Instytut Badań Edukacyjnych zaprasza do współpracy podmioty przygotowujące się do pełnienia w ZSK funkcji instytucji certyfikującej i zainteresowane wsparciem w opracowywaniu i wdrażaniu rozwiązań w zakresie nadawania kwalifikacji, w tym prowadzenia walidacji efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji oraz zapewniania jakości tego procesu.

W ramach projektu „Wspieranie realizacji I etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji”, realizowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych (IBE), oferujemy wsparcie procesu wdrażania rozwiązań w zakresie nadawania kwalifikacji i zapewniania jakości zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie o ZSK.

O objęcie wsparciem może się ubiegać podmiot prowadzący działalność gospodarczą, zgłaszający gotowość do prowadzenia walidacji i certyfikowania kwalifikacji w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, i gotowy do podjęcia współpracy w zakresie opracowywania walidacji oraz rozwiązań dotyczących zapewniania jej jakości dla wskazanej przez siebie kwalifikacji rynkowej. Propozycja kwalifikacji powinna zawierać wybrane informacje wskazane w ustawie o ZSK jako niezbędne do złożenia wniosku o włączenie kwalifikacji rynkowej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (art. 15 ustawy o ZSK). Informacje te – w szczególności opis efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji (opracowany zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy o ZSK) oraz wymagania dotyczące walidacji i podmiotów przeprowadzających walidację – będą podstawą współpracy, w szczególności punktem wyjścia dla opracowania opisu walidacji.


1. Zakres proponowanego wsparcia:

Instytut Badań Edukacyjnych w ramach współpracy z zainteresowanymi podmiotami proponuje:

 • Przeprowadzenie pogłębionej analizy funkcjonowania danego podmiotu przed jego wejściem do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji z uwzględnieniem przedmiotu i uwarunkowań jego działalności, zasobów (m.in. kadrowych i materialnych), a także realizowanych działań, a także przyjętych rozwiązań organizacyjnych w zakresie prowadzonych dotychczas procesów walidacji i certyfikowania kwalifikacji (jeśli dotyczy). Analiza będzie podstawą do szczegółowego zaplanowania dalszej współpracy.
 • 2-dniowe seminarium – w siedzibie podmiotu objętego wsparciem – dostosowane do zidentyfikowanych potrzeb członków zespołu wyznaczonego przez podmiot objęty wsparciem do projektowania rozwiązań w zakresie nadawania kwalifikacji i zapewniania jakości tego procesu (szczegółowe wymagania dotyczące kompetencji zespołu opisano w części 2.1). W zależności od potrzeb seminarium dotyczyć może m.in. wymagań ustawy o ZSK w odniesieniu do prowadzenia walidacji i zapewniania jakości tego procesu oraz dobrych praktyk w obszarach walidacji i zapewniania jakości kwalifikacji, a także opracowywania i opisywania walidacji i wewnętrznego systemu zapewniania jakości, w tym ewaluacji wewnętrznej.
 • Warsztaty dla członków zespołu – w siedzibie podmiotu objętego wsparciem – w zakresie opracowywania i opisywania, w tym tworzenia scenariusza walidacji oraz opracowywania wewnętrznego systemu zapewniania jakości, w tym ewaluacji wewnętrznej.
 • Niezbędne konsultacje merytoryczne i bieżące doradztwo – w trakcie całego okresu wsparcia – w zakresie planowania działań i rozwiązań w obszarze nadawania kwalifikacji i zapewniania jakości tego procesu oraz opracowywania materiałów w tym obszarze.
 • Dostęp do materiałów pomocniczych dotyczących m.in. opisywania kwalifikacji rynkowych, założeń ZSK w obszarze walidacji, w tym opracowywania i opisywania walidacji, a także
 • w obszarze zapewniania jakości kwalifikacji.
 • Dostęp do internetowej platformy współpracy, ułatwiającej wymianę informacji
 • i dokumentów roboczych między osobami zaangażowanymi w projektowanie planowanych do wdrożenia rozwiązań.
 • W razie potrzeby – zaproponowanie innych form wsparcia, w tym szkoleń, warsztatów lub opracowań – np. ekspertyz, opinii – dotyczących aspektów istotnych z punktu widzenia przyszłego funkcjonowania wspieranego podmiotu w ramach ZSK.


2. Kryteria wyboru podmiotów objętych wsparciem:

W 2016 r. możliwe jest wyłonienie maksymalnie dwóch podmiotów, które zostaną objęte wsparciem w zakresie proponowanym w części 1. W przypadku większej liczby podmiotów zainteresowanych wsparciem wybrane zostaną podmioty najlepiej odpowiadające wskazanym poniżej kryteriom:

2.1.    Propozycja kwalifikacji powinna zawierać wszystkie wskazane poniżej elementy opisu kwalifikacji rynkowej oraz opisu efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji – opracowane zgodnie z wymogami ustawy o ZSK (art. 9, art. 15)

Wymagane informacje o kwalifikacji to:
 • Proponowana nazwa kwalifikacji
 • Propozycja dotycząca przypisania poziomu PRK do danej kwalifikacji
 • Proponowane efekty uczenia się wymagane dla danej kwalifikacji opisane w sposób zawierający:
 • syntetyczną charakterystykę efektów uczenia się,
 • wyodrębnione zestawy efektów uczenia się,
 • poszczególne efekty uczenia się w zestawach oraz kryteria weryfikacji osiągnięcia poszczególnych efektów uczenia się
 • Propozycja w zakresie wymagań dotyczących walidacji i podmiotów przeprowadzających walidację

2.2.    Przynależność wskazanej kwalifikacji do priorytetowego obszaru

Obszarami priorytetowymi wyznaczonymi na potrzeby niniejszego postepowania konkursowego są:
 1. Kwalifikacje związane z usługami opiekuńczymi
 2. Kwalifikacje związane z handlem, sprzedażą i obsługą klienta
 3. Kwalifikacje związane z branżą IT
 4. Kwalifikacje związane z gospodarką przestrzenną, w szczególności z obszarem zarządzania nieruchomościami
 5. Kwalifikacje związane z branżami finansów, bankowości i ubezpieczeń oraz księgowości
 6. i rachunkowości
 7. Kwalifikacje związane ze sportem, w tym sportem powszechnym i sportem wyczynowym
 8. Kwalifikacje związane z turystyką

Uzasadnienie wyboru obszarów priorytetowych zawarto w Aneksie do niniejszego ogłoszenia.

Planowane jest ogłoszenie konkursu/konkursów na wsparcie kolejnych podmiotów w roku 2017. Instytut Badań Edukacyjnych zastrzega sobie możliwość ponowienia wszystkich lub niektórych spośród wyżej wymienionych obszarów priorytetowych w przyszłych postępowaniach konkursowych. Jednocześnie Instytut zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w tym zakresie, szczególnie w przypadku konieczności wzięcia pod uwagę nowych tendencji na rynku pracy oraz zapotrzebowania zgłaszanego bezpośrednio przez przedstawicieli poszczególnych obszarów. Aktualnie w odniesieniu do przyszłych postępowań rozważane są kolejne obszary priorytetowe takie jak:

 • Kwalifikacje o istotnym znaczeniu w branży budowlanej
 • Kwalifikacje związane z ochroną środowiska naturalnego
 • Kwalifikacje związane ze wspieraniem uczenia się przez całe życie, w tym skierowane do osób zagrożonych bezrobociem lub wykluczeniem społecznym
 • Kwalifikacje związane z przemysłem i produkcją
 • Kwalifikacje o istotnym znaczeniu w branży telekomunikacyjnej
 • Kwalifikacje związane z transportem
 • Kwalifikacje związane z rolnictwem

2.3.    Skład zespołu wyznaczonego do współpracy z ekspertami IBE w zakresie proponowanego wsparcia

Skład zespołu powinien zostać wskazany przez podmiot wnioskujący o udzielenie wsparcia (Załącznik 2). Spośród wymienionych członków zespołu wymagane jest wskazanie osoby koordynatora, odpowiedzialnego za przebieg procesów objętych współpracą po stronie wspieranego podmiotu, do którego zadań należeć będą w szczególności sprawozdawczość i bieżące kontakty z przedstawicielami IBE.

Ponadto zespół osób niezbędnych do efektywnego zrealizowania poszczególnych etapów, procesów, działań powinien spełniać łącznie następujące wymagania:

 • doświadczenie i kompetencje niezbędne do realizacji zadań, do wykonywania których powinna być gotowa osoba posiadająca kwalifikację wskazaną w propozycji podmiotu wnioskującego o wsparcie,
 • doświadczenie w bezpośrednim zarządzaniu personelem realizującym zadania, do wykonywania których powinna być gotowa osoba posiadająca wybraną kwalifikację,
 • doświadczenie i kompetencje niezbędne do prowadzenia weryfikacji efektów uczenia się
 • z danego obszaru (sektora/branży), osiągniętych także poza edukacją formalną, w tym znajomość adekwatnych metod i narzędzi weryfikacji (asesorzy, egzaminatorzy, itd.),
 • doświadczenie i kompetencje niezbędne do identyfikowania i dokumentowania efektów uczenia się z danego obszaru, osiągniętych poza edukacją formalną (doradcy zawodowi i edukacyjno-zawodowi) – tam, gdzie wymaga tego specyfika kwalifikacji,
 • mile widziane doświadczenie w zakresie zapewniania jakości w danym obszarze (audytorzy, ewaluatorzy, pełnomocnicy jakości, itd.).

Kompetencje osób opracowujących i opisujących proces walidacji (w tym tworzących scenariusz walidacji) oraz opracowujących i opisujących wewnętrzny system zapewniania jakości i ewaluację wewnętrzną powinny być adekwatne do zadań, które wyznaczone im zostaną w tym procesie oraz aktualne (pod uwagę brane będzie nie krótsze niż 2-letnie doświadczenie zdobyte w ciągu ostatnich 5 lat).

2.4.    Wskazanie potencjalnego podmiotu zewnętrznego zapewniania jakości

Dodatkowym kryterium oceny wniosków o udzielenie wsparcia będzie wskazanie podmiotu, który dla wybranej kwalifikacji mógłby – zdaniem podmiotu wnioskującego – pełnić funkcję podmiotu zewnętrznego zapewniania jakości (PZZJ) na zasadach określonych w ustawie o ZSK. Istnieje możliwość wskazania więcej niż jednego podmiotu. Pod uwagę każdorazowo brane będzie uzasadnienie, które podmiot wnioskujący przekaże, dokonując wskazania potencjalnego PZZJ.

Instytut Badań Edukacyjnych zastrzega, że wskazanie takie będzie traktowane jako hipotetyczne i nie będzie w żaden sposób wiążące dla wskazanego podmiotu.


3.    Informacje dodatkowe:

Instytut Badań Edukacyjnych zastrzega sobie prawo do kierowania się dodatkowym kryterium terytorialnym w przypadku zgłoszenia się więcej niż jednego podmiotu z siedzibą w danej miejscowości, tzn. wyboru w niniejszej edycji konkursu tylko jednego podmiotu reprezentującego jedną miejscowość (planuje się zastosowanie tego kryterium także w przyszłych naborach). Instytut Badań Edukacyjnych skorzysta z tego prawa jedynie w sytuacji, w której pozostałe podmioty wnioskujące spełniać będą opisane powyżej kryteria wyboru (2.1 – 2.4).

Instytut Badań Edukacyjnych zastrzega sobie prawo wyboru tylko jednej z wielu reprezentacji/jednostek wskazanych przez dany podmiot wnioskujący w przypadku posiadania przez niego oddziałów/filii regionalnych, mogących niezależnie ubiegać się o wsparcie w ramach niniejszego oraz przyszłych konkursów.

Instytut Badań Edukacyjnych zastrzega sobie prawo wyboru we wszystkich konkursach łącznie nie więcej niż 2 podmiotów reprezentujących dany obszar priorytetowy.

Instytut Badań Edukacyjnych zastrzega sobie możliwość zlecenia wykonania analizy funkcjonowania podmiotu, opisanej w części 1 niniejszego dokumentu, ekspertowi zewnętrznemu. Analiza taka jest elementem niezbędnym do określenia zakresu współpracy i zaplanowania jej przebiegu, dlatego zgłoszenia zainteresowania wsparciem będą traktowane jako równoznaczne z wyrażeniem zgody podmiotu wnioskującego na przeprowadzenie takiej analizy oraz współpracę w tym zakresie ze wskazanym wykonawcą.

Po nawiązaniu umowy o współpracy w ramach proponowanego wsparcia Instytut Badań Edukacyjnych zastrzega sobie możliwość ustalenia wspólnie z podmiotem wnioskującym ostatecznego składu zespołu, najbardziej optymalnego dla zapewnienia efektywnej realizacji działań będących przedmiotem współpracy.

Instytut Badań Edukacyjnych nie pokrywa kosztów wynagrodzeń pracowników podmiotu objętego wsparciem zaangażowanych w projektowanie rozwiązań w zakresie nadawania kwalifikacji
i zapewniania jakości tego procesu.

W 2016 r. możliwe jest wyłonienie w drodze konkursu dwóch podmiotów, które zostaną objęte wsparciem w zakresie proponowanym w części 1. Planowane jest ogłoszenie konkursu/konkursów na wsparcie kolejnych podmiotów w roku 2017.

Załączniki:

4.    Wymagane dokumenty:5.    Sposób, miejsce i termin przesyłania zgłoszeń:

Zgłoszenia należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: wsparcie.ic@ibe.edu.pl. W tytule wiadomości wpisać "Zgłoszenie podmiotu - wsparcie wdrażania rozwiązań w zakresie nadawania kwalifikacji i zapewniania jakości".

Zgłoszenia należy przesyłać do 07 listopada 2016 r.

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Strategii, Kwalifikacji
i Kształcenia Zawodowego

tel. +48 22 34 74 195, fax +48 22 34 74 190
mail: zsk@men.gov.pl
www.men.gov.pl

Instytut Badań Edukacyjnych
tel. +48 22 241 71 00
mail: zsk@ibe.edu.pl
www.ibe.edu.pl

Punkt Koordynacyjny ds. Polskiej i Europejskiej Ramy Kwalifikacji
tel. +48 22 34 74 195
mail: info.kwalifikacje@men.gov.pl
www.prk.men.gov.pl
ZSK
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego