W odpowiedzi na zaproszenie skierowane do specjalistów z branży stylizacji paznokci gotowych do wyrażenia opinii w zakresie społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia kwalifikacji rynkowej „stylizowanie paznokci” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii wpłynęło 113 zgłoszeń.

Wyniki oceny kandydatów na specjalistów przedstawiają się następująco:

  • ocena formalna – odrzucono 43 zgłoszenia,
  • ocena merytoryczna negatywna – 24 zgłoszenia,
  • ocena merytoryczna pozytywna – 46 zgłoszeń.

Wszyscy kandydaci z pozytywnym wynikiem oceny merytorycznej zostaną poproszeni o przygotowanie opinii. Opinie te zostaną wykorzystane przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii przy merytorycznej ocenie wniosku o włączenie ww. kwalifikacji do ZSK.

Natomiast osoby, które nie przeszły pomyślnie oceny formalnej i merytorycznej nie będą odrębnie zawiadamiane o wynikach weryfikacji."