Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do zgłaszania kandydatur na ekspertów reprezentujących obszar administracji biurowej na sporządzenie rekomendacji dotyczących przypisania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK), w ramach włączenia kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) dla potrzeb włączenia kwalifikacji „Prowadzenie obsługi biura” ZSK.

Celem przedmiotu zamówienia jest sporządzenie rekomendacji dot. przypisania poziomu PRK do kwalifikacji w obszarze administracji biurowej, stosownie do zasad określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 986, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, w ramach procesu włączania kwalifikacji do ZSK.

 Informacje o przedmiocie zamówienia

 • Usługa polegająca na sporządzeniu rekomendacji dotyczącej przypisania poziomu PRK do kwalifikacji w obszarze administracji biurowej włączanych do ZSK, będzie realizowana na podstawie art. 21 ustawy, w ramach prac zespołu ekspertów, który zostanie powołany przez MSWiA.
 • Przypisanie poziomu PRK do kwalifikacji włączanych do ZSK polega na dokonywaniu porównania efektów uczenia wymaganych dla danej kwalifikacji z charakterystykami poziomów PRK pierwszego i drugiego stopnia. Sporządzona przez eksperta rekomendacja powinna zawierać efekty uczenia się wymagane dla danej kwalifikacji opisane zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy, będące podstawą przypisania tego poziomu.
 • Ekspert dokonujący porównania efektów uczenia się wymaganych dla danej kwalifikacji z charakterystykami poziomów PRK, powinien posiadać:
  1. kwalifikację pełną co najmniej na poziomie 6 PRK, a do porównania efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji, dla której proponuje się przypisanie poziomu 6 PRK lub wyższego – kwalifikację pełną co najmniej na poziomie 7 PRK,
   oraz
  2. udokumentowane aktualne doświadczenie w:
   • zakresie zbliżonym do działań lub zadań, które potrafi wykonywać osoba posiadająca daną kwalifikację, lub
   • ocenianiu jakości wykonywania działań lub zadań, które potrafi wykonywać osoba posiadająca daną kwalifikację, lub
   • przygotowywaniu osób uczących się do podejmowania działań lub zadań, które potrafi wykonywać osoba posiadająca daną kwalifikację, lub
   • ocenianiu przygotowania osób uczących się do podejmowania działań lub zadań, które potrafi wykonywać osoba posiadająca daną kwalifikację, albo
   • wiedzę na temat sporządzania opisu kwalifikacji, o którym mowa w art. 15 ust. 1 pkt 2 ustawy, oraz na temat sposobu opisywania efektów uczenia się dla kwalifikacji, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Czas realizacji zadania

 10 dni roboczych od daty podpisania umowy.

 Kryteria oceny ofert

W trakcie oceny zgłoszeń pod uwagę brane będą następujące czynniki:

 • potencjał kandydatów sporządzających rekomendację uprawdopodobniający odpowiednią jakość wykonania zadania (na podstawie wypełnionych Formularzy zgłoszeniowych);
 • koszt wykonania pracy przez jednego eksperta.

 Termin nadsyłania ofert

 Oferty należy składać na Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do ogłoszenia w terminie do 22 października 2018 r. w formie elektronicznej na adres: ZSK@mswia.gov.pl .


Dodatkowe informacje

 1. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich zgłoszeń MSWiA zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi kandydatami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania zgłoszeń.
 2. MSWiA zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenie.
 3. Niniejsze zaproszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie stanowi źródła zobowiązania MSWiA do przyjęcia którejkolwiek z ofert.
 4. MSWiA zastrzega sobie prawo do ewentualnej rezygnacji z zaproszenia bez podania przyczyn.

Załączniki:

Mając na uwadze, iż ZSK jest nowym systemem obowiązującym w Polsce od stycznia 2016 r., zachęcamy do zapoznania się z materiałami informacyjnymi zamieszczonymi na stronie internetowej www.kwalifikacje.gov.pl.

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Strategii, Kwalifikacji
i Kształcenia Zawodowego

tel. +48 22 34 74 195, fax +48 22 34 74 190
mail: zsk@men.gov.pl
www.men.gov.pl

Instytut Badań Edukacyjnych
tel. +48 22 241 71 00
mail: zsk@ibe.edu.pl
www.ibe.edu.pl

Punkt Koordynacyjny ds. Polskiej i Europejskiej Ramy Kwalifikacji
tel. +48 22 34 74 195
mail: info.kwalifikacje@men.gov.pl
www.prk.men.gov.pl
ZSK
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego