyżej tabelą), w odniesieniu do których wnioskodawca wnioskuje o pełnienie funkcji zewnętrznego zapewniania jakości; wniosek może określać jedną lub więcej grup kwalifikacji rynkowych z każdego działu administracji, z jednego lub tylko z niektórych działów administracji;
 3. imiona i nazwiska pracowników wnioskodawcy wraz z informacją o ich wykształceniu i doświadczeniu zawodowym w zakresie wykonywania zadań zewnętrznego zapewniania jakości, o których mowa w art. 66 ustawy o ZSK;
 4. inne informacje mające wpływ na ocenę możliwości wykonywania przez wnioskodawcę zadań związanych z zewnętrznym zapewnianiem jakości.


Do wniosku o wpis na listę dołącza się:

 1. w przypadku wnioskodawcy, będącego podmiotem, który nie prowadzi działalności gospodarczej - dokumenty potwierdzające spełnienie warunku prowadzenia zorganizowanej działalności w obszarze gospodarki, rynku pracy, edukacji lub szkoleń, w szczególności statut, uchwałę, umowę, lub oświadczenie wskazujące obszar w którym wnioskodawca prowadzi działalność;
 2. oświadczenia o następującej treści:
  1. "Oświadczam, że posiadam co najmniej 10-letnie doświadczenie w prowadzeniu działalności w zakresie gospodarki, rynku pracy, edukacji lub szkoleń oraz posiadam wewnętrzny system zapewniania jakości przeprowadzanych procesów.",
  2. "Oświadczam, że nie posiadam zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.",
  3. "Oświadczam, że dane zawarte we wniosku o wpis na listę podmiotów zewnętrznego zapewniania jakości są zgodne z prawdą.";

  Uwaga: oświadczenia, o których mowa w pkt 1 i 2:
  • składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Oświadczenia te muszą zawierać podpisaną przez składającego oświadczenie klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”,
  • muszą być uwierzytelnione przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;

 3. dowód wniesienia opłaty od danego wniosku o wpis na listę - w wysokości 2000 zł (art. 55 ust. 1 ustawy o ZSK); wniosek podlega opłacie w wysokości 2000 zł niezależnie od liczby grup kwalifikacji wskazanych we wniosku, do których wnioskodawca wnioskuje o pełnienie funkcji zewnętrznego zapewniania jakości; opłatę tę należy wnosić na rachunek Ministerstwa Edukacji Narodowej:


Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie nr 59 1010 1010 0031 2822 3100 0000.

W tytule przelewu należy wpisać:
ZSK art. 53.1 - ....................................................................
                                    (nazwa wnioskodawcy)

Wnioski można składać od dnia 14.11.2016 r. do dnia 12.12.2016 r. za pośrednictwem portalu Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/).

Uwaga: termin na składanie wniosków został przedłużony do dnia 13 stycznia 2017 r.

Ocenę formalną wniosku przeprowadza podmiot prowadzący Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Ocenę merytoryczną poprawnego formalnie wniosku przeprowadza komisja powołana przez Ministra Edukacji Narodowej, jako ministra koordynatora Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy o ZSK.

Wnioski będą oceniane odrębnie według grup kwalifikacji z określonych działów administracji.

Wpis na listę następuje w drodze decyzji administracyjnej Ministra Edukacji Narodowej (ministra koordynatora Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji), po przeprowadzeniu ww. naboru na listę.

Wszelkie pytania merytoryczne związane z naborem prosimy kierować na adres email: zsk@men.gov.pl

Pomoc techniczną w zakresie naboru można uzyskać w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości: zrk@parp.gov.pl