Nabór do zespołu ekspertów, którego zadaniem będzie dokonanie porównania efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji organizowanie i realizowanie wystaw fotograficznych z charakterystykami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach włączania kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) zaprasza do składania ofert na dokonanie oceny i porównywania efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji "Organizowanie i realizowanie wystaw fotograficznych" z charakterystykami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji pierwszego i drugiego stopnia.

Celem przedmiotu zamówienia jest sporządzenie rekomendacji dot. przypisania poziomu PRK do kwalifikacji, stosownie do zasad określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r., poz. 2153), zwanej dalej „ustawą”, w ramach procesu włączania kwalifikacji do ZSK.

 

I. Informacje o przedmiocie zamówienia

Usługa polegająca na sporządzeniu rekomendacji dotyczącej przypisania poziomu PRK do kwalifikacji organizowanie i realizowanie wystaw fotograficznych włączanej do ZSK, będzie realizowana na podstawie art. 21 ustawy, w ramach prac zespołu ekspertów, który zostanie powołany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Przypisanie poziomu PRK do kwalifikacji polega na dokonywaniu porównania efektów uczenia wymaganych dla danej kwalifikacji z charakterystykami poziomów PRK pierwszego i drugiego stopnia. Sporządzona przez eksperta rekomendacja powinna zwierać efekty uczenia się wymagane dla danej kwalifikacji opisane zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy, będące podstawą przypisania tego poziomu.

Ekspert dokonujący porównania efektów uczenia się wymaganych dla danej kwalifikacji z charakterystykami poziomów PRK, powinien posiadać:
1. kwalifikację pełną co najmniej na poziomie 6 PRK; oraz
2. udokumentowane aktualne doświadczenie w:
- zakresie zbliżonym do działań lub zadań, które potrafi wykonywać osoba posiadająca daną kwalifikację, lub
- ocenianiu jakości wykonywania działań lub zadań, które potrafi wykonywać osoba posiadająca daną kwalifikację, lub
- przygotowywaniu osób uczących się do podejmowania działań lub zadań, które potrafi wykonywać osoba posiadająca daną kwalifikację, lub
- ocenianiu przygotowania osób uczących się do podejmowania działań lub zadań, które potrafi wykonywać osoba posiadająca daną kwalifikację, albo
3. wiedzę na temat sporządzania opisu kwalifikacji, o którym mowa w art. 15 ust. 1 pkt 2 ustawy, oraz na temat sposobu opisywania efektów uczenia się dla kwalifikacji, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy.

 

II. Czas realizacji zadania

14 dni od daty podpisania umowy

 

III. Kryteria oceny ofert

W trakcie oceny zgłoszeń pod uwagę brane będzie doświadczenie ekspertów zapewniające jakość wykonania opinii (na podstawie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych).

 

IV. Termin nadsyłania ofert

Oferty należy składać na formularzu zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik do ogłoszenia w terminie 14 dni od opublikowania ogłoszenia na stronie ZSK (tj. 15.02.2019).
Wypełniony Formularz należy wysłać w formie elektronicznej na adres: iskorupska@mkidn.gov.pl

 

V. Dodatkowe informacje

1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego wymaga zapoznania się z Informacją o ochronie danych osobowych i jest traktowane jako wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie realizacji celu przetwarzania.
2. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich zgłoszeń MKiDN zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi kandydatami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania zgłoszeń.
3. MKiDN zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę.
4. Niniejsze zaproszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie stanowi źródła zobowiązania MKiDN do przyjęcia którejkolwiek z ofert.
5. MKiDN zastrzega sobie prawo do ewentualnej rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyn.
6. MKiDN zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów stosowanych w MKiDN.

 

Załączniki:
• Informacja o ochronie danych osobowych
• Formularz zgłoszeniowy
• Wniosek o włączenie kwalifikacji do ZSK

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Strategii, Kwalifikacji
i Kształcenia Zawodowego

tel. +48 22 34 74 195, fax +48 22 34 74 190
mail: zsk@men.gov.pl
www.men.gov.pl

Instytut Badań Edukacyjnych
tel. +48 22 241 71 00
mail: zsk@ibe.edu.pl
www.ibe.edu.pl

Punkt Koordynacyjny ds. Polskiej i Europejskiej Ramy Kwalifikacji
tel. +48 22 34 74 195
mail: info.kwalifikacje@men.gov.pl
www.prk.men.gov.pl
ZSK
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego