Ogłoszenie o naborze na listę podmiotów uprawnionych do pełnienia funkcji zewnętrznego zapewniania jakości wobec instytucji certyfikujących

Minister Edukacji Narodowej, jako minister koordynator Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 64, z późn. zm., dalej jako „ustawa o ZSK”) ogłasza nabór na listę podmiotów uprawnionych do pełnienia funkcji zewnętrznego zapewniania jakości wobec instytucji certyfikujących (dalej jako „lista”).

Nabór prowadzony jest w zakresie następujących grup kwalifikacji wskazanych w ramach działów przez ministrów właściwych:

Lp.

Grupy Kwalifikacji

Dział Administracji

1.

drogi publiczne

transport

2.

gospodarka wodna

gospodarka wodna

3.

kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

4.

łączność

łączność

5.

rolnictwo

rolnictwo

6.

rozwój wsi

rozwój wsi

7.

rynki rolne

rynki rolne

8.

sport

kultura fizyczna

9.

sprawiedliwość

sprawiedliwość

10.

sprawy wewnętrzne

sprawy wewnętrzne

11.

transport kolejowy

transport

Grupy kwalifikacji „sport powszechny” i „sport wyczynowy” zostały połączone przez ministra właściwego w jedną grupę: „sport”.

Z wnioskiem o wpis na listę może wystąpić podmiot prowadzący zorganizowaną działalność w obszarze gospodarki, rynku pracy, edukacji lub szkoleń, jeżeli:

 • dysponuje odpowiednio przygotowaną kadrą do wykonywania zadań zewnętrznego zapewniania jakości, o których mowa w art. 66 ustawy o ZSK (przez kadrę rozumieć należy pracowników, którzy jako zespół posiadają):
 • ogólną wiedzę na temat Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji,
 • wiedzę o zasadach walidacji oraz doświadczenie w zakresie walidacji efektów uczenia się uzyskanych w ramach edukacji formalnej i nieformalnej oraz uczenia się nieformalnego,
 • wiedzę o zasadach wewnętrznego i zewnętrznego zapewniania jakości w obszarze nadawania kwalifikacji rynkowych należących do grup kwalifikacji objętych tym wnioskiem o wpis na listę oraz doświadczenie w zakresie prowadzenia ewaluacji lub audytów);
 • posiada wewnętrzny system zapewniania jakości przeprowadzanych procesów;
 • nie jest instytucją certyfikującą kwalifikacje rynkowe należące do grup kwalifikacji, których dotyczy ten wniosek o wpis na listę,
 • posiada co najmniej 10-letnie doświadczenie w prowadzeniu działalności w zakresie gospodarki, rynku pracy, edukacji lub szkoleń;
 • nie zakończył lub zawiesił prowadzenia działalności gospodarczej, lub w stosunku do którego nie została otwarta likwidacja lub nie ogłoszono jego upadłości;
 • nie posiada zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, o ile był obowiązany do ich opłacania.

Wniosek o wpis na listę zawiera:

 • dane wnioskodawcy:
  1. nazwę lub firmę albo imię i nazwisko, w przypadku osoby fizycznej,
  2. siedzibę i adres albo adres zamieszkania oraz adres do doręczeń, w przypadku osoby fizycznej,
  3. numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer PESEL lub, w przypadku osoby zagranicznej, o której mowa w art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, inny numer przypisany do celów identyfikacji podatkowej w kraju siedziby lub zamieszkania,
  4. numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), o ile został nadany,
  5. numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) albo numer w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o ile został nadany,
  6. wskazanie osób uprawnionych do reprezentowania w przypadku podmiotu będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,
  7. adres elektroniczny osoby wnoszącej wniosek;
 • określenie grup kwalifikacji rynkowych z określonych działów administracji rządowej (zgodnie z zamieszczoną powyżej tabelą) w odniesieniu do których wnioskodawca wnioskuje o pełnienie funkcji zewnętrznego zapewniania jakości;

Wniosek może określać jedną lub więcej grup kwalifikacji rynkowych z każdego działu administracji, z jednego lub tylko z niektórych działów administracji;

 • imiona i nazwiska pracowników wnioskodawcy wraz z informacją o ich wykształceniu i doświadczeniu zawodowym w zakresie wykonywania zadań zewnętrznego zapewniania jakości, o których mowa w art. 66 ustawy o ZSK;
 • inne informacje mające wpływ na ocenę możliwości wykonywania przez wnioskodawcę zadań związanych z zewnętrznym zapewnianiem jakości.

Do wniosku o wpis na listę dołącza się:

 • w wypadku wnioskodawcy, będącego podmiotem, który nie prowadzi działalności gospodarczej - dokumenty potwierdzające spełnienie warunku prowadzenia zorganizowanej działalności w obszarze gospodarki, rynku pracy, edukacji lub szkoleń, w szczególności statut, uchwałę, umowę, lub oświadczenie wskazujące obszar, w którym wnioskodawca prowadzi działalność;
 • oświadczenia o następującej treści:
  1. "Oświadczam, że posiadam co najmniej 10-letnie doświadczenie w prowadzeniu działalności w zakresie gospodarki, rynku pracy, edukacji lub szkoleń oraz posiadam wewnętrzny system zapewniania jakości przeprowadzanych procesów.",
  2. "Oświadczam, że nie posiadam zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.",
  3. "Oświadczam, że dane zawarte we wniosku o nadanie uprawnień do certyfikowania danej kwalifikacji rynkowej są zgodne z prawdą.";

Uwaga:

 • dołączane do wniosku ww. oświadczenia (pkt 1 i 2) składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Oświadczenia te muszą zawierać podpisaną przez składającego oświadczenie klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”,
 • dołączane do wniosku ww. oświadczenia (pkt 1 i 2) mają być uwierzytelnione przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
 • dowód wniesienia opłaty od danego wniosku o wpis na listę - w wysokości 2000 zł (art. 55 ust. 1 ustawy o ZSK); wniosek podlega opłacie w wysokości 2000 zł niezależnie od liczby grup kwalifikacji wskazanych we wniosku, do których wnioskodawca wnioskuje o pełnienie funkcji zewnętrznego zapewniania jakości; opłatę tę należy wnosić na rachunek Ministerstwa Edukacji Narodowej:

Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie
nr  59 1010 1010 0031 2822 3100 0000.
W tytule przelewu należy wpisać:
ZSK art. 53.1 - ..................................................................
                                    (nazwa wnioskodawcy)


Wnioski można składać od dnia 13 kwietnia 2018 r. do dnia 14 maja 2018 r.

Wnioski należy składać za pośrednictwem portalu Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/). Po rejestracji (założeniu konta) i zalogowaniu się dostępna jest instrukcja wypełniania wniosku. W załącznikach do niniejszego ogłoszenia znajdują się: szczegółowe kryteria oceny wniosków uwzględniające specyfikę poszczególnych grup kwalifikacji, szczegółowy opis grup kwalifikacji, instrukcje wypełniania wniosków (instrukcja ZRK i instrukcja wypełniania formularzy) oraz do wglądu formularze wniosku w wersji off-line (formularz podmiotu i formularz eksperta) do wypełnienia on-line podczas składania wniosku.

Ocenę formalną wniosku przeprowadza podmiot prowadzący Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – Instytut Badań Edukacyjnych.

Ocenę merytoryczną poprawnego formalnie wniosku przeprowadza komisja powołana przez Ministra Edukacji Narodowej, jako ministra koordynatora Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy o ZSK.

Wnioski będą oceniane odrębnie według grup kwalifikacji z określonych działów administracji.                                     

Wpis na listę następuje w drodze decyzji administracyjnej Ministra Edukacji Narodowej (ministra koordynatora Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji), po przeprowadzeniu ww. naboru na listę.

Wszelkie pytania związane z naborem prosimy kierować na adres email: pzzj@men.gov.pl

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Strategii, Kwalifikacji
i Kształcenia Zawodowego

tel. +48 22 34 74 195, fax +48 22 34 74 190
mail: zsk@men.gov.pl
www.men.gov.pl

Instytut Badań Edukacyjnych
tel. +48 22 241 71 00
mail: zsk@ibe.edu.pl
www.ibe.edu.pl

Punkt Koordynacyjny ds. Polskiej i Europejskiej Ramy Kwalifikacji
tel. +48 22 34 74 195
mail: info.kwalifikacje@men.gov.pl
www.prk.men.gov.pl
ZSK
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego