Kwalifikacja rynkowa może zostać włączona do ZSK na wniosek podmiotów prowadzących zorganizowaną działalność w obszarze: gospodarki, rynku pracy, edukacji lub szkoleń. Na przykład może to być: firma handlowa, organizacja skupiająca przedsiębiorców z branży budowlanej, zrzeszenie producentów obuwia, stowarzyszenie firm szkoleniowych itp.

Zainteresowany podmiot (instytucja, organizacja) składa elektroniczny wniosek do ministra właściwego dla kwalifikacji za pośrednictwem portalu Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Rozpatrzenie wniosku przez ministra powinno nastąpić w ciągu czterech miesięcy. Zgodnie z ustawą termin ten może zostać jednorazowo przedłużony o cztery miesiące.

Jak włączyć kwalifikację rynkową do ZSK

Na wszystkich etapach rozpatrywania wniosku minister właściwy, specjaliści oraz zespół ekspertów współpracują z wnioskodawcą.

Po otrzymaniu wniosku minister podejmuje następujące kroki:

 1. Konsultacja z zainteresowanymi środowiskami
  Minister umieszcza na portalu ZSK informację o rozpoczęciu konsultacji i o możliwości zgłaszania opinii. Podsumowanie wyników konsultacji jest zamieszczane na portalu ZSK. Celem konsultacji jest publiczne poinformowanie o rozpoczęciu procedury włączania kwalifikacji do ZSK i pozyskanie opinii zainteresowanych środowisk.

 2. Opinie specjalistów
  Po konsultacjach minister zwraca się do specjalistów o opinię w sprawie społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia proponowanej kwalifikacji do ZSK. Na podstawie tych opinii minister podejmuje decyzję o zasadności dalszego procedowania.

 3. Ocena wniosku
  Minister dokonuje oceny wniosku. Pod uwagę bierze się:
  • ocenę efektów uczenia się wymaganych dla danej kwalifikacji w odniesieniu do zadań, które podejmują osoby posiadające daną kwalifikacje, a także ocenę wymagań dotyczących walidacji;
  • celowość włączenia kwalifikacji rynkowej do ZSK, rozumianą jako jej zgodność z potrzebami społecznymi, z zapotrzebowaniem na rynku pracy i oczekiwaniami pracodawców,
  • dostosowanie wymagań dla danej kwalifikacji do obiektywnych okoliczności i możliwości osiągnięcia efektów uczenia się w dającym się przewidzieć czasie,
  • podobieństwo danej kwalifikacji rynkowej do kwalifikacji już włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

  W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku minister właściwy informuje o odmowie podmiot wnioskujący i przedstawia uzasadnienie. Od decyzji ministra nie przysługuje odwołanie.

 4. Przypisanie poziomu PRK
  Minister powołuje zespół ekspertów, który dokonuje porównania efektów uczenia się wymaganych dla danej kwalifikacji z charakterystykami poziomów PRK i przedstawia ministrowi wiążącą rekomendację dotyczącą przypisania poziomu PRK. Rekomendacja zawiera także skorygowany w porozumieniu z wnioskodawcą opis wymaganych efektów uczenia się.

  Minister przekazuje rekomendację ekspertów do zaopiniowania Radzie Interesariuszy ZSK. Jeżeli jej opinia jest pozytywna, to minister przypisuje poziom PRK do danej kwalifikacji. W przeciwnym wypadku zespół ekspertów ponownie sporządza rekomendację, w której odnosi się do opinii Rady. Ta rekomendacja jest ostateczna.

 5. Obwieszczenie o włączeniu kwalifikacji do ZSK
  Obwieszczenie jest publikowane w Monitorze Polskim. Z dniem jego ogłoszenia kwalifikację rynkową uznaje się za włączoną do ZSK.

Uwaga: Kwalifikacja rynkowa włączona do ZSK uzyskuje status kwalifikacji funkcjonującej w ZSK dopiero w momencie, gdy minister wybierze podmiot zewnętrznego zapewniania jakości (PZZJ) wobec co najmniej jednej instytucji certyfikującej (IC) uprawnionej do nadawania tej kwalifikacji.

Załączniki:

 1. Włączanie kwalifikacji rynkowych do ZSK
 2. Poradnik opisywania kwalifikacji

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Strategii, Kwalifikacji
i Kształcenia Zawodowego

tel. +48 22 34 74 195, fax +48 22 34 74 190
mail: zsk@men.gov.pl
www.men.gov.pl

Instytut Badań Edukacyjnych
tel. +48 22 241 71 00
mail: zsk@ibe.edu.pl
www.ibe.edu.pl

Punkt Koordynacyjny ds. Polskiej i Europejskiej Ramy Kwalifikacji
tel. +48 22 34 74 195
mail: info.kwalifikacje@men.gov.pl
www.prk.men.gov.pl
ZSK
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego