Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii poszukuje specjalistów gotowych do wyrażenia opinii w zakresie społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie szkoleń, warsztatów i treningów dla osób dorosłych pracujących w organizacjach biznesowych i instytucjach administracji publicznej” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). W wyniku branżowych konsultacji wniosku dot. ww. kwalifikacji zaproponowano zmianę nazwy na - „Realizowanie projektów szkoleniowych dla organizacji (trener biznesu)”.

Opinie specjalistów dotyczące społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia kwalifikacji do ZSK będą przydatne przy merytorycznej ocenie wniosku złożonego przez uprawniony podmiot oraz dostarczą Ministrowi Przedsiębiorczości i Technologii argumentów o celowości włączenia tej kwalifikacji do ZSK (więcej informacji na temat ZSK i kwalifikacji włączanych do ZSK znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia).

 

Opinia powinna obejmować następujące obszary:

 • ocenę efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji w odniesieniu do zadań, które podejmują osoby posiadające tę kwalifikację, a także ocenę wymagań dotyczących walidacji,
 • ocenę celowości włączenia kwalifikacji do ZSK uwzględniającą jej zgodność z potrzebami społecznymi, z zapotrzebowaniem rynku pracy i oczekiwaniami pracodawców,
 • dostosowanie wymagań dla kwalifikacji do obiektywnych okoliczności i możliwości osiągnięcia efektów uczenia się w dającym się przewidzieć czasie,
 • rekomendacje co do włączenia kwalifikacji do ZSK (propozycja włączenia lub niewłączenia kwalifikacji do ZSK wraz z uzasadnieniem).

 

Opinia specjalisty powinna w szczególności udzielać odpowiedzi na następujące pytania:

 1. Czy za włączeniem danej kwalifikacji rynkowej do ZSK przemawiają przesłanki społeczne i gospodarcze? Jeśli tak, jakie?
 2. Jaka jest konkluzja opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia danej kwalifikacji rynkowej do ZSK?
 3. Czy kwalifikacja rynkowa odpowiada na aktualne oraz prognozowane potrzeby rynku pracy (lokalnego, regionalnego, krajowego, europejskiego)?
 4. Czy włączenie kwalifikacji rynkowej do ZSK niesie ze sobą korzyści dla poszczególnych grup osób, które podmiot wnioskujący o włączenie tej kwalifikacji do ZSK wskazał jako szczególnie zainteresowane uzyskaniem danej kwalifikacji? Jeśli tak, to jakie?
 5. Czy opisane efekty uczenia się są wystarczającą podstawą do podejmowania działań (zadań zawodowych), o których mowa w opisie kwalifikacji?
 6. Czy włączenie kwalifikacji rynkowej do ZSK ma znaczenie dla realizacji celów ZSK, o których mowa w art. 4 ustawy o ZSK, i polityki na rzecz uczenia się przez całe życie? Te cele, to zapewnienie: jakości nadawanych kwalifikacji, możliwości uznawania efektów uczenia się uzyskanych w edukacji pozaformalnej, możliwości etapowego gromadzenia osiągnięć, dostępu do informacji o kwalifikacjach możliwych do uzyskania w Polsce oraz możliwości porównania kwalifikacji uzyskanych w Polsce z kwalifikacjami nadawanymi w UE.

Specjaliści wyłonieni w wyniku niniejszego naboru i zaproszeni przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii do współpracy sporządzą opinie na formularzu opinii specjalisty (załącznik nr 2).

Na obecnym etapie naboru specjalistów formularz jest tylko do wglądu w celu zapoznania się z zakresem informacji, którą powinna zawierać opinia.

 

Warunki konieczne, jakie musi spełnić specjalista:

 • aktualne doświadczenie praktyczne w prowadzeniu szkoleń w zakresie, którego dotyczy dana kwalifikacja rynkowa pozwalające na przygotowanie opinii o społeczno-gospodarczej potrzebie włączenia tej kwalifikacji do ZSK,
 • reprezentowanie poszczególnych grup interesariuszy, których dana kwalifikacja rynkowa dotyczy,
 • posiadanie kompetencji pozwalających na ocenę poszczególnych efektów uczenia się w danej kwalifikacji rynkowej, której dotyczy wniosek.

 

Wymagania dodatkowe:

 • uprawnienia pedagogiczne,
 • opracowanie autorskiej metodologii szkolenia na potrzeby konkretnej grupy odbiorców.

 

Kryteria oceny oferty:

 • spełnienie warunków koniecznych wymienionych w ogłoszeniu,
 • aktualne i udokumentowane minimum 5-letnie doświadczenie praktyczne w prowadzeniu szkoleń z zakresu, którego dotyczy dana kwalifikacja rynkowa tj. szkolenia dla osób zatrudnionych w organizacjach biznesowych i instytucjach administracji publicznej (na podstawie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych),
 • koszt brutto wykonania pracy przez specjalistę.

 

Zapraszamy zainteresowane osoby do zgłaszania swoich kandydatur na formularzu zgłoszeniowym kandydata na specjalistę – załącznik nr 3.

W przypadku spełnienia wymagań dodatkowych, informacje na ten temat należy przedstawić w wymienionym wyżej formularzu.

Nabór kandydatów na specjalistów trwa do 8 listopada 2018 r.

Zgłoszenia prosimy kierować elektronicznie na adres mailowy: kwalifikacjezawodowe@mpit.gov.pl

 

Informacje dodatkowe:

 1. Za przygotowanie opinii przewidziane jest
 2. Ministerstwo zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania zgłoszeń.
 3. Ministerstwo zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenie.
 4. Niniejsze zaproszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie stanowi źródła zobowiązania Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii do przyjęcia któregokolwiek zgłoszenia.
 5. Ministerstwo zastrzega sobie prawo do ewentualnej rezygnacji z zaproszenia bez podania przyczyn.

 

Załączniki:

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Strategii, Kwalifikacji
i Kształcenia Zawodowego

tel. +48 22 34 74 195, fax +48 22 34 74 190
mail: zsk@men.gov.pl
www.men.gov.pl

Instytut Badań Edukacyjnych
tel. +48 22 241 71 00
mail: zsk@ibe.edu.pl
www.ibe.edu.pl

Punkt Koordynacyjny ds. Polskiej i Europejskiej Ramy Kwalifikacji
tel. +48 22 34 74 195
mail: info.kwalifikacje@men.gov.pl
www.prk.men.gov.pl
ZSK
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego