Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) zaprasza do współpracy instytucje, które zostały wpisane na listę podmiotów uprawnionych do pełnienia funkcji zewnętrznego zapewniania jakości (PZZJ) wobec instytucji certyfikujących w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ZSK).

W ZSK jednym z celów zewnętrznego zapewniania jakości jest budowanie zaufania różnych grup interesariuszy i użytkowników systemu do kwalifikacji opisywanych, włączanych i nadawanych w systemie.

Intencją IBE w ramach projektu pt. „Wspieranie realizacji II etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji” jest dotarcie ze wsparciem do każdej instytucji, która została wpisana na listę PZZJ.

 • Każda zgłoszona instytucja zyska możliwość uczestnictwa w warsztatach na temat jakości i walidacji w ZSK, prowadzonych przez IBE.
 • IBE ułatwi wymianę informacji i doświadczeń między podmiotami.
 • Dla wybranych instytucji dostępna będzie rozszerzona oferta wsparcia eksperckiego, obejmująca np. warsztaty z projektowania i wdrażania rozwiązań czy systemów zarządzania.

Na tym etapie wdrażania ZSK rozszerzonym wsparciem objęte zostaną wszystkie zgłoszone PZZJ, które dotychczas z takiego wsparcia nie korzystały.

 

Wymagania wobec podmiotu do wsparcia

 1. Wypełnienie i przesłanie załączonych do ogłoszenia formularze zgodnie z pkt. III ogłoszenia.
 2. Podpisanie porozumienia o współpracy z IBE.
 3. Umożliwienie przeprowadzenia przez ekspertów IBE lub ekspertów zewnętrznych wskazanych przez IBE analizy funkcjonowania instytucji wnioskującej o wsparcie. Analiza jest elementem niezbędnym do określenia zakresu współpracy i zaplanowania jej przebiegu, dlatego deklaracje o zainteresowaniu wsparciem będą traktowane jako równoznaczne z wyrażeniem zgody podmiotu wnioskującego na przeprowadzenie analizy oraz współpracę w tym zakresie z IBE lub ze wskazanym przez niego wykonawcą. Eksperci zewnętrzni wyznaczeni do przeprowadzenia analizy zostaną zobowiązani do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji, danych i materiałów pozyskanych w tym celu. Terminy oraz sposób przeprowadzenia analizy będą przedmiotem uzgodnienia między IBE i instytucji wnioskującej o wsparcie.
 4. Wskazanie zespołu osób oddelegowanych przez instytucję do współpracy z IBE. Cały zespół powinien łącznie posiadać doświadczenie w zakresie:
  - przeprowadzenia audytów/auditów, ewaluacji lub badań społecznych
  - wykonywania zadań związanych z zapewnianiem jakości,
  - prowadzenia weryfikacji efektów uczenia się z danej branży (asesorzy, egzaminatorzy, itd.).
 5. Wskazanie koordynatora odpowiedzialnego za kontaktowanie się z wyznaczonymi pracownikami IBE w sprawach związanych z przebiegiem współpracy, w tym m.in. za uzgadnianie kwestii dotyczących planu i harmonogramu współpracy, odpowiadanie na pytania, przekazywanie kontaktów do osób odpowiedzialnych po stronie podmiotu za obszary istotne z punktu widzenia przedmiotu współpracy, odpisywanie na bieżącą korespondencję, itd.

Po nawiązaniu porozumienia o współpracy w ramach proponowanego wsparcia IBE zastrzega sobie możliwość ustalenia wspólnie z podmiotem wnioskującym ostatecznego składu Zespołu, aby zapewnić efektywną współpracę.

 

Załączniki i wymagane dokumenty

Sposób, miejsce i termin przesyłania zgłoszeń  

Zgłoszenia należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: przygotowanie.pzzj@ibe.edu.pl

W tytule wiadomości prosimy wpisać: "Zgłoszenie dot. wsparcia PZZJ".

Zgłoszenia należy przesyłać do 31 października 2018 r.