Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do składania ofert na sporządzenie opinii dotyczących społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) poniżej wskazanych kwalifikacji rynkowych: 

 

 1. Asystowanie niesamodzielnej osobie starszej lub przewlekle chorej w higienie i pielęgnacji.
 2. Asystowanie niesamodzielnej osobie starszej w zakresie żywienia.
 3. Asystowanie niesamodzielnej osobie starszej w zakresie czynności porządkowych.
 4. Wspieranie osoby starszej mieszkającej samotnie.
 5. Tworzenie planu aktywizacji osoby starszej. 

 

Celem sporządzenia opinii przez specjalistów jest dostarczenie Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej argumentów do merytorycznej oceny złożonego wniosku o włączenie tych kwalifikacji do ZSK.

 

Informacja o przedmiocie zamówienia

 1. Usługa/dzieło polegająca/e na sporządzeniu przez specjalistę opinii nt. społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia wskazanych kwalifikacji do ZSK jest realizowana na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 986, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.

 1. Na podstawie ustawy, niniejszą opinię może sporządzić specjalista, który:

1/ Posiada doświadczenie praktyczne w dziedzinie, której dotyczy dana kwalifikacja rynkowa;

2/ Reprezentuje poszczególne grupy interesariuszy, których dana kwalifikacja rynkowa dotyczy;

3/ Posiada kompetencje pozwalające na ocenę poszczególnych efektów uczenia się w danej kwalifikacji rynkowej, której dotyczy wniosek.

 

 1. Sporządzona przez specjalistę opinia powinna obejmować następujące obszary:

1/ Ocenę zasadności włączenia kwalifikacji do ZSK wraz z uzasadnieniem w odniesieniu do społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia kwalifikacji do ZSK (ocena pozytywna lub negatywna wraz z uzasadnieniem oceny),

2/ Ocenę skutków społeczno-gospodarczych ewentualnego włączenia kwalifikacji do ZSK (ocena pozytywna lub negatywna wraz z uzasadnieniem oceny),

3/ Podsumowanie oceny (ocena ogólna pozytywna lub negatywna wraz z uzasadnieniem),

4/ Rekomendacje co do włączenia określonych kwalifikacji do ZSK (propozycja włączenia lub niewłączenia kwalifikacji do ZSK wraz z uzasadnieniem).

Czas realizacji zamówienia

30 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.

Kryteria oceny ofert

W trakcie oceny ofert pod uwagę brane będą następujące czynniki:

 1. Doświadczenie specjalistów zapewniające jakość wykonania opinii (na podstawie wypełnionych Formularzy ofertowych),
 2. Koszt brutto/netto wykonania pracy przez jednego specjalistę.

Termin składania ofert

Oferty należy składać na Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do ogłoszenia w terminie do 30 sierpnia 2019 r. w formie elektronicznej na adres: sekretariat.DAS@mrpips.gov.pl.

 

Dodatkowe informacje

 1. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich zgłoszeń Ministerstwo zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi kandydatami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania zgłoszeń.
 2. Ministerstwo zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenie.
 3. Niniejsze zaproszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie stanowi źródła zobowiązania Ministerstwa Finansów do przyjęcia któregokolwiek zgłoszenia.
 4. Ministerstwo zastrzega sobie prawo do ewentualnej rezygnacji z zaproszenia bez podania przyczyn.

Mając na uwadze, iż ZSK jest nowym systemem obowiązującym w Polsce od stycznia 2016 r., istnieje możliwość zapoznania się z materiałami informacyjnymi zamieszczonymi na stronie internetowej www.kwalifikacje.gov.pl.

 

Załącznik:

Formularz ofertowy dla specjalistów

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Strategii, Kwalifikacji
i Kształcenia Zawodowego

tel. +48 22 34 74 195, fax +48 22 34 74 190
mail: zsk@men.gov.pl
www.men.gov.pl

Instytut Badań Edukacyjnych
tel. +48 22 241 71 00
mail: zsk@ibe.edu.pl
www.ibe.edu.pl

Punkt Koordynacyjny ds. Polskiej i Europejskiej Ramy Kwalifikacji
tel. +48 22 34 74 195
mail: info.kwalifikacje@men.gov.pl
www.prk.men.gov.pl
ZSK
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego