Ministerstwo Cyfryzacji  poszukuje specjalistów gotowych do wyrażenia opinii w zakresie społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia kwalifikacji rynkowych, wymienionych w pkt I, do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Opinie specjalistów będą przydatne przy merytorycznej ocenie wniosku złożonego przez uprawniony podmiot oraz dostarczą Ministrowi Cyfryzacji argumentów o celowości włączenia wymienionych kwalifikacji do ZSK.

Więcej informacji na temat ZSK i kwalifikacji włączanych do ZSK znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

1. Informacja o przedmiocie zamówienia

Usługa polegająca na sporządzeniu przez specjalistę opinii nt. społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia kwalifikacji :

 1. Zarządzanie cyberbezpieczeństwem - specjalista
 2. Zarządzanie cyberbezpieczeństwem - ekspert
 3. Zarządzanie cyberbezpieczeństwem -  menedżer

do ZSK jest realizowana na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 986, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.

Na podstawie ustawy, niniejszą opinię może sporządzić specjalista, który:

 • Posiada doświadczenie praktyczne w dziedzinie, której dotyczy dana kwalifikacja rynkowa;
 • Reprezentuje poszczególne grupy interesariuszy, których dana kwalifikacja rynkowa dotyczy;
 • Posiada kompetencje pozwalające na ocenę poszczególnych efektów uczenia się w danej kwalifikacji rynkowej, której dotyczy wniosek.

Sporządzona przez specjalistę opinia powinna obejmować następujące obszary:

 • Ocenę zasadności włączenia kwalifikacji do ZSK wraz z uzasadnieniem w odniesieniu do społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia kwalifikacji do ZSK (ocena pozytywna lub negatywna wraz z uzasadnieniem oceny),
 • Ocenę skutków społeczno-gospodarczych ewentualnego włączenia kwalifikacji do ZSK (ocena pozytywna lub negatywna wraz z uzasadnieniem oceny),
 • Podsumowanie oceny (ocena ogólna pozytywna lub negatywna wraz z uzasadnieniem),
 • Rekomendacje co do włączenia określonych kwalifikacji do ZSK (propozycja włączenia lub niewłączenia kwalifikacji do ZSK wraz z uzasadnieniem

2. Czas realizacji zamówienia

30 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy

3. Kryteria oceny ofert

W trakcie oceny ofert pod uwagę brane będą następujące czynniki:

 • Doświadczenie specjalistów zapewniające jakość wykonania opinii
 • Koszt brutto wykonania pracy przez jednego specjalistę.

Decyzja zostanie podjęta na podstawie danych zawartych w  Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

4. Termin składania ofert

Oferty należy składać w terminie do 28 lutego b.r., w formie elektronicznej na adres: sekretariat.DSI@mc.gov.pl

5. Dodatkowe informacje

 • W celu zapewnienia porównywalności wszystkich zgłoszeń Ministerstwo zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi kandydatami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania zgłoszeń.
 • Ministerstwo zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenie.
 • Niniejsze zaproszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie stanowi źródła zobowiązania Ministerstwa Cyfryzacji do przyjęcia któregokolwiek zgłoszenia.
 • Ministerstwo zastrzega sobie prawo do ewentualnej rezygnacji z zaproszenia bez podania przyczyn.
 • Zachęcamy również do zapoznania się z materiałami informacyjnymi zamieszczonymi na stronie internetowej www.kwalifikacje.gov.pl.

Załącznik:

 1. Załącznik nr 1 – ZSK informacje wprowadzające
 2. Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Strategii, Kwalifikacji
i Kształcenia Zawodowego

tel. +48 22 34 74 195, fax +48 22 34 74 190
mail: zsk@men.gov.pl
www.men.gov.pl

Instytut Badań Edukacyjnych
tel. +48 22 241 71 00
mail: zsk@ibe.edu.pl
www.ibe.edu.pl

Punkt Koordynacyjny ds. Polskiej i Europejskiej Ramy Kwalifikacji
tel. +48 22 34 74 195
mail: info.kwalifikacje@men.gov.pl
www.prk.men.gov.pl
ZSK
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego