Szanowni Państwo,

Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) zaprasza do współpracy instytucje, które zostały wpisane na listę podmiotów uprawnionych do pełnienia funkcji zewnętrznego zapewniania jakości (PZZJ) wobec instytucji certyfikujących w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ZSK).

W ZSK celem zewnętrznego zapewniania jakości jest przede wszystkim budowanie zaufania różnych grup interesariuszy i użytkowników systemu do kwalifikacji opisywanych, włączanych i nadawanych w systemie.

Intencją Instytutu Badań Edukacyjnych w ramach projektu pt. „Wspieranie realizacji I etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji” jest dotarcie ze wsparciem do każdej instytucji, która została wpisana na listę PZZJ. Każda zgłoszona instytucja zyska możliwość uczestnictwa w warsztatach na temat jakości i walidacji w ZSK, prowadzonych przez IBE. Ponadto IBE ułatwi wymianę informacji i doświadczeń między tymi podmiotami. Dla 6 instytucji wyłonionych przez IBE będzie dostępna rozszerzona oferta wsparcia eksperckiego, obejmująca także systemy zarządzania, jakości oraz systemów projektowania i wdrażania nowych rozwiązań. Na kolejnych etapach wdrażania ZSK rozszerzonym wsparciem objęta zostanie większa liczba PZZJ.

I. Kryteria wyłaniania Podmiotów Zewnętrznego Zapewniania Jakości

Każdy rodzaj wsparcia, jak zaznaczono wyżej, dotyczy podmiotów, które uzyskały uprawnienia do pełnienia funkcji zewnętrznego zapewniania jakości w ZSK w wyniku ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w listopadzie 2016 r. naboru na wpis na listę podmiotów zewnętrznego zapewniania jakości.

Kryteria wyłaniania podmiotów do rozszerzonego wsparcia w ramach projektu IBE:

 1. Nabór dotyczący wpisu na listę PZZJ obejmował 55 grup kwalifikacji odpowiadających działom administracji, wskazanych przez ministrów właściwych[1]. Rozszerzonym wsparciem planujemy objąć podmioty, które otrzymały uprawnienia do grup kwalifikacji, spośród których kwalifikacje rynkowe funkcjonują już w systemie lub są w procesie włączania do ZSK (wnioski złożone do ministrów właściwych). Dzięki temu pomoc otrzymają te instytucje, które w pierwszej kolejności będą działać w systemie i zapewnią funkcjonalność pierwszych kwalifikacji, tzn. formalnie umożliwią instytucjom certyfikującym nadawanie kwalifikacji (art. 61 ustawy o ZSK).
 2. Kolejnym kryterium wyboru 6 instytucji do wsparcia będzie liczba oraz rodzaj grup kwalifikacji do której podmiot otrzymał uprawnienia. Intencją IBE jest dotarcie ze wsparciem do instytucji zróżnicowanych pod względem liczby grup kwalifikacji dla których posiadają uprawnienia do pełnienia zewnętrznego zapewniania jakości. Z jednej strony chodzi tu o uwzględnienie podmiotów posiadających uprawnienia do bycia PZZJ dla wielu grup kwalifikacji. PZZJ-y docelowo będą stawać się bankami wiedzy na temat funkcjonowania systemu, instytucji w nim funkcjonujących, otoczenia zewnętrznego mającego wpływ na rozwój i funkcjonowanie ZSK. Dlatego PZZJ-y, które posiadają uprawnienia do wielu grup kwalifikacji mają tu szczególne znaczenie. Z drugiej strony wsparcie chcemy kierować także do tych instytucji, które posiadają uprawnienia do grup kwalifikacji, dla których nie ma innych podmiotów posiadających uprawnienia PZZJ.
 3. Dodatkowym kryterium będzie też dział aktywności społecz­no-gospodarczej (sektor), który dana instytucja reprezentuje. Naszą intencją jest wsparcie podmiotów zróżnicowanych pod tym względem – chcemy dać dostęp do naszej oferty organizacjom z sektora publicznego, prywatnego oraz pozarządowego.

II.  Wymagania dodatkowe wobec podmiotu po wyłonieniu do wsparcia

 1. Podpisanie porozumienia o współpracy z IBE
 2. Umożliwienie przeprowadzenia przez IBE lub ekspertów zewnętrznych wskazanych przez IBE analizy funkcjonowania instytucji wnioskującej o wsparcie. Analiza jest elementem niezbędnym do określenia zakresu współpracy i zaplanowania jej przebiegu, dlatego deklaracje o zainteresowaniu wsparciem będą traktowane jako równoznaczne z wyrażeniem zgody podmiotu wnioskującego na przeprowadzenie analizy oraz współpracę w tym zakresie ze wskazanym przez IBE wykonawcą. Analiza, o której mowa, rozpocznie się nie później niż w ciągu 3 miesięcy od wybrania podmiotu, który zostanie objęty wsparciem. Eksperci zewnętrzni wyznaczeni do przeprowadzenia analizy zostaną zobowiązani do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji, danych i materiałów pozyskanych w tym celu.
 1. wskazanie zespołu osób oddelegowanych przez instytucję do współpracy z IBE. Cały zespół powinien łącznie spełnić następujące wymagania:
 2. doświadczenie w zakresie przeprowadzenia audytów/auditów, ewaluacji lub badań społecznych,
 3. doświadczenie w zakresie wykonywania zadań związanych z zewnętrznym lub wewnętrznym zapewnianiem jakości,
 4. doświadczenie i kompetencje niezbędne do prowadzenia weryfikacji efektów uczenia się
  z danego obszaru (sektora/branży) zbliżonych w swym charakterze do efektów uczenia się wymaganych dla proponowanej kwalifikacji, osiągniętych także poza edukacją formalną, w tym znajomość adekwatnych metod i narzędzi weryfikacji (asesorzy, egzaminatorzy, itd.),
 5. Wskazanie koordynatora odpowiedzialnego za kontaktowanie się z wyznaczonymi pracownikami IBE w sprawach związanych z przebiegiem współpracy, w tym m.in. za uzgadnianie kwestii dotyczących planu i harmonogramu współpracy, odpowiadanie na pytania, przekazywanie kontaktów do osób odpowiedzialnych po stronie podmiotu za obszary istotne z punktu widzenia przedmiotu współpracy, odpisywanie na bieżącą korespondencję, itd. Po nawiązaniu porozumienia o współpracy w ramach proponowanego wsparcia IBE zastrzega sobie możliwość ustalenia wspólnie z podmiotem wnioskującym ostatecznego składu Zespołu, najbardziej optymalnego dla zapewnienia efektywnej współpracy.

III.  Załączniki i wymagane dokumenty


IV. Sposób, miejsce i termin przesyłania zgłoszeń  

Zgłoszenia należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: przygotowanie.pzzj@ibe.edu.pl

W tytule wiadomości prosimy wpisać: "Zgłoszenie dot. wsparcia PZZJ".

Zgłoszenia należy przesyłać do 27 października 2017 r.

[1] Obecnie grupa „skarb państwa” została zlikwidowana.

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Strategii, Kwalifikacji
i Kształcenia Zawodowego

tel. +48 22 34 74 195, fax +48 22 34 74 190
mail: zsk@men.gov.pl
www.men.gov.pl

Instytut Badań Edukacyjnych
tel. +48 22 241 71 00
mail: zsk@ibe.edu.pl
www.ibe.edu.pl

Punkt Koordynacyjny ds. Polskiej i Europejskiej Ramy Kwalifikacji
tel. +48 22 34 74 195
mail: info.kwalifikacje@men.gov.pl
www.prk.men.gov.pl
ZSK
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego