Kwalifikacje rynkowe są tym, czego uczymy się poza szkołą i uczelnią; to kursy, szkolenia oferowane przez firmy szkoleniowe, lub pracodawców czy stowarzyszenia. Kwalifikacje rynkowe będą zgłaszane do rejestru przez zainteresowane gremia np. przedstawicieli branż. Wszystkie kwalifikacje rynkowe są kwalifikacjami cząstkowymi.

Jak opisać kwalifikację rynkową?

Podobnie jak kwalifikacje uregulowane, kwalifikacje rynkowe, zanim znajdą się w rejestrze, będą musiały zostać opisane, a ich jakość - oceniona. Określony będzie musiał też być poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji, który będzie można każdej z nich przypisać.

Sposób opisania kwalifikacji rynkowej określa art. 15 ustawy o ZSK. Zgodnie z nim każdy wniosek o włączenie kwalifikacji rynkowej do systemu musi zawierać m.in. jej opis (w tym zapotrzebowanie na kwalifikację, wskazanie grup osób, które mogą być zainteresowane uzyskaniem danej kwalifikacji, omówienie typowych możliwości wykorzystania danej kwalifikacji na rynku pracy oraz w dalszym uczeniu się), dokładne omówienie efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji, a także wymagań dotyczących walidacji i podmiotów przeprowadzających walidację.

Kolejne etapy prac nad opisywaniem kwalifikacji opisane są na schemacie umieszczonym poniżej.

Opis kwalifikacji rynkowej stanowi cenne źródło informacji dla:

  • osób, które planują ścieżkę rozwoju osobistego i zawodowego,
  • pracodawców, którzy szukają osób o odpowiednich kompetencjach oraz są zainteresowani podejmowaniem działań na rzecz rozwoju swoich pracowników,
  • doradców edukacyjnych i zawodowych, pedagogów szkolnych, rodziców i innych, którzy wspierają osoby uczące się w planowaniu nauki i kariery zawodowej,
  • nauczycieli, którzy przygotowują programy kształcenia, a w trakcie ich realizacji oceniają efektywność tego kształcenia,
  • instytucji odpowiedzialnych za walidację.

W opisywaniu kwalifikacji uregulowanych i rynkowych ministrów, instytucje i organizacje wspierać będzie Instytut Badań Edukacyjnych.

Załączniki:

  1. Jak opisać kwalifikację rynkową?
  2. Poradnik opisywania kwalifikacji

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Strategii, Kwalifikacji
i Kształcenia Zawodowego

tel. +48 22 34 74 195, fax +48 22 34 74 190
mail: zsk@men.gov.pl
www.men.gov.pl

Instytut Badań Edukacyjnych
tel. +48 22 241 71 00
mail: zsk@ibe.edu.pl
www.ibe.edu.pl

Punkt Koordynacyjny ds. Polskiej i Europejskiej Ramy Kwalifikacji
tel. +48 22 34 74 195
mail: info.kwalifikacje@men.gov.pl
www.prk.men.gov.pl
ZSK
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego