Instytucja certyfikująca to taka, która ma uprawnienia do nadawania określonych kwalifikacji włączonych do ZSK, jednym słowem do wydawania określonych dyplomów (certyfikatów, świadectw).

Jak zostać instytucją certyfikującą (IC)?

Jakie instytucje mogą zostać IC?

IC może zostać każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą, jeżeli zapewnia warunki organizacyjne i kadrowe umożliwiające przeprowadzenie walidacji zgodnie z wymaganiami określonymi w opisie kwalifikacji i nie ma zaległości podatkowych.

Jak wygląda uzyskiwanie uprawnień?

Podmioty zainteresowane składają wniosek o nadaniu uprawnień za pośrednictwem portalu Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji – na odpowiednim formularzu.

Do wniosku załącza się dodatkowe oświadczenia (o braku zaległości z tytułu podatków i składek, jak również o prawdziwości informacji zawartych we wniosku). Wraz z wnioskiem wnosi się opłatę w wysokości 10.000 zł na konto podane na portalu.

W przypadku podmiotów, które złożyły wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania danej kwalifikacji równocześnie z wnioskiem o włączenie tej kwalifikacji do ZSK, opłata wynosi 5.000 zł (wnosi się ją po ogłoszeniu obwieszczenia o włączeniu kwalifikacji do ZSK).

Złożony wniosek podlega ocenie. Jeżeli ocena jest pozytywna, minister nadaje uprawnienie do certyfikowania określonej kwalifikacji w drodze decyzji administracyjnej.

Załączniki:

  1. Nadawanie uprawnień
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Strategii i Współpracy Międzynarodowej
tel. +48 22 34 74 312, fax +48 22 34 74 253
mail: zsk@men.gov.pl
www.men.gov.pl
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
tel. +48 22 432 80 80, +48 22 432 89 91 do 93
mail: zrk@parp.gov.pl
www.parp.gov.pl
Instytut Badań Edukacyjnych
tel. +48 22 241 71 00
mail: krkbiuro@ibe.edu.pl
www.ibe.edu.pl

ZSK
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego