Lista podmiotów uprawnionych do pełnienia funkcji zewnętrznego zapewnienia jakości wobec instytucji certyfikujących.

Minister Edukacji Narodowej, jako minister koordynator Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, zgodnie z art. 51 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 986, z późn. zm.), prowadzi oraz podaje do publicznej wiadomości listę podmiotów uprawnionych do pełnienia funkcji zewnętrznego zapewniania jakości wobec instytucji certyfikujących. Wpis podmiotu na listę następuje w drodze decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu naboru na listę (art. 52 ust. 1 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji).


tabelka PZZJ 09 2018


Akademia Morska w Szczecinie

Akademia Morska w Szczecinie
Wały Chrobrego 1-2
70-500 Szczecin

gospodarka morska

nauka

rybołówstwo

szkolnictwo wyższe

transport drogowy

żegluga śródlądowa

Biblioteka Narodowa

Biblioteka Narodowa
Niepodległości 213
02-086 Warszawa

kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Butra Consulting Andrzej Butra

Butra Consulting Andrzej Butra
Kanadyjska 30
32-087 Zielonki

oświata i  wychowanie

usługi w urzędach pracy i OHP

Fundacja Instytut Spraw Publicznych

Fundacja Instytut Spraw
Publicznych
Szpitalna 5/22
01-031 Warszawa

administracja publiczna

członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

finanse publiczne

instytucje finansowe

nauka

rodzina

rozwój regionalny

sprawy zagraniczne

szkolnictwo wyższe

usługi świadczone w schroniskach, noclegowniach i ogrzewalniach dla bezdomnych

usługi w pomocy społecznej

usługi w urzędach pracy i OHP

wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne

zatrudnienie socjalne w kontekście pomocy społecznej

zatrudnienie, stosunki pracy, warunki pracy, wynagrodzenia i świadczenia pracownicze

zawód regulowany - pracownik socjalny

Główny Instytut Górnictwa

Główny Instytut Górnictwa
Plac Gwarków 1
40-166 Katowice

budownictwo

energetyka jądrowa

energetyka, w tym efektywność energetyczna (bez transportu i budownictwa)

gaz ziemny

gospodarka

gospodarka złożami kopalin

górnictwo

odnawialne źródła energii

środowisko

Grupa Gumułka Euroedukacja Spółka z o.o.

Grupa Gumułka Euroedukacja
Spółka z o.o.
Matejki 4
40-077 Katowice

administracja publiczna

finanse publiczne

gospodarka

gospodarowanie nieruchomościami

informatyzacja

rozwój regionalny

usługi w pomocy społecznej

usługi w urzędach pracy i OHP

zatrudnienie, stosunki pracy, warunki pracy, wynagrodzenia i świadczenia pracownicze

Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy

Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy
Kazimierza Pułaskiego 6/10
26-600 Radom

budownictwo

gospodarka

gospodarowanie nieruchomościami

informatyzacja

nauka

oświata i  wychowanie

szkolnictwo wyższe

usługi w urzędach pracy i OHP

zatrudnienie, stosunki pracy, warunki pracy, wynagrodzenia i świadczenia pracownicze

Narodowy Instytut Dziedzictwa

Narodowy Instytut Dziedzictwa
Kopernika 36/40
00-924 Warszawa

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina
Tamka 43
00-355 Warszawa

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Polski Instytut Sztuki Filmowej

Polski Instytut Sztuki Filmowej
Krakowskie Przedmieście 21/23
00-071 Warszawa

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju Jakub Michałowski

Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju Jakub Michałowski
Przełęcz 51
60-115 Poznań 

administracja publiczna

gastronomia

gospodarka

hotelarstwo

nauka

oświata i  wychowanie

szkolnictwo wyższe

turystyka

usługi w pomocy społecznej

usługi w urzędach pracy i OHP

zatrudnienie, stosunki pracy, warunki pracy, wynagrodzenia i   świadczenia pracownicze

sprawy wewnętrzne

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Strategii, Kwalifikacji
i Kształcenia Zawodowego

tel. +48 22 34 74 195, fax +48 22 34 74 190
mail: zsk@men.gov.pl
www.men.gov.pl

Instytut Badań Edukacyjnych
tel. +48 22 241 71 00
mail: zsk@ibe.edu.pl
www.ibe.edu.pl

Punkt Koordynacyjny ds. Polskiej i Europejskiej Ramy Kwalifikacji
tel. +48 22 34 74 195
mail: info.kwalifikacje@men.gov.pl
www.prk.men.gov.pl
ZSK
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego