Podmiot zewnętrznego zapewniania jakości wspiera instytucję certyfikującą (IC) w odpowiednim prowadzeniu działań związanych z walidacją i certyfikowaniem. W tym celu prowadzi ciągły monitoring działań IC oraz okresową ewaluację zewnętrzną tych działań.

Jaka instytucja może zostać PZZJ?
PZZJ może zostać instytucja, która dysponuje przygotowaną kadrę, posiada co najmniej 10-letnie doświadczenie w prowadzeniu działalności w zakresie gospodarki, rynku pracy, edukacji lub szkoleń, posiada wewnętrzny system zapewniania jakości przeprowadzanych procesów, prowadzi aktualnie działalność gospodarczą, nie zalega z podatkami. Może być instytucją certyfikującą, ale z wyłączeniem kwalifikacji z grupy kwalifikacji, do której posiada uprawnienia do bycia PZZJ.

Jak wygląda uzyskiwanie uprawnień?
Minister Edukacji Narodowej nie rzadziej niż raz na 3 lata ogłasza na portalu ZSK, że przyjmuje zgłoszenia kandydatów na listę podmiotów uprawionych do pełnienia funkcji PZZJ. Podmioty zainteresowane składają wniosek za pośrednictwem portalu Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji – wypełniając odpowiedni formularz w systemie informatycznym. Materiały pomocnicze można znaleźć poniżej.

 

Do wniosku załącza się też dodatkowe dokumenty (m.in. dotyczące doświadczenia podmiotu, obszaru prowadzenia działalności, systemu zapewniania jakości, braku zaległości z tytułu podatków i składek). Wraz z wnioskiem wnosi się opłatę w wysokości 2.000 zł na konto podane na portalu.

Złożony wniosek podlegają ocenie. W przypadku pozytywnej decyzji wnioskująca instytucja zostaje wpisana na listę instytucji uprawnionych do pełnienia funkcji PZZJ na okres 6 lat (z możliwością przedłużenia na następne 6 lat).
Minister właściwy dla kwalifikacji powierzając instytucji funkcję PZZJ w odniesieniu do określonej kwalifikacji (w stosunku do danej IC), podpisuje stosowną umowę.

Materiały pomocnicze:

1. Instrukcja dla wnioskujących o wpis na listę podmiotów uprawnionych do pełnienia funkcji zewnętrznego zapewniania jakości (PZZJ)

2. Instrukcja wypełniania wniosku w części: "Informacje o podmiocie" i "Eksperci".

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Strategii, Kwalifikacji
i Kształcenia Zawodowego

tel. +48 22 34 74 195, fax +48 22 34 74 190
mail: zsk@men.gov.pl
www.men.gov.pl

Instytut Badań Edukacyjnych
tel. +48 22 241 71 00
mail: zsk@ibe.edu.pl
www.ibe.edu.pl

Punkt Koordynacyjny ds. Polskiej i Europejskiej Ramy Kwalifikacji
tel. +48 22 34 74 195
mail: info.kwalifikacje@men.gov.pl
www.prk.men.gov.pl
ZSK
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego