"Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii poszukuje specjalistów z branży stylizacji paznokci oraz stylizacji rzęs gotowych do wyrażenia opinii w zakresie społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia kwalifikacji rynkowych o nazwach: „stylizowanie paznokci”, „instruktor stylizacji paznokci” oraz „instruktor stylizacji rzęs” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).
Pozyskanie opinii specjalistów dotyczącej społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia kwalifikacji do ZSK ma na celu dostarczenie Ministrowi Przedsiębiorczości i Technologii argumentów do merytorycznej oceny złożonych przez uprawnione podmioty wniosków o włączenie tych kwalifikacji do ZSK.

Opinia powinna obejmować następujące obszary:

 • ocenę efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji w odniesieniu do zadań, które podejmują osoby posiadające te kwalifikacje, a także ocenę wymagań dotyczących walidacji,
 • celowość włączenia kwalifikacji do ZSK, rozumianą jako ich zgodność z potrzebami społecznymi, z zapotrzebowaniem rynku pracy i oczekiwaniami pracodawców,
 • dostosowanie wymagań dla kwalifikacji do obiektywnych okoliczności i możliwości osiągnięcia efektów uczenia się w dającym się przewidzieć czasie,
 • rekomendacje co do włączenia określonych kwalifikacji do ZSK (propozycja włączenia lub niewłączenia kwalifikacji do ZSK wraz z uzasadnieniem).

Opinia specjalisty powinna w szczególności udzielać odpowiedzi na następujące pytania:

 1. Czy za włączeniem danej kwalifikacji rynkowej do ZSK przemawiają przesłanki społeczne i gospodarcze? Jeśli tak, jakie?
 2. Czy kwalifikacja rynkowa odpowiada na aktualne oraz prognozowane potrzeby rynku pracy (regionalnego, krajowego, europejskiego)?
 3. Czy włączenie kwalifikacji rynkowej do ZSK niesie ze sobą korzyści dla poszczególnych grup osób, które przez podmiot wnioskujący o włączenie kwalifikacji rynkowej do ZSK zostały wskazane jako szczególnie zainteresowane uzyskaniem danej kwalifikacji? Jeśli tak, jakie?
 4. Czy włączenie kwalifikacji rynkowej do ZSK ma znaczenie dla realizacji celów ZSK, o których mowa w art. 4 ustawy o ZSK, i polityki na rzecz uczenia się przez całe życie? Te cele, to zapewnienie: jakości nadawanych kwalifikacji, możliwości uznawania/potwierdzania efektów uczenia się (wiedza i umiejętności praktyczne) uzyskanych w edukacji pozaformalnej, możliwości etapowego gromadzenia osiągnięć, dostępu do informacji o kwalifikacjach możliwych do uzyskania w Polsce oraz możliwości porównania kwalifikacji uzyskanych w Polsce z kwalifikacjami nadawanymi w UE.

Opinia powinna zostać sporządzana na formularzu przygotowanym przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii - załącznik nr 1.

Wymagania stawiane specjalistom:

Niniejszą opinię może sporządzić osoba, która:

 • posiada minimum 5-letnie, aktualne, udokumentowane doświadczenie praktyczne w dziedzinie, której dotyczy dana kwalifikacja rynkowa (stylizacja paznokci, instruktor stylizacji paznokci, instruktor stylizacji rzęs),
 • reprezentuje poszczególne grupy interesariuszy, których dana kwalifikacja rynkowa dotyczy,
 • posiada kompetencje pozwalające na ocenę poszczególnych efektów uczenia się w danej kwalifikacji rynkowej, której dotyczy wniosek. 

Wymagania dodatkowe:
 • praktyczna znajomość minimum trzech różnych metod stylizacji paznokci/rzęs,
 • umiejętność stosowania produktów pochodzących od więcej niż jednego producenta,
 • doświadczenie w walidacji/sprawdzaniu/weryfikacji/ocenianiu efektów uczenia się (dotyczy tylko kwalifikacji instruktorskich),
 • kurs pedagogiczny (dotyczy tylko kwalifikacji instruktorskich).
 
Zapraszamy zainteresowane osoby do zgłaszania swoich kandydatur na formularzu zgłoszeniowym – załącznik nr 2.

Nabór kandydatów na specjalistów trwa do 9 lipca 2018 r. Zgłoszenia prosimy kierować elektronicznie na adres mailowy: SekretariatDMP@mpit.gov.pl


Dodatkowe informacje:

 1. Za przygotowanie opinii nie jest przewidziane wynagrodzenie.
 2. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich zgłoszeń Ministerstwo zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi kandydatami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania zgłoszeń.
 3. Ministerstwo zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenie.
 4. Niniejsze zaproszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie stanowi źródła zobowiązania Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii do przyjęcia któregokolwiek zgłoszenia.
 5. Ministerstwo zastrzega sobie prawo do ewentualnej rezygnacji z zaproszenia bez podania przyczyn."


Załączniki:

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Strategii, Kwalifikacji
i Kształcenia Zawodowego

tel. +48 22 34 74 195, fax +48 22 34 74 190
mail: zsk@men.gov.pl
www.men.gov.pl

Instytut Badań Edukacyjnych
tel. +48 22 241 71 00
mail: zsk@ibe.edu.pl
www.ibe.edu.pl

Punkt Koordynacyjny ds. Polskiej i Europejskiej Ramy Kwalifikacji
tel. +48 22 34 74 195
mail: info.kwalifikacje@men.gov.pl
www.prk.men.gov.pl
ZSK
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego