Instytut Badań Edukacyjnych oferuje wsparcie kolejnym podmiotom przygotowującym się do pełnienia funkcji instytucji certyfikującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Do wzięcia udziału w naborze zapraszamy wszystkie podmioty:
 • planujące w najbliższym czasie ubiegać się o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji rynkowej włączonej do ZSK
 • zainteresowane stworzeniem – zgodnego z założeniami ZSK – opisu walidacji dla tej kwalifikacji
 • chcące nabyć wiedzę i umiejętności niezbędne do tego, by opracować wewnętrzny system zapewniania jakości nadawania kwalifikacji zgodnie z wymogami ustawy o ZSK
 • gotowe do zaangażowania wyznaczonych przez siebie ekspertów w prace nad opracowywaniem rozwiązań dotyczących nadawania wybranej kwalifikacji oraz zapewniania jakości tego procesu (w tym do ich udziału w seminariach, warsztatach i spotkaniach roboczych organizowanych z inicjatywy IBE – łącznie ok. 7 spotkań/seminariów oraz bieżąca współpraca w trybie zdalnym nakierowana na stworzenie opisów walidacji i opisów wewnętrznego systemu zapewniania jakości).

Okres współpracy: lipiec 2017 – marzec 2018.

Instytucje ubiegające się o objęcie wsparciem muszą spełniać poniższe wymagania:
1.    prowadzenie działalności gospodarczej;
2.    gotowość do nadawania kwalifikacji w sposób zgodny z wymogami ustawy o ZSK, w szczególności do prowadzenia walidacji efektów uczenia się dla wskazanej przez siebie kwalifikacji, w tym (4 warianty od wyboru):
 • aktualne prowadzenie walidacji dla kwalifikacji o zbliżonym zakresie tematycznym,
 • aktualne zlecanie prowadzenia walidacji dla kwalifikacji o zbliżonym zakresie tematycznym zewnętrznemu podmiotowi,
 • gotowość do rozpoczęcia prowadzenia walidacji dla wskazanej przez siebie kwalifikacji w najbliższym czasie,
 • plan na to, by w najbliższym czasie zlecać prowadzenie walidacji dla wskazanej przez siebie kwalifikacji zewnętrznemu podmiotowi;
3.    gotowość do podjęcia współpracy z IBE w zakresie opracowywania walidacji oraz rozwiązań dotyczących zapewniania jej jakości dla wskazanej przez siebie kwalifikacji rynkowej.

Podmioty zainteresowane wsparciem powinny wskazać wybraną przez siebie kwalifikację rynkową wraz z informacjami istotnymi dla projektowania procesu walidacji określonymi w ustawie o ZSK – w szczególności opisem efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji oraz wymaganiami dotyczącymi walidacji i podmiotów przeprowadzających walidację. Informacje te będą podstawą współpracy pomiędzy IBE i podmiotem wnioskującym o wsparcie.

IBE zastrzega sobie prawo do zaproponowania wsparcia w pierwszej kolejności podmiotom, które wskażą do współpracy kwalifikację należącą do jednego ze wskazanych obszarów priorytetowych:
 • Kwalifikacje związane z branżą IT
 • Kwalifikacje związane ze wspieraniem uczenia się przez całe życie
 • Kwalifikacje związane z usługami opiekuńczymi
 • Kwalifikacje związane ze sportem, w tym sportem powszechnym i sportem wyczynowym
 • Kwalifikacje o istotnym znaczeniu w branży budowlanej
 • Kwalifikacje związane z ochroną środowiska naturalnego

W uzasadnionych przypadkach IBE zastrzega sobie możliwość rozważenia współpracy przy projektowaniu rozwiązań dla kwalifikacji należącej do obszaru innego niż wymienione powyżej.

W uzasadnionych przypadkach IBE zastrzega sobie prawo do oparcia współpracy na kwalifikacji innej niż pierwotnie wskazana przez podmiot (w porozumieniu z jego przedstawicielami oraz przy założeniu, że będzie to inna kwalifikacja opracowana przez dany podmiot).

Oferty można składać do 14 lipca 2017 r.

Załączniki: