Informacja dotyczy włączania przez uczelnie kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Informacja stosuje się odpowiednio do kwalifikacji podyplomowych nadawanych przez instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty badawcze.

I Przypisanie poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji i włączenie kwalifikacji do ZSK

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 64, z późn. zm., zwanej dalej „ustawą”) uczelnie mogą włączyć do ZSK kwalifikacje podyplomowe, jeżeli został im przypisany poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK). Do przypisania poziomu PRK do kwalifikacji podyplomowych stosuje się odpowiednio art. 21 ustawy oraz przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać eksperci powoływani do zespołu ekspertów, trybu powoływania ekspertów  oraz procedury porównywania efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji z charakterystykami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji (Dz. U. poz. 1321). Można wyróżnić następujące etapy tego procesu:

  1. powołanie przez radę podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni zespołu ekspertów do porównania wymaganych dla danej kwalifikacji efektów uczenia się (efektów kształcenia) z charakterystykami poziomów PRK pierwszego i drugiego stopnia oraz przygotowanie przez ten zespół ekspertów rekomendacji dotyczącej przypisania poziomu PRK do kwalifikacji – zasady określenia składu zespołu zawarte są w rozporządzeniu z dnia 19 sierpnia 2016 r.,
  2. przedłożenie Radzie Interesariuszy (Przewodniczącemu Rady Interesariuszy) rekomendacji zespołu ekspertów wraz z tabelą zgodności, o której mowa w § 11 rozporządzenia z dnia 19 sierpnia 2016 r., do opinii Rady Interesariuszy ZSK – zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy,
  3. w przypadku pozytywnej opinii Rady Interesariuszy – zob. pkt 5,
  4. w przypadku negatywnej opinii Rady Interesariuszy – powtórne porównanie przez zespół ekspertów efektów uczenia się z charakterystykami poziomów PRK i wydanie ponownej rekomendacji z odniesieniem do stanowiska Rady,
  5. podjęcie przez radę podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni uchwały/uchwał dotyczących:
  1. przypisania poziomu PRK ustalonego w rekomendacji (lub ponownej rekomendacji) zespołu ekspertów do danej kwalifikacji podyplomowej (art. 68 ust. 1 pkt. 5 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym),
  2. włączenia danej kwalifikacji podyplomowej do ZSK (art. 68 ust. 1 pkt. 6 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym).


II Umieszczenie informacji o kwalifikacji podyplomowej włączonej do ZSK w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji

Po podjęciu uchwały/uchwał o przypisaniu danej kwalifikacji podyplomowej poziomu PRK i włączeniu jej do ZSK uczelnie informują podmiot prowadzący Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji o włączeniu kwalifikacji podyplomowej do ZSK (art. 13 ust. 3 ustawy), przekazując mu informacje o tej kwalifikacji w celu dokonania przez ten podmiot odpowiedniego wpisu w ZRK (art. 84 ust. 4 ustawy o ZSK).

Zakres przekazywanych informacji o kwalifikacji określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji gromadzonych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji o kwalifikacjach nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych (Dz. U. poz. 1204). Informacje te przekazuje się do ZRK za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (art. 82 ust. 3 ustawy).

Osoba rejestrująca kwalifikację musi mieć pisemne upoważnienie do reprezentowania uczelni w ZRK, podpisane przez rektora lub osobę upoważnioną. W celu zarejestrowania kwalifikacji, osoba ta zakłada konto w systemie informatycznym ZRK (poprzez formularz rejestracji). Umożliwia to wypełnienie odpowiedniego formularza danymi dotyczącymi włączonej kwalifikacji podyplomowej. Do formularza należy dołączyć uchwałę/uchwały o przypisaniu poziomu do kwalifikacji podyplomowej oraz o jej włączeniu do ZSK. Szczegółowa instrukcja dla podmiotów włączających kwalifikacje nadawane po ukończeniu studiów podyplomowych dostępna jest na stronie ZRK https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/ w zakładce „Dokumenty”.

Uwaga:

W związku z pytaniami ze strony uczelni wyjaśniamy, że w przypadku podjęcia przez radę podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni uchwał dotyczących przypisania poziomu PRK do kwalifikacji podyplomowej oraz jej włączenia do ZSK bez wcześniejszego przekazania rekomendacji zespołu ekspertów do opinii Rady Interesariuszy ZSK, opinia RI powinna zostać uzupełniona na etapie umieszczania informacji o kwalifikacji podyplomowej w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji.

W tym celu należy do formularza wypełnianego w celu zarejestrowania kwalifikacji dołączyć:
  • skan rekomendacji zespołu ekspertów oraz tabeli zgodności, o której mowa w § 11 rozporządzenia z dnia 19 sierpnia 2016 r.,
  • skan wniosku do Rady Interesariuszy ZSK o wydanie opinii dotyczącej rekomendacji zespołu ekspertów.
w  sposób analogiczny do opisanego w Kroku 9 instrukcji dostępnej na stronie ZRK https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/ w zakładce „Dokumenty”.

Ponieważ uzyskanie opinii RI jest warunkiem przypisania poziomu PRK do kwalifikacji podyplomowych1, wpisanie tych kwalifikacji do ZRK może nastąpić po  wydaniu przez Radę Interesariuszy ZSK pozytywnej opinii dotyczącej rekomendacji zespołu ekspertów, zaś w przypadku negatywnej opinii Rady Interesariuszy ZSK –po uzupełnieniu wniosku o ponowną rekomendację zespołu ekspertów, o której mowa w art. 21 ust. 6 pkt. 2 ustawy o ZSK.

1Zgodnie z art. 68 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym rada wydziału podejmuje uchwałę o przypisaniu poziomu PRK do kwalifikacji podyplomowych, z uwzględnieniem warunków przewidzianych w art. 21 ustawy o ZSK, tj. m.in. opinia RI. Uchwała rady wydziału wydana z pominięciem opinii RI nie spełnia warunków zarejestrowania kwalifikacji w ZRK.

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Strategii, Kwalifikacji
i Kształcenia Zawodowego

tel. +48 22 34 74 195, fax +48 22 34 74 190
mail: zsk@men.gov.pl
www.men.gov.pl

Instytut Badań Edukacyjnych
tel. +48 22 241 71 00
mail: zsk@ibe.edu.pl
www.ibe.edu.pl

Punkt Koordynacyjny ds. Polskiej i Europejskiej Ramy Kwalifikacji
tel. +48 22 34 74 195
mail: info.kwalifikacje@men.gov.pl
www.prk.men.gov.pl
ZSK
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego