W kontekście ZSK podmiotem zewnętrznego zapewniania jakości jest instytucja, której minister właściwy powierzył funkcję zewnętrznego zapewniania jakości wobec instytucji certyfikującej. PZZJ zajmuje się wsparciem instytucji certyfikujących w odpowiednim prowadzeniu działań związanych z walidacją i certyfikowaniem. Prowadzi ciągły monitoring działań IC oraz okresową ewaluację zewnętrzną tych działań.

Minister właściwy może powierzyć funkcję zewnętrznego zapewniania jakości kwalifikacji uregulowanej podmiotowi z listy PZZJ lub innemu wybranemu przez siebie podmiotowi.
Podmiotowi wybranemu z listy PZZJ minister właściwy powierza pełnienie funkcji zewnętrznego zapewniania jakości wobec danej instytucji certyfikującej przez zawarcie odpowiedniej umowy.

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Strategii, Kwalifikacji
i Kształcenia Zawodowego

tel. +48 22 34 74 195, fax +48 22 34 74 190
mail: zsk@men.gov.pl
www.men.gov.pl

Instytut Badań Edukacyjnych
tel. +48 22 241 71 00
mail: zsk@ibe.edu.pl
www.ibe.edu.pl

Punkt Koordynacyjny ds. Polskiej i Europejskiej Ramy Kwalifikacji
tel. +48 22 34 74 195
mail: info.kwalifikacje@men.gov.pl
www.prk.men.gov.pl
ZSK
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego