Ministerstwo Cyfryzacji  poszukuje specjalistów gotowych do wyrażenia opinii w zakresie społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia kwalifikacji rynkowych, wymienionych w pkt I, do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Opinie specjalistów będą przydatne przy merytorycznej ocenie wniosku złożonego przez uprawniony podmiot oraz dostarczą Ministrowi Cyfryzacji argumentów o celowości włączenia wymienionych kwalifikacji do ZSK.

Więcej informacji na temat ZSK i kwalifikacji włączanych do ZSK znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

  1. Informacja o przedmiocie zamówienia

Usługa polegająca na sporządzeniu przez specjalistę opinii nt. społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia kwalifikacji : "Obsługa techniczna platformy e-learningowej"

do ZSK jest realizowana na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 986, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.

Na podstawie ustawy, niniejszą opinię może sporządzić specjalista, który:

- Posiada doświadczenie praktyczne w dziedzinie, której dotyczy dana kwalifikacja rynkowa;

- Reprezentuje poszczególne grupy interesariuszy, których dana kwalifikacja rynkowa dotyczy;

- Posiada kompetencje pozwalające na ocenę poszczególnych efektów uczenia się w danej kwalifikacji rynkowej, której dotyczy wniosek.

Sporządzona przez specjalistę opinia powinna obejmować następujące obszary:

- Ocenę zasadności włączenia kwalifikacji do ZSK wraz z uzasadnieniem w odniesieniu do społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia kwalifikacji do ZSK (ocena pozytywna lub negatywna wraz z uzasadnieniem oceny),

- Ocenę skutków społeczno-gospodarczych ewentualnego włączenia kwalifikacji do ZSK (ocena pozytywna lub negatywna wraz z uzasadnieniem oceny),

- Podsumowanie oceny (ocena ogólna pozytywna lub negatywna wraz z uzasadnieniem),

- Rekomendacje co do włączenia określonych kwalifikacji do ZSK (propozycja włączenia lub niewłączenia kwalifikacji do ZSK wraz z uzasadnieniem).

  1. Czas realizacji zamówienia

30 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy

  1. Kryteria oceny ofert

W trakcie oceny ofert pod uwagę brane będą następujące czynniki:

- Doświadczenie specjalistów zapewniające jakość wykonania opinii

- Koszt brutto wykonania pracy przez jednego specjalistę.

Decyzja zostanie podjęta na podstawie danych zawartych w  Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

  1. Termin składania ofert

Oferty należy składać w terminie do 31 marca b.r., w formie elektronicznej na adres: sekretariat.DSI@mc.gov.pl

  1. Dodatkowe informacje

- W celu zapewnienia porównywalności wszystkich zgłoszeń Ministerstwo zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi kandydatami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania zgłoszeń.

- Ministerstwo zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenie.

- Niniejsze zaproszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie stanowi źródła zobowiązania Ministerstwa Cyfryzacji do przyjęcia któregokolwiek zgłoszenia.

- Ministerstwo zastrzega sobie prawo do ewentualnej rezygnacji z zaproszenia bez podania przyczyn.

- Zachęcamy  również do zapoznania się z materiałami informacyjnymi zamieszczonymi na stronie internetowej www.kwalifikacje.gov.pl.

- Uwaga! Udział w opiniowaniu kwalifikacji w roli eksperta wiąże się z koniecznością upublicznienia imienia i nazwiska na stronie : https://www.kwalifikacje.gov.pl/ogloszenia

Osoby, które nie wyrażają na to zgody, prosimy o niezgłaszanie swoich kandydatur.

 

Załącznik:

Załącznik nr 1 – ZSK informacje wprowadzające

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 - Klauzula informacyjna

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Strategii, Kwalifikacji
i Kształcenia Zawodowego

tel. +48 22 34 74 195, fax +48 22 34 74 190
mail: zsk@men.gov.pl
www.men.gov.pl

Instytut Badań Edukacyjnych
tel. +48 22 241 71 00
mail: zsk@ibe.edu.pl
www.ibe.edu.pl

Punkt Koordynacyjny ds. Polskiej i Europejskiej Ramy Kwalifikacji
tel. +48 22 34 74 195
mail: info.kwalifikacje@men.gov.pl
www.prk.men.gov.pl
ZSK
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego