Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaprasza specjalistów do sporządzenia opinii w zakresie społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia kwalifikacji rynkowej organizowanie i realizowanie prezentacji fotograficznych o charakterze wystawienniczym do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Opinie specjalistów będą służyły Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego do oceny celowości włączenia tej kwalifikacji do systemu.

 Informacje o przedmiocie zamówienia

 1. Usługa polegająca na sporządzeniu przez specjalistę opinii dotyczącej społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia kwalifikacji do ZSK jest realizowana na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 986, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”;
 2. Na podstawie ustawy, niniejszą opinię może sporządzić specjalista, który:
  • posiada doświadczenie praktyczne w dziedzinie, której dotyczy dana kwalifikacja rynkowa;
  • reprezentuje poszczególne grupy interesariuszy, których dana kwalifikacja rynkowa dotyczy;
  • posiada kompetencje pozwalające na ocenę poszczególnych efektów uczenia się w danej kwalifikacji rynkowej, której dotyczy wniosek;
 3. Sporządzona przez specjalistę opinia powinna obejmować:
 4. 1. ocenę:
 • efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji w odniesieniu do zadań, które podejmują osoby posiadające tę kwalifikację, a także ocenę wymagań dotyczących walidacji;

(ocenę czy opisane efekty uczenia się są wystarczającą podstawą do podejmowania zadań zawodowych, o których mowa w opisie kwalifikacji, czy wyczerpują niezbędny zakres zadań, które powinna wykonywać osoba posiadająca tę kwalifikację?)

 • zasadności włączenia kwalifikacji do ZSK wraz z uzasadnieniem w odniesieniu do społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia kwalifikacji do ZSK;

(ocenę czy włączenie kwalifikacji rynkowej do ZSK niesie ze sobą korzyści dla poszczególnych grup zawodowych, instytucji, które wskazał podmiot wnioskujący jako szczególnie zainteresowane uzyskaniem danej kwalifikacji? Jeśli tak, to jakie?)

 • zgodności danej kwalifikacji rynkowej z potrzebami społecznymi, z zapotrzebowaniem na rynku pracy i oczekiwaniami pracodawców;

(ocenę czy kwalifikacja rynkowa odpowiada na aktualne oraz prognozowane potrzeby rynku pracy lokalnego, regionalnego, krajowego, europejskiego?)

 • stopnia dostosowania wymagań dla danej kwalifikacji do obiektywnych uwarunkowań i możliwości osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się w dającym się przewidzieć czasie;
 • skutków społeczno-gospodarczych ewentualnego włączenia kwalifikacji do ZSK.

3.2. rekomendacje dla MKiDN - propozycja włączenia lub niewłączenia kwalifikacji do ZSK wraz z uzasadnieniem.

Czas realizacji zadania

Do 14 grudnia 2018 r.

Adresaci oferty

Oferta skierowana jest do specjalistów, którzy:

 • posiadają doświadczenie praktyczne w dziedzinie, której dotyczy dana kwalifikacja rynkowa;
 • reprezentują poszczególnych grup interesariuszy, których dana kwalifikacja rynkowa dotyczy;
 • posiadają kompetencje pozwalające na ocenę poszczególnych efektów uczenia się w danej kwalifikacji rynkowej, której dotyczy wniosek.

Kryteria oceny ofert

W trakcie oceny zgłoszeń pod uwagę brane będzie doświadczenie specjalistów zapewniające jakość wykonania opinii (na podstawie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych na kandydatów na specjalistów).

 Termin nadsyłania ofert

 Oferty należy składać na formularzu zgłoszeniowym na kandydata na specjalistę (załącznik nr 1), stanowiącym załącznik do ogłoszenia w terminie do 7 grudnia 2018 r. w formie elektronicznej na adres: iskorupska@mkidn.gov.pl.

Dodatkowe informacje

 1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego na kandydata na specjalistę wymaga zapoznania się z Informacją o ochronie danych osobowych i jest traktowane jako wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie realizacji celu przetwarzania.
 1. Specjaliści wyłonieni w wyniku niniejszego naboru i zaproszeni przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego do współpracy sporządzą opinie na elektronicznej Karcie oceny wniosku (załącznik nr 2), która zostanie udostępniona po zawarciu umowy na realizację zadania.
 2. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich zgłoszeń MKiDN zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi kandydatami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania zgłoszeń.
 3. MKiDN zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę.
 4. Niniejsze zaproszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie stanowi źródła zobowiązania MKiDN do przyjęcia którejkolwiek z ofert.
 5. MKiDN zastrzega sobie prawo do ewentualnej rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyn.

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1. Formularz zgłoszeniowy kandydata na specjalistę
 2. Załącznik nr 2. Formularz karty oceny wniosku
 3. Wniosek
 4. Informacja RODO

Mając na uwadze, iż ZSK jest nowym systemem obowiązującym w Polsce od stycznia 2016 r., zachęcamy do zapoznania się z materiałami informacyjnymi zamieszczonymi na stronie internetowej www.kwalifikacje.gov.pl.

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Strategii, Kwalifikacji
i Kształcenia Zawodowego

tel. +48 22 34 74 195, fax +48 22 34 74 190
mail: zsk@men.gov.pl
www.men.gov.pl

Instytut Badań Edukacyjnych
tel. +48 22 241 71 00
mail: zsk@ibe.edu.pl
www.ibe.edu.pl

Punkt Koordynacyjny ds. Polskiej i Europejskiej Ramy Kwalifikacji
tel. +48 22 34 74 195
mail: info.kwalifikacje@men.gov.pl
www.prk.men.gov.pl
ZSK
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego