Minister Edukacji Narodowej, jako minister koordynator Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, zgodnie z art. 51 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 986, z późn. zm.), prowadzi oraz podaje do publicznej wiadomości listę podmiotów uprawnionych do pełnienia funkcji zewnętrznego zapewniania jakości wobec instytucji certyfikujących. Wpis podmiotu na listę następuje w drodze decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu naboru na listę (art. 52 ust. 1 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji)

Lp.

Podmiot

Grupa kwalifikacji

1

Akademia Morska w Szczecinie

gospodarka morska

nauka

rybołówstwo

szkolnictwo wyższe

transport drogowy

żegluga śródlądowa

2

Butra Consulting Andrzej Butra

oświata i  wychowanie

usługi w urzędach pracy i OHP

3

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

zdrowie

4

Fundacja Instytut Spraw Publicznych

administracja publiczna

członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

finanse publiczne

instytucje finansowe

nauka

rodzina

rozwój regionalny

sprawy zagraniczne

szkolnictwo wyższe

usługi świadczone w schroniskach, noclegowniach i ogrzewalniach dla bezdomnych

usługi w pomocy społecznej

usługi w urzędach pracy i OHP

wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne

zatrudnienie socjalne w kontekście pomocy społecznej

zatrudnienie, stosunki pracy, warunki pracy, wynagrodzenia i świadczenia pracownicze

zawód regulowany - pracownik socjalny

5

Fundacja Warszawski Instytut Bankowości

instytucje finansowe

6

Główny Instytut Górnictwa

budownictwo

energetyka jądrowa

energetyka, w tym efektywność energetyczna (bez transportu i budownictwa)

gaz ziemny

gospodarka

gospodarka złożami kopalin

górnictwo

odnawialne źródła energii

środowisko

7

Grupa Gumułka Euroedukacja Spółka z o.o.

administracja publiczna

finanse publiczne

gospodarka

gospodarowanie nieruchomościami

informatyzacja

rozwój regionalny

usługi w pomocy społecznej

usługi w urzędach pracy i OHP

zatrudnienie, stosunki pracy, warunki pracy, wynagrodzenia i świadczenia pracownicze

8

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej

energetyka jądrowa

nauka

zdrowie

9

Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy

gaz ziemny

ropa naftowa i paliwa ciekłe

10

Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy

budownictwo

gospodarka

gospodarowanie nieruchomościami

informatyzacja

nauka

oświata i  wychowanie

szkolnictwo wyższe

usługi w urzędach pracy i OHP

zatrudnienie, stosunki pracy, warunki pracy, wynagrodzenia i świadczenia pracownicze

11

Instytut Turystyki w Krakowie Spółka z o.o.

 turystyka

gastronomia

hotelarstwo

12

Ogólnopolska Izba Gospodarki Nieruchomościami

gospodarowanie nieruchomościami

13

Śląski Uniwersytet Medyczny

zdrowie

14

Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju Jakub Michałowski

administracja publiczna

gastronomia

gospodarka

hotelarstwo

nauka

oświata i  wychowanie

szkolnictwo wyższe

turystyka

usługi w pomocy społecznej

usługi w urzędach pracy i OHP

zatrudnienie, stosunki pracy, warunki pracy, wynagrodzenia i   świadczenia pracownicze