1. Opłaty za złożenie wniosku:

Zgodnie z art. 17 ust. 1, art. 43 ust. 1 i art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r., poz. 64) Minister Edukacji Narodowej informuje, że opłaty z tytułu wniosków o:

 • włączenie kwalifikacji rynkowej do ZSK (art. 14 ust. 1 ustawy)
 • nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji rynkowej (art. 41 ust. 2 ustawy)
 • wpis na listę podmiotów zewnętrznego zapewniania jakości (art. 53 ust. 1 ustawy)

należy wnosić na rachunek Ministerstwa Edukacji Narodowej:
Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie
nr  59 1010 1010 0031 2822 3100 0000.

  • W tytule przelewu za wniosek o włączenie kwalifikacji rynkowej do ZSK (2 000 zł) należy wpisać:
   ZSK art. 14.1 - ........................................................................................................................................................................
                                                                                 (nazwa kwalifikacji)
  • W tytule przelewu za wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji włączonych do ZSK (10 000 zł lub 5 000 zł w przypadku wniosku złożonego razem z wnioskiem o włączenie kwalifikacji) należy wpisać:
   ZSK art. 41.2 - ........................................................................................................................................................................
                                                                                 (nazwa kwalifikacji)

UWAGA: opłatę (w wysokości 5 000 zł) za wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania danej kwalifikacji rynkowej składany wraz z wnioskiem o włączenie kwalifikacji rynkowej do ZSK zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy wnosi się dopiero po ogłoszeniu obwieszczenia o włączeniu kwalifikacji rynkowej do ZSK w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”.

 • W tytule przelewu za wniosek o wpis na listę podmiotów zewnętrznego zapewniania jakości (2 000 zł, niezależnie od liczby grup kwalifikacji wskazanych we wniosku, co do których wnioskodawca wnioskuje o pełnienie funkcji zewnętrznego zapewniania jakości), należy wpisać:
  ZSK art. 53.1 - .......................................................................................................................................................................
                                                                                (nazwa kwalifikacji)

 

2. Opłaty kwartalne instytucji certyfikujących:

Minister Edukacji Narodowej informuje, że należności instytucji certyfikujących z tytułu kwartalnych przychodów z opłat za walidację i certyfikowanie, o których mowa w  art. 46 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 986, z późn. zm.), należy dokonywać na rachunek Ministerstwa Edukacji Narodowej:
Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie
nr  59 1010 1010 0031 2822 3100 0000.

W tytule przelewu należy wpisać:
ZSK art. 46 – ................................................................................................................................................................
                                        (nazwa instytucji certyfikującej, nazwa kwalifikacji, kwartał/rok kalendarzowy)

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Strategii, Kwalifikacji
i Kształcenia Zawodowego

tel. +48 22 34 74 195, fax +48 22 34 74 190
mail: zsk@men.gov.pl
www.men.gov.pl

Instytut Badań Edukacyjnych
tel. +48 22 241 71 00
mail: zsk@ibe.edu.pl
www.ibe.edu.pl

Punkt Koordynacyjny ds. Polskiej i Europejskiej Ramy Kwalifikacji
tel. +48 22 34 74 195
mail: info.kwalifikacje@men.gov.pl
www.prk.men.gov.pl
ZSK
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego