Podmiot zewnętrznego zapewniania jakości wspiera instytucję certyfikującą (IC) w odpowiednim prowadzeniu działań związanych z walidacją i certyfikowaniem. W tym celu prowadzi ciągły monitoring działań IC oraz okresową ewaluację zewnętrzną tych działań.


Jak zostać podmiotem zewnętrznego zapewniania jakości (PZZJ)?

Jaka instytucja może zostać PZZJ?


PZZJ może zostać instytucja, która dysponuje przygotowaną kadrę, posiada co najmniej 10-letnie doświadczenie w prowadzeniu działalności w zakresie gospodarki, rynku pracy, edukacji lub szkoleń, posiada wewnętrzny system zapewniania jakości przeprowadzanych procesów, prowadzi aktualnie działalność gospodarczą, nie zalega z podatkami. Może być instytucją certyfikującą, ale z wyłączeniem kwalifikacji, dla których pełni funkcję PZZJ.

Jak wygląda uzyskiwanie uprawnień?


Minister Edukacji Narodowej nie rzadziej niż raz na 3 lata ogłasza na portalu ZSK, że przyjmuje zgłoszenia kandydatów na listę podmiotów uprawionych do pełnienia funkcji PZZJ. Podmioty zainteresowane składają wniosek za pośrednictwem portalu Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji – wypełniając odpowiedni formularz w systemie informatycznym. Szczegółowe informacje można znaleźć tutaj.

Do wniosku załącza się też dodatkowe dokumenty (m.in. dotyczące doświadczenia podmiotu, obszaru prowadzenia działalności, systemu zapewniania jakości, braku zaległości z tytułu podatków i składek). Wraz z wnioskiem wnosi się opłatę w wysokości 2.000 zł na konto podane na portalu.

Złożony wniosek podlegają ocenie. W przypadku pozytywnej decyzji wnioskująca instytucja zostaje wpisana na listę instytucji uprawnionych do pełnienia funkcji PZZJ na okres 6 lat (z możliwością przedłużenia na następne 6 lat).

Minister właściwy dla kwalifikacji powierzając instytucji funkcję PZZJ w odniesieniu do określonej kwalifikacji (w stosunku do danej IC), podpisuje stosowną umowę.

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Strategii, Kwalifikacji
i Kształcenia Zawodowego

tel. +48 22 34 74 195, fax +48 22 34 74 190
mail: zsk@men.gov.pl
www.men.gov.pl

Instytut Badań Edukacyjnych
tel. +48 22 241 71 00
mail: zsk@ibe.edu.pl
www.ibe.edu.pl

Punkt Koordynacyjny ds. Polskiej i Europejskiej Ramy Kwalifikacji
tel. +48 22 34 74 195
mail: info.kwalifikacje@men.gov.pl
www.prk.men.gov.pl
ZSK
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego