Ogłoszenia

Włączanie kwalifikacji podyplomowych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Informacja jak włączać kwalifikacje podyplomowe do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Informacja dotyczy włączania przez uczelnie kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Informacja stosuje się odpowiednio do kwalifikacji podyplomowych nadawanych przez instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty badawcze.

I Przypisanie poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji i włączenie kwalifikacji do ZSK

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 64, z późn. zm., zwanej dalej „ustawą”) uczelnie mogą włączyć do ZSK kwalifikacje podyplomowe, jeżeli został im przypisany poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK). Do przypisania poziomu PRK do kwalifikacji podyplomowych stosuje się odpowiednio art. 21 ustawy oraz przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać eksperci powoływani do zespołu ekspertów, trybu powoływania ekspertów  oraz procedury porównywania efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji z charakterystykami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji (Dz. U. poz. 1321). Można wyróżnić następujące etapy tego procesu:

 1. powołanie przez radę podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni zespołu ekspertów do porównania wymaganych dla danej kwalifikacji efektów uczenia się (efektów kształcenia) z charakterystykami poziomów PRK pierwszego i drugiego stopnia oraz przygotowanie przez ten zespół ekspertów rekomendacji dotyczącej przypisania poziomu PRK do kwalifikacji – zasady określenia składu zespołu zawarte są w rozporządzeniu z dnia 19 sierpnia 2016 r.,
 2. przedłożenie Radzie Interesariuszy (Przewodniczącemu Rady Interesariuszy) rekomendacji zespołu ekspertów wraz z tabelą zgodności, o której mowa w § 11 rozporządzenia z dnia 19 sierpnia 2016 r., do opinii Rady Interesariuszy ZSK – zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy,
 3. w przypadku pozytywnej opinii Rady Interesariuszy – zob. pkt 5,
 4. w przypadku negatywnej opinii Rady Interesariuszy – powtórne porównanie przez zespół ekspertów efektów uczenia się z charakterystykami poziomów PRK i wydanie ponownej rekomendacji z odniesieniem do stanowiska Rady,
 5. podjęcie przez radę podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni uchwały/uchwał dotyczących:
 1. przypisania poziomu PRK ustalonego w rekomendacji (lub ponownej rekomendacji) zespołu ekspertów do danej kwalifikacji podyplomowej (art. 68 ust. 1 pkt. 5 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym),
 2. włączenia danej kwalifikacji podyplomowej do ZSK (art. 68 ust. 1 pkt. 6 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym).


II Umieszczenie informacji o kwalifikacji podyplomowej włączonej do ZSK w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji

Po podjęciu uchwały/uchwał o przypisaniu danej kwalifikacji podyplomowej poziomu PRK i włączeniu jej do ZSK uczelnie informują podmiot prowadzący Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji o włączeniu kwalifikacji podyplomowej do ZSK (art. 13 ust. 3 ustawy), przekazując mu informacje o tej kwalifikacji w celu dokonania przez ten podmiot odpowiedniego wpisu w ZRK (art. 84 ust. 4 ustawy o ZSK).

Zakres przekazywanych informacji o kwalifikacji określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji gromadzonych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji o kwalifikacjach nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych (Dz. U. poz. 1204). Informacje te przekazuje się do ZRK za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (art. 82 ust. 3 ustawy).

Osoba rejestrująca kwalifikację musi mieć pisemne upoważnienie do reprezentowania uczelni w ZRK, podpisane przez rektora lub osobę upoważnioną. W celu zarejestrowania kwalifikacji, osoba ta zakłada konto w systemie informatycznym ZRK (poprzez formularz rejestracji). Umożliwia to wypełnienie odpowiedniego formularza danymi dotyczącymi włączonej kwalifikacji podyplomowej. Do formularza należy dołączyć uchwałę/uchwały o przypisaniu poziomu do kwalifikacji podyplomowej oraz o jej włączeniu do ZSK. Szczegółowa instrukcja dla podmiotów włączających kwalifikacje nadawane po ukończeniu studiów podyplomowych dostępna jest na stronie ZRK https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/ w zakładce „Dokumenty”.

Uwaga:

W związku z pytaniami ze strony uczelni wyjaśniamy, że w przypadku podjęcia przez radę podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni uchwał dotyczących przypisania poziomu PRK do kwalifikacji podyplomowej oraz jej włączenia do ZSK bez wcześniejszego przekazania rekomendacji zespołu ekspertów do opinii Rady Interesariuszy ZSK, opinia RI powinna zostać uzupełniona na etapie umieszczania informacji o kwalifikacji podyplomowej w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji.

W tym celu należy do formularza wypełnianego w celu zarejestrowania kwalifikacji dołączyć:
 • skan rekomendacji zespołu ekspertów oraz tabeli zgodności, o której mowa w § 11 rozporządzenia z dnia 19 sierpnia 2016 r.,
 • skan wniosku do Rady Interesariuszy ZSK o wydanie opinii dotyczącej rekomendacji zespołu ekspertów.
w  sposób analogiczny do opisanego w Kroku 9 instrukcji dostępnej na stronie ZRK https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/ w zakładce „Dokumenty”.

Ponieważ uzyskanie opinii RI jest warunkiem przypisania poziomu PRK do kwalifikacji podyplomowych1, wpisanie tych kwalifikacji do ZRK może nastąpić po  wydaniu przez Radę Interesariuszy ZSK pozytywnej opinii dotyczącej rekomendacji zespołu ekspertów, zaś w przypadku negatywnej opinii Rady Interesariuszy ZSK –po uzupełnieniu wniosku o ponowną rekomendację zespołu ekspertów, o której mowa w art. 21 ust. 6 pkt. 2 ustawy o ZSK.

1Zgodnie z art. 68 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym rada wydziału podejmuje uchwałę o przypisaniu poziomu PRK do kwalifikacji podyplomowych, z uwzględnieniem warunków przewidzianych w art. 21 ustawy o ZSK, tj. m.in. opinia RI. Uchwała rady wydziału wydana z pominięciem opinii RI nie spełnia warunków zarejestrowania kwalifikacji w ZRK.

Informacje o rozpoczęciu procedury włączania kwalifikacji do ZSK

Lakiernik samochodowy - świadectwo czeladnicze

Minister Rozwoju rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „Lakiernik samochodowy - świadectwo czeladnicze” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.
Minister zaprasza zainteresowane środowiska do udziału w konsultacjach wniosku o włączenie kwalifikacji do ZSK.

Szczegółowe informacje w załącznikach:

Planowanie, tworzenie i dystrybuowanie treści marketingowych - content marketingu

Minister Rozwoju rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej Planowanie, tworzenie i dystrybuowanie treści marketingowych - content marketingu do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.
Minister zaprasza zainteresowane środowiska do udziału w konsultacjach wniosku o włączenie kwalifikacji do ZSK.

Szczegółowe informacje w załącznikach:

Projektowanie grafiki komputerowej

Minister cyfryzacji rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „Projektowanie grafiki komputerowej” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy przeprowadza konsultacje wniosku o włączenie kwalifikacji rynkowej do ZSK ze środowiskami zainteresowanymi.

Programowanie witryn internetowych

Minister cyfryzacji rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „Programowanie witryn internetowych” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy przeprowadza konsultacje wniosku o włączenie kwalifikacji rynkowej do ZSK ze środowiskami zainteresowanymi.
 

Stylizowanie paznokci

Minister Rozwoju rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „Stylizowanie paznokci” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy przeprowadza konsultacje wniosku o włączenie kwalifikacji rynkowej do ZSK ze środowiskami zainteresowanymi.


Szczegółowe informacje w załącznikach:

Cukiernik – Dyplom mistrzowski

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „Cukiernik – Dyplom mistrzowski” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy przeprowadza konsultacje wniosku o włączenie kwalifikacji rynkowej do ZSK ze środowiskami zainteresowanymi.

Z wnioskiem o włączenie wyżej wymienionej kwalifikacji zwrócił się Związek Rzemiosła Polskiego.

Szczegółowe informacje w załącznikach:

Gospodarowanie nieruchomościami oraz Pośredniczenie w obrocie prawami do nieruchomości

W Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa rozpoczęto procedurę włączania kwalifikacji rynkowej Gospodarowanie nieruchomościami oraz Pośredniczenie w obrocie prawami do nieruchomości do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy przeprowadza konsultacje wniosku o włączenie kwalifikacji rynkowej do ZSK ze środowiskami zainteresowanymi.

Szczegółowe informacje dotyczące przekazywania opinii znajdują się w piśmie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa dostępnym poniżej.

Załączniki:

Certyfikat BIM Manager

Minister Infrastruktury i Budownictwa, stosownie do postanowień ustawy z 22 grudnia 2015 roku o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ZSK), informuje o rozpoczęciu procedury włączania do ZSK kwalifikacji „Certyfikat BIM Manager”

Minister właściwy przeprowadza konsultacje wniosku o włączenie kwalifikacji rynkowej do ZSK ze środowiskami zainteresowanymi.

Szczegółowe informacje dotyczące przekazywania opinii znajdują się w załącznikach:

Odzyskiwanie danych z dysków twardych HDD

Minister Cyfryzacji, stosownie do postanowień ustawy z 22 grudnia 2015 roku o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ZSK), informuje o rozpoczęciu procedury włączania do ZSK kwalifikacji „Odzyskiwanie danych z dysków twardych HDD”

Minister właściwy przeprowadza konsultacje wniosku o włączenie kwalifikacji rynkowej do ZSK ze środowiskami zainteresowanymi.

Szczegółowe informacje dotyczące przekazywania opinii znajdują się w załącznikach:

Glazurnik - świadectwo czeladnicze oraz Glazurnik – dyplom mistrzowski.

Minister Infrastruktury i Budownictwa, stosownie do postanowień ustawy z 22 grudnia 2015 roku o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ZSK), informuje o rozpoczęciu procedury włączania do ZSK kwalifikacji:
 • Glazurnik – świadectwo czeladnicze
 • Glazurnik – dyplom mistrzowski
Z wnioskiem o włączenie wyżej wymienionych kwalifikacji zwrócił się Związek Rzemiosła Polskiego.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wyrażenie opinii na temat udostępnionych poniżej wniosków:
z wykorzystaniem poniższych tabel:

Tabele z wypełnionymi opiniami na temat ww. wniosków o włączenie kwalifikacji do ZSK prosimy przesyłać elektronicznie (w wersji edytowalnej) na e-mail: sekretariatDAB@mib.gov.pl oraz za pośrednictwem poczty na adres:

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa

- w terminie do dnia 4 sierpnia 2017 r.

Pilotowanie imprez turystycznych

W Ministerstwie Sportu i Turystyki rozpoczęto procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „Pilotowanie imprez turystycznych” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy przeprowadza konsultacje wniosku o włączenie kwalifikacji rynkowej do ZSK ze środowiskami zainteresowanymi.

Szczegółowe informacje w załącznikach:

Certyfikat umiejętności komputerowych – poziom podstawowy

Ministerstwo Cyfryzacji, działając na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U z 2016 r. poz. 64), poinformowało o rozpoczęciu procedury włączania kwalifikacji rynkowej Certyfikat umiejętności komputerowych – poziom podstawowy do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).  W związku z tym MC zaprosiło partnerów społecznych do wyrażenia swoich opinii. Opinie należy przesłać w do Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Analiz Ministerstwa Cyfryzacji drogą elektroniczną w terminie do dnia 14 kwietnia 2017 roku.

Szczegóły w załącznikach.

Informacja o osobach powołanych do zespołu ekspertów w ramach procedury włączenia kwalifikacji rynkowej „Montaż stolarki budowlanej” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK)

Zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 64, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać eksperci powoływani do zespołu ekspertów, trybu powoływania ekspertów oraz procedury porównywania efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji z charakterystykami poziomów (Dz. U. poz. 1321), Minister Infrastruktury i Budownictwa powołał zespół ekspertów, którego zadaniem będzie porównanie wymaganych efektów uczenia dla kwalifikacji rynkowej „Montaż stolarki budowlanej” z charakterystykami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji pierwszego i drugiego stopnia i przedstawienie rekomendacji Ministrowi Infrastruktury i Budownictwa.

W skład zespołu weszły następujące osoby:

 1. Pan Krzysztof Kuczyński
 2. Pan Waldemar Mazan
 3. Pan Ireneusz Woźniak

Informacja dot. prowadzonej w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa procedury włączania kwalifikacji rynkowej do ZSK na wniosek Ogólnopolskiej Izby Gospodarki Nieruchomościami

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przeprowadziło konsultacje wniosku w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Zarządzanie nieruchomościami” (wniosek Ogólnopolskiej Izby Gospodarki Nieruchomościami)  do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Szczegółowe informacje w załącznikach.

Organizowanie imprez i usług turystycznych

W Ministerstwie Sportu i Turystyki rozpoczęto procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „Organizowanie imprez i usług turystycznych” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy przeprowadza konsultacje wniosku o włączenie kwalifikacji rynkowej do ZSK ze środowiskami zainteresowanymi.

Szczegółowe informacje w załącznikach:

Zarządzanie nieruchomościami

W Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa rozpoczęto procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „Zarządzanie nieruchomościami” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy przeprowadza konsultacje wniosku o włączenie kwalifikacji rynkowej do ZSK ze środowiskami zainteresowanymi.

Szczegółowe informacje dotyczące przekazywania opinii znajdują się w piśmie z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa dostępnym poniżej.

Załączniki:

Pośredniczenie w obrocie prawami do nieruchomości

W Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa rozpoczęto procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „Pośredniczenie w obrocie prawami do nieruchomości” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy przeprowadza konsultacje wniosku o włączenie kwalifikacji rynkowej do ZSK ze środowiskami zainteresowanymi. Szczegółowe informacje dotyczące przekazywania opinii znajdują się w piśmie z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa dostępnym poniżej.

Załączniki:

Gospodarowanie nieruchomościami

W Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa rozpoczęto procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „Gospodarowanie nieruchomościami” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy przeprowadza konsultacje wniosku o włączenie kwalifikacji rynkowej do ZSK ze środowiskami zainteresowanymi. Szczegółowe informacje dotyczące przekazywania opinii znajdują się w piśmie z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa dostępnym poniżej.

Załączniki:

Montaż stolarki budowlanej

W Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa rozpoczęto procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „Montaż stolarki budowlanej” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji minister właściwy przeprowadza konsultacje wniosku o włączenie kwalifikacji rynkowej do ZSK ze środowiskami zainteresowanymi. Szczegółowe informacje dotyczące przekazywania opinii znajdują się w piśmie z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa dostępnym poniżej.

Załączniki:


Informacje o możliwości składania wniosków o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji rynkowej

Nadanie uprawnień Fundacji VCC do certyfikowania kwalifikacji rynkowej „Montowanie stolarki budowlanej”

W dniu 23 października 2017 r. Minister Infrastruktury i Budownictwa na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 2 oraz art. 44 ust. 5 ustawy z dnia 14 stycznia 2016 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 986, z późn. zm.) wydał decyzję administracyjną  nadającą Fundacji Vocational Competence Certificate uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej „Montowanie stolarki budowlanej”.
 

Informacja o możliwości składania wniosków o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji rynkowej „Montowanie stolarki budowlanej”

Minister Infrastruktury i Budownictwa, zgodnie z art. 26.1 pkt 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r.
o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 986, tj.), informuje  o możliwości składania wniosków o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji rynkowej „Montowanie stolarki budowlanej”.


Z wnioskiem o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej może wystąpić podmiot prowadzący działalność gospodarczą, jeżeli:

1)     zapewnia warunki organizacyjne i kadrowe umożliwiające przeprowadzenie walidacji zgodnie
z wymaganiami, o których mowa w pkt. 12 załącznika do obwieszczenia Ministra Infrastruktury
i Budownictwa z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Montowanie stolarki budowlanej” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji;
2)     nie zakończył lub zawiesił prowadzenia działalności gospodarczej, lub w stosunku do którego nie została otwarta likwidacja lub nie ogłoszono jego upadłości;
3)     nie posiada zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, o ile był obowiązany do ich opłacania.

Wniosek składa się do Ministra Infrastruktury i Budownictwa za pośrednictwem portalu Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji

Instrukcja dla podmiotów wnioskujących o nadanie uprawnień do certyfikowania (pobierz tutaj
Podgląd kwalifikacji Montowanie stolarki budowlanej w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji

Wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej zawiera:

1)     dane wnioskodawcy:
a)     nazwę lub firmę albo imię i nazwisko, w przypadku osoby fizycznej,
b)     siedzibę i adres albo adres zamieszkania oraz adres do doręczeń, w przypadku osoby fizycznej,
c)     numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer PESEL lub, w przypadku osoby zagranicznej, o której mowa w art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, inny numer przypisany do celów identyfikacji podatkowej w kraju siedziby lub zamieszkania,
d)     numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), o ile został nadany,
e)     numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) albo numer w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o ile został nadany,
f)       wskazanie osób uprawnionych do reprezentowania w przypadku podmiotu będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,
g)     adres elektroniczny osoby wnoszącej wniosek;
2)     wskazanie kwalifikacji rynkowej, której dotyczy wniosek;
3)     informacje o warunkach organizacyjnych i kadrowych oraz o spełnianiu dodatkowych warunków, o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 7.

Do wniosku o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej dołącza się:

1)     oświadczenia o następującej treści:
a)       „Oświadczam, że nie posiadam zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.”,
b)       „Oświadczam, że dane zawarte we wniosku o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej są zgodne z prawdą.”;

2)     dowód wniesienia opłaty, o której mowa w art. 44 ust. 1.

Uwaga: oświadczenia, o których mowa w pkt. 1 a i b:
- muszą zawierać podpisaną przez składającego oświadczenie klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”,
- uwierzytelnia się przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.


Wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej, podlega opłacie.

Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez Ministra Edukacji Narodowej na niniejszym portalu, opłaty z tytułu wniosku o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji (art. 41 ust. 2 ustawy) należy wnosić na rachunek Ministerstwa Edukacji Narodowej:

Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie

nr  59 1010 1010 0031 2822 3100 0000.

w tytule przelewu należy wpisać:

ZSK art. 41.2 - ....................................................................
                                           (nazwa kwalifikacji)

Opłata z tytułu wniosku o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji rynkowej wynosi
10 000 zł.

Ogłoszenie o naborze na listę podmiotów uprawnionych do pełnienia funkcji zewnętrznego zapewniania jakości wobec instytucji certyfikujących

Pierwszy podmiot zewnętrznego zapewniania jakości funkcjonuje w ZSK

Minister Infrastruktury i Budownictwa podpisał umowę z Instytutem Technologii Eksploatacji - Państwowym Instytutem Badawczym w Radomiu. Instytucja będzie pełnić funkcję podmiotu zewnętrznego zapewniania jakości wobec instytucji certyfikującej, tj. Fundacji Vocational Competence Certificate. Fundacja jest instytucją certyfikującą dla kwalifikacji „Montowanie stolarki budowlanej”.

Oznacza to, że pierwsza kwalifikacja rynkowa  zaczęła w pełni funkcjonować w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Fundacja VCC będzie sprawdzana przez radomski Instytut pod względem jakości przeprowadzanych egzaminów.

Zgodnie z wydaną przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa decyzją wybrany PZZJ rozpoczął  pełnienie funkcji zewnętrznego zapewniania jakości od dnia 25 listopada 2017 r.

Lista podmiotów uprawnionych do pełnienia funkcji zewnętrznego zapewnienia jakości wobec instytucji certyfikujących.

Minister Edukacji Narodowej, jako minister koordynator Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, zgodnie z art. 51 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 986, z późn. zm.), prowadzi oraz podaje do publicznej wiadomości listę podmiotów uprawnionych do pełnienia funkcji zewnętrznego zapewniania jakości wobec instytucji certyfikujących. Wpis podmiotu na listę następuje w drodze decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu naboru na listę (art. 52 ust. 1 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji)

Lp.

Podmiot

Grupa kwalifikacji

1

Akademia Morska w Szczecinie

gospodarka morska

nauka

rybołówstwo

szkolnictwo wyższe

transport drogowy

żegluga śródlądowa

2

Butra Consulting Andrzej Butra

oświata i  wychowanie

usługi w urzędach pracy i OHP

3

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

zdrowie

4

Fundacja Instytut Spraw Publicznych

administracja publiczna

członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

finanse publiczne

instytucje finansowe

nauka

rodzina

rozwój regionalny

sprawy zagraniczne

szkolnictwo wyższe

usługi świadczone w schroniskach, noclegowniach i ogrzewalniach dla bezdomnych

usługi w pomocy społecznej

usługi w urzędach pracy i OHP

wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne

zatrudnienie socjalne w kontekście pomocy społecznej

zatrudnienie, stosunki pracy, warunki pracy, wynagrodzenia i świadczenia pracownicze

zawód regulowany - pracownik socjalny

5

Fundacja Warszawski Instytut Bankowości

instytucje finansowe

6

Główny Instytut Górnictwa

budownictwo

energetyka jądrowa

energetyka, w tym efektywność energetyczna (bez transportu i budownictwa)

gaz ziemny

gospodarka

gospodarka złożami kopalin

górnictwo

odnawialne źródła energii

środowisko

7

Grupa Gumułka Euroedukacja Spółka z o.o.

administracja publiczna

finanse publiczne

gospodarka

gospodarowanie nieruchomościami

informatyzacja

rozwój regionalny

usługi w pomocy społecznej

usługi w urzędach pracy i OHP

zatrudnienie, stosunki pracy, warunki pracy, wynagrodzenia i świadczenia pracownicze

8

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej

energetyka jądrowa

nauka

zdrowie

9

Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy

gaz ziemny

ropa naftowa i paliwa ciekłe

10

Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy

budownictwo

gospodarka

gospodarowanie nieruchomościami

informatyzacja

nauka

oświata i  wychowanie

szkolnictwo wyższe

usługi w urzędach pracy i OHP

zatrudnienie, stosunki pracy, warunki pracy, wynagrodzenia i świadczenia pracownicze

11

Instytut Turystyki w Krakowie Spółka z o.o.

 turystyka

gastronomia

hotelarstwo

12

Ogólnopolska Izba Gospodarki Nieruchomościami

gospodarowanie nieruchomościami

13

Śląski Uniwersytet Medyczny

zdrowie

14

Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju Jakub Michałowski

administracja publiczna

gastronomia

gospodarka

hotelarstwo

nauka

oświata i  wychowanie

szkolnictwo wyższe

turystyka

usługi w pomocy społecznej

usługi w urzędach pracy i OHP

zatrudnienie, stosunki pracy, warunki pracy, wynagrodzenia i   świadczenia pracownicze

Ogłoszenie o naborze na listę podmiotów uprawnionych do pełnienia funkcji zewnętrznego zapewniania jakości wobec instytucji certyfikujących

Minister Edukacji Narodowej, jako minister koordynator Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 64, z późn. zm., dalej jako „ustawa o ZSK”) ogłasza nabór na listę podmiotów uprawnionych do pełnienia funkcji zewnętrznego zapewniania jakości wobec instytucji certyfikujących (dalej jako „lista”).

Nabór prowadzony jest w zakresie następujących grup kwalifikacji wskazanych w ramach działów przez ministrów właściwych:

Lp. Grupy Kwalifikacji Dział Administracji
1. administracja publiczna administracja publiczna
2. budownictwo budownictwo,  planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo
3. gospodarowanie nieruchomościami budownictwo,  planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo
4. mieszkalnictwo budownictwo,  planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo
5. budżet budżet
6. członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej
7. energetyka jądrowa energia
8. energetyka, w tym efektywność energetyczna (bez transportu i budownictwa) energia
9. gaz ziemny energia
10. górnictwo energia
11. odnawialne źródła energii energia
12. ropa naftowa i paliwa ciekłe energia
13. finanse publiczne finanse publiczne
14. gospodarka gospodarka
15. gospodarka morska gospodarka morska
16. gospodarka wodna gospodarka wodna
17. gospodarka złożami kopalin gospodarka złożami kopalin
18. informatyzacja informatyzacja
19. instytucje finansowe instytucje finansowe
20. sport powszechny (rekreacja ruchowa) kultura fizyczna
21. sport wyczynowy kultura fizyczna
22. kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
23. łączność łączność
24. nauka nauka
25. obrona narodowa obrona narodowa
26. oświata i  wychowanie oświata i wychowanie
27. usługi w urzędach pracy i OHP praca
28. zatrudnienie, stosunki pracy, warunki pracy, wynagrodzenia i świadczenia pracownicze praca
29. zbiorowe stosunki pracy, spory zbiorowe, związki zawodowe i organizacje pracodawców praca
30. rodzina rodzina
31. rolnictwo rolnictwo
32. rozwój regionalny rozwój regionalny
33. rozwój wsi rozwój wsi
34. rybołówstwo rybołówstwo
35. rynki rolne rynki rolne
36. skarb państwa skarb państwa
37. sprawiedliwość sprawiedliwość
38. sprawy wewnętrzne sprawy wewnętrzne
39. sprawy zagraniczne sprawy zagraniczne
40. szkolnictwo wyższe szkolnictwo wyższe
41. środowisko środowisko
42. drogi publiczne transport
43. transport drogowy transport
44. transport kolejowy transport
45. transport lotniczy transport
46. gastronomia turystyka
47. hotelarstwo turystyka
48. turystyka turystyka
49. wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne
50. usługi świadczone w schroniskach, noclegowniach i ogrzewalniach dla bezdomnych zabezpieczenie społeczne
51. usługi w pomocy społecznej zabezpieczenie społeczne
52. zatrudnienie socjalne w kontekście pomocy społecznej zabezpieczenie społeczne
53. zawód regulowany - pracownik socjalny zabezpieczenie społeczne
54. zdrowie zdrowie
55. żegluga śródlądowa żegluga śródlądowa


Z wnioskiem o wpis na listę może wystąpić podmiot prowadzący zorganizowaną działalność w obszarze gospodarki, rynku pracy, edukacji lub szkoleń, jeżeli:
 1. dysponuje odpowiednio przygotowaną kadrą do wykonywania zadań zewnętrznego zapewniania jakości, o których mowa w art. 66 ustawy o ZSK (przez kadrę rozumieć należy pracowników, którzy jako zespół posiadają:
  • ogólną wiedzę na temat Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji,
  • wiedzę o zasadach walidacji oraz doświadczenie w zakresie walidacji efektów uczenia się uzyskanych w ramach edukacji formalnej i nieformalnej oraz uczenia się nieformalnego,
  • wiedzę o zasadach wewnętrznego i zewnętrznego zapewniania jakości w obszarze nadawania kwalifikacji rynkowych należących do grup kwalifikacji objętych tym wnioskiem o wpis na listę oraz doświadczenie w zakresie prowadzenia ewaluacji lub audytów);
 2. posiada wewnętrzny system zapewniania jakości przeprowadzanych procesów;
 3. nie jest instytucją certyfikującą kwalifikacje rynkowe należące do grup kwalifikacji, których dotyczy ten wniosek o wpis na listę,
 4. posiada co najmniej 10-letnie doświadczenie w prowadzeniu działalności w zakresie gospodarki, rynku pracy, edukacji lub szkoleń;
 5. nie zakończył lub zawiesił prowadzenia działalności gospodarczej, lub w stosunku do którego nie została otwarta likwidacja lub nie ogłoszono jego upadłości;
 6. nie posiada zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, o ile był obowiązany do ich opłacania.


Wniosek o wpis na listę zawiera:
 1. dane wnioskodawcy:
  1. nazwę lub firmę albo imię i nazwisko, w przypadku osoby fizycznej,
  2. siedzibę i adres albo adres zamieszkania oraz adres do doręczeń, w przypadku osoby fizycznej,
  3. numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer PESEL lub, w przypadku osoby zagranicznej, o której mowa w art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, inny numer przypisany do celów identyfikacji podatkowej w kraju siedziby lub zamieszkania,
  4. numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), o ile został nadany,
  5. numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) albo numer w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o ile został nadany,
  6. wskazanie osób uprawnionych do reprezentowania w przypadku podmiotu będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,
  7. adres elektroniczny osoby wnoszącej wniosek;
 2. określenie grup kwalifikacji rynkowych z określonych działów administracji rządowej (zgodnie z zamieszczoną powyżej tabelą), w odniesieniu do których wnioskodawca wnioskuje o pełnienie funkcji zewnętrznego zapewniania jakości; wniosek może określać jedną lub więcej grup kwalifikacji rynkowych z każdego działu administracji, z jednego lub tylko z niektórych działów administracji;
 3. imiona i nazwiska pracowników wnioskodawcy wraz z informacją o ich wykształceniu i doświadczeniu zawodowym w zakresie wykonywania zadań zewnętrznego zapewniania jakości, o których mowa w art. 66 ustawy o ZSK;
 4. inne informacje mające wpływ na ocenę możliwości wykonywania przez wnioskodawcę zadań związanych z zewnętrznym zapewnianiem jakości.

Do wniosku o wpis na listę dołącza się:
 1. w przypadku wnioskodawcy, będącego podmiotem, który nie prowadzi działalności gospodarczej - dokumenty potwierdzające spełnienie warunku prowadzenia zorganizowanej działalności w obszarze gospodarki, rynku pracy, edukacji lub szkoleń, w szczególności statut, uchwałę, umowę, lub oświadczenie wskazujące obszar w którym wnioskodawca prowadzi działalność;
 2. oświadczenia o następującej treści:
  1. "Oświadczam, że posiadam co najmniej 10-letnie doświadczenie w prowadzeniu działalności w zakresie gospodarki, rynku pracy, edukacji lub szkoleń oraz posiadam wewnętrzny system zapewniania jakości przeprowadzanych procesów.",
  2. "Oświadczam, że nie posiadam zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.",
  3. "Oświadczam, że dane zawarte we wniosku o wpis na listę podmiotów zewnętrznego zapewniania jakości są zgodne z prawdą.";

  Uwaga: oświadczenia, o których mowa w pkt 1 i 2:
  • składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Oświadczenia te muszą zawierać podpisaną przez składającego oświadczenie klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”,
  • muszą być uwierzytelnione przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;

 3. dowód wniesienia opłaty od danego wniosku o wpis na listę - w wysokości 2000 zł (art. 55 ust. 1 ustawy o ZSK); wniosek podlega opłacie w wysokości 2000 zł niezależnie od liczby grup kwalifikacji wskazanych we wniosku, do których wnioskodawca wnioskuje o pełnienie funkcji zewnętrznego zapewniania jakości; opłatę tę należy wnosić na rachunek Ministerstwa Edukacji Narodowej:


Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie nr 59 1010 1010 0031 2822 3100 0000.

W tytule przelewu należy wpisać:
ZSK art. 53.1 - ....................................................................
                                    (nazwa wnioskodawcy)

Wnioski można składać od dnia 14.11.2016 r. do dnia 12.12.2016 r. za pośrednictwem portalu Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/).

Uwaga: termin na składanie wniosków został przedłużony do dnia 13 stycznia 2017 r.

Ocenę formalną wniosku przeprowadza podmiot prowadzący Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Ocenę merytoryczną poprawnego formalnie wniosku przeprowadza komisja powołana przez Ministra Edukacji Narodowej, jako ministra koordynatora Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy o ZSK.

Wnioski będą oceniane odrębnie według grup kwalifikacji z określonych działów administracji.

Wpis na listę następuje w drodze decyzji administracyjnej Ministra Edukacji Narodowej (ministra koordynatora Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji), po przeprowadzeniu ww. naboru na listę.

Wszelkie pytania merytoryczne związane z naborem prosimy kierować na adres email: zsk@men.gov.pl

Pomoc techniczną w zakresie naboru można uzyskać w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości: zrk@parp.gov.pl


Zaproszenia do współpracy

Nabór na specjalistów i ekspertów z branży budowlanej

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa ogłasza nabór na specjalistów i ekspertów z branży budowlanej

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zaprasza zainteresowane osoby do składania ofert na pełnienie funkcji:

I Specjalistów branży budowlanej sporządzających opinie dotyczące społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK)

Pozyskanie opinii specjalisty dotyczącej społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia kwalifikacji do ZSK ma na celu dostarczenie Ministrowi Infrastruktury i Budownictwa argumentów do merytorycznej oceny złożonych przez uprawnione podmioty wniosków o włączenie kwalifikacji do ZSK.

Opinia powinna obejmować następujące obszary:
 1. ocenę efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji w odniesieniu do zadań, które podejmują osoby posiadające te kwalifikacje, a także ocenę wymagań dotyczących walidacji,
 2. celowość włączenia kwalifikacji do ZSK, rozumianą jako ich zgodność z potrzebami społecznymi, z zapotrzebowaniem na rynku pracy i oczekiwaniami pracodawców,
 3. dostosowanie wymagań dla kwalifikacji do obiektywnych okoliczności i możliwości osiągnięcia efektów uczenia się w dającym się przewidzieć czasie,
 4. podobieństwo wnioskowanych kwalifikacji do kwalifikacji już włączonych do ZSK.


Szczegółowe informacje dotyczące naboru na specjalistów znajdują się tutaj:

http://mib.bip.gov.pl/rozeznania-rynku-i-dialog-techniczny/106381_rozeznanie-rynku.html

 

Wymagane dokumenty:

1)     Formularz ofertowy kandydatka na specjalistę(w załączeniu)

2)     Formularz zgłoszeniowy kandydata na specjalistę (w załączeniu)

 

II Ekspertów sporządzających rekomendacje dotyczące przypisania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) do kwalifikacji z obszaru branży budownictwa.

Zadaniem eksperta będzie opracowanie rekomendacji dotyczącej przypisania poziomu PRK do kwalifikacji dla potrzeb branży budownictwa, po dokonaniu porównania efektów uczenia wymaganych dla danej kwalifikacji z charakterystykami poziomów PRK pierwszego i drugiego stopnia, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o  Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji oraz przepisach wydanych na podstawie ustawy.

 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru na ekspertów znajdują się tutaj:

http://mib.bip.gov.pl/rozeznania-rynku-i-dialog-techniczny/106386_rozeznanie-rynku.html

 

Wymagane dokumenty:

1)     Formularz ofertowy kandydatka na eksperta (w załączeniu)

2)     Formularz zgłoszeniowy kandydata na eksperta (w załączeniu)

 

Nabór kandydatów na specjalistów i ekspertów trwa do dnia 20 grudnia 2017 r.

Sześć podmiotów otrzyma wsparcie w przygotowaniach do pełnienia funkcji podmiotu zewnętrznego zapewniania jakości (PZZJ)

W dniach 16-27 października br. Instytut Badań Edukacyjnych przyjmował wnioski na udzielenie wsparcia podmiotom wpisanym na listę PZZJ. W procesie naboru wzięło udział 12 podmiotów, z czego 6 otrzyma wsparcie obejmujące dostęp do wiedzy i warsztatów z zakresu  m.in systemów zarządzania (w tym zarządzania jakością) oraz systemów projektowania i wdrażania nowych rozwiązań.

Wyłoniono podmioty, które spełniały kluczowe kryteria:

 • otrzymały uprawnienia do grup kwalifikacji, spośród których kwalifikacje rynkowe funkcjonują już w systemie lub są w procesie włączania do ZSK;
 • są zróżnicowane pod względem liczby grup kwalifikacjidla których posiadają uprawnienia do pełnienia zewnętrznego zapewniania jakości;
 • reprezentują łącznie różne działy aktywności społecz­no-gospodarczej (sektory).

Wsparcie otrzymają następujące podmioty:

 • Główny Instytut Górnictwa oraz Instytut Technologii Eksploatacji posiadające uprawnienia do grup kwalifikacji, spośród których kwalifikacje funkcjonują w systemie ZSK;
 • Grupa Gumułka Euroedukacja Spółka z o.o oraz Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju Jakub Michałowski posiadające uprawnienia do grup kwalifikacji, spośród których kwalifikacje są w procesie włączania do ZSK;
 • Instytut Spraw Publicznych posiadający uprawnienia do największej liczby grup kwalifikacji;
 • Instytut Nafty i Gazu posiadające uprawnienia do grup kwalifikacji, do których uprawnień nie posiada żaden inny PZZJ wpisany na listę.
W wyborze uwzględniono także zróżnicowanie sektorowe zgłoszonych instytucji: trzy instytucje reprezentują sektor publiczny, dwie sektor rynkowy, jedna sektor pozarządowy.Ponadto intencją IBE jest dotarcie ze wsparciem do każdej instytucji, która została wpisana na listę PZZJ. Każdy podmiot zyska możliwość uczestnictwa w warsztatach na temat jakości i walidacji w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, prowadzonych przez IBE. Ponadto IBE ułatwi wymianę informacji i doświadczeń między tymi podmiotami.

Wsparcie wybranych podmiotów zewnętrznego zapewniania jakości

Szanowni Państwo,

Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) zaprasza do współpracy instytucje, które zostały wpisane na listę podmiotów uprawnionych do pełnienia funkcji zewnętrznego zapewniania jakości (PZZJ) wobec instytucji certyfikujących w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ZSK).

W ZSK celem zewnętrznego zapewniania jakości jest przede wszystkim budowanie zaufania różnych grup interesariuszy i użytkowników systemu do kwalifikacji opisywanych, włączanych i nadawanych w systemie.

Intencją Instytutu Badań Edukacyjnych w ramach projektu pt. „Wspieranie realizacji I etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji” jest dotarcie ze wsparciem do każdej instytucji, która została wpisana na listę PZZJ. Każda zgłoszona instytucja zyska możliwość uczestnictwa w warsztatach na temat jakości i walidacji w ZSK, prowadzonych przez IBE. Ponadto IBE ułatwi wymianę informacji i doświadczeń między tymi podmiotami. Dla 6 instytucji wyłonionych przez IBE będzie dostępna rozszerzona oferta wsparcia eksperckiego, obejmująca także systemy zarządzania, jakości oraz systemów projektowania i wdrażania nowych rozwiązań. Na kolejnych etapach wdrażania ZSK rozszerzonym wsparciem objęta zostanie większa liczba PZZJ.

I. Kryteria wyłaniania Podmiotów Zewnętrznego Zapewniania Jakości

Każdy rodzaj wsparcia, jak zaznaczono wyżej, dotyczy podmiotów, które uzyskały uprawnienia do pełnienia funkcji zewnętrznego zapewniania jakości w ZSK w wyniku ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w listopadzie 2016 r. naboru na wpis na listę podmiotów zewnętrznego zapewniania jakości.

Kryteria wyłaniania podmiotów do rozszerzonego wsparcia w ramach projektu IBE:

 1. Nabór dotyczący wpisu na listę PZZJ obejmował 55 grup kwalifikacji odpowiadających działom administracji, wskazanych przez ministrów właściwych[1]. Rozszerzonym wsparciem planujemy objąć podmioty, które otrzymały uprawnienia do grup kwalifikacji, spośród których kwalifikacje rynkowe funkcjonują już w systemie lub są w procesie włączania do ZSK (wnioski złożone do ministrów właściwych). Dzięki temu pomoc otrzymają te instytucje, które w pierwszej kolejności będą działać w systemie i zapewnią funkcjonalność pierwszych kwalifikacji, tzn. formalnie umożliwią instytucjom certyfikującym nadawanie kwalifikacji (art. 61 ustawy o ZSK).
 2. Kolejnym kryterium wyboru 6 instytucji do wsparcia będzie liczba oraz rodzaj grup kwalifikacji do której podmiot otrzymał uprawnienia. Intencją IBE jest dotarcie ze wsparciem do instytucji zróżnicowanych pod względem liczby grup kwalifikacji dla których posiadają uprawnienia do pełnienia zewnętrznego zapewniania jakości. Z jednej strony chodzi tu o uwzględnienie podmiotów posiadających uprawnienia do bycia PZZJ dla wielu grup kwalifikacji. PZZJ-y docelowo będą stawać się bankami wiedzy na temat funkcjonowania systemu, instytucji w nim funkcjonujących, otoczenia zewnętrznego mającego wpływ na rozwój i funkcjonowanie ZSK. Dlatego PZZJ-y, które posiadają uprawnienia do wielu grup kwalifikacji mają tu szczególne znaczenie. Z drugiej strony wsparcie chcemy kierować także do tych instytucji, które posiadają uprawnienia do grup kwalifikacji, dla których nie ma innych podmiotów posiadających uprawnienia PZZJ.
 3. Dodatkowym kryterium będzie też dział aktywności społecz­no-gospodarczej (sektor), który dana instytucja reprezentuje. Naszą intencją jest wsparcie podmiotów zróżnicowanych pod tym względem – chcemy dać dostęp do naszej oferty organizacjom z sektora publicznego, prywatnego oraz pozarządowego.

II.  Wymagania dodatkowe wobec podmiotu po wyłonieniu do wsparcia

 1. Podpisanie porozumienia o współpracy z IBE
 2. Umożliwienie przeprowadzenia przez IBE lub ekspertów zewnętrznych wskazanych przez IBE analizy funkcjonowania instytucji wnioskującej o wsparcie. Analiza jest elementem niezbędnym do określenia zakresu współpracy i zaplanowania jej przebiegu, dlatego deklaracje o zainteresowaniu wsparciem będą traktowane jako równoznaczne z wyrażeniem zgody podmiotu wnioskującego na przeprowadzenie analizy oraz współpracę w tym zakresie ze wskazanym przez IBE wykonawcą. Analiza, o której mowa, rozpocznie się nie później niż w ciągu 3 miesięcy od wybrania podmiotu, który zostanie objęty wsparciem. Eksperci zewnętrzni wyznaczeni do przeprowadzenia analizy zostaną zobowiązani do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji, danych i materiałów pozyskanych w tym celu.
 1. wskazanie zespołu osób oddelegowanych przez instytucję do współpracy z IBE. Cały zespół powinien łącznie spełnić następujące wymagania:
 2. doświadczenie w zakresie przeprowadzenia audytów/auditów, ewaluacji lub badań społecznych,
 3. doświadczenie w zakresie wykonywania zadań związanych z zewnętrznym lub wewnętrznym zapewnianiem jakości,
 4. doświadczenie i kompetencje niezbędne do prowadzenia weryfikacji efektów uczenia się
  z danego obszaru (sektora/branży) zbliżonych w swym charakterze do efektów uczenia się wymaganych dla proponowanej kwalifikacji, osiągniętych także poza edukacją formalną, w tym znajomość adekwatnych metod i narzędzi weryfikacji (asesorzy, egzaminatorzy, itd.),
 5. Wskazanie koordynatora odpowiedzialnego za kontaktowanie się z wyznaczonymi pracownikami IBE w sprawach związanych z przebiegiem współpracy, w tym m.in. za uzgadnianie kwestii dotyczących planu i harmonogramu współpracy, odpowiadanie na pytania, przekazywanie kontaktów do osób odpowiedzialnych po stronie podmiotu za obszary istotne z punktu widzenia przedmiotu współpracy, odpisywanie na bieżącą korespondencję, itd. Po nawiązaniu porozumienia o współpracy w ramach proponowanego wsparcia IBE zastrzega sobie możliwość ustalenia wspólnie z podmiotem wnioskującym ostatecznego składu Zespołu, najbardziej optymalnego dla zapewnienia efektywnej współpracy.

III.  Załączniki i wymagane dokumenty


IV. Sposób, miejsce i termin przesyłania zgłoszeń  

Zgłoszenia należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: przygotowanie.pzzj@ibe.edu.pl

W tytule wiadomości prosimy wpisać: "Zgłoszenie dot. wsparcia PZZJ".

Zgłoszenia należy przesyłać do 27 października 2017 r.

[1] Obecnie grupa „skarb państwa” została zlikwidowana.

Wsparcie dla podmiotów przygotowujących się do pełnienia funkcji instytucji certyfikującej

Instytut Badań Edukacyjnych oferuje wsparcie kolejnym podmiotom przygotowującym się
do pełnienia funkcji instytucji certyfikującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Do wzięcia udziału w naborze zapraszamy wszystkie podmioty:

 • planujące w najbliższym czasie ubiegać się o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji rynkowej włączonej do ZSK
 • zainteresowane stworzeniem – zgodnego z założeniami ZSK – scenariusza walidacji dla tej kwalifikacji
 • chcących nabyć wiedzę i umiejętności niezbędne do tego, by opracować wewnętrzny system zapewniania jakości nadawania kwalifikacji zgodnie z wymogami ustawy o ZSK
 • gotowe do zaangażowania wyznaczonych przez siebie ekspertów w prace nad opracowywaniem rozwiązań dotyczących nadawania wybranej kwalifikacji oraz zapewniania jakości tego procesu (w tym do ich udziału w seminariach, warsztatach i spotkaniach roboczych organizowanych z inicjatywy IBE – łącznie ok. 7 spotkań/seminariów oraz bieżącej współpracy w trybie zdalnym nakierowanej na stworzenie opisów walidacji i opisów wewnętrznego systemu zapewniania jakości).

Instytucje ubiegające się o objęcie wsparciem muszą spełniać poniższe wymagania:

 1. prowadzenie działalności gospodarczej;
 2. gotowość do nadawania kwalifikacji w sposób zgodny z wymogami ustawy o ZSK,
  w szczególności do prowadzenia walidacji
  efektów uczenia się dla wskazanej przez siebie kwalifikacji, w tym (4 warianty do wyboru):
  • aktualne prowadzenie walidacji dla kwalifikacji o zbliżonym zakresie tematycznym,
  • aktualne zlecanie prowadzenia walidacji dla kwalifikacji o zbliżonym zakresie tematycznym zewnętrznemu podmiotowi,
  • gotowość do rozpoczęcia prowadzenia walidacji dla wskazanej przez siebie kwalifikacji w najbliższym czasie,
  • plan na to, by w najbliższym czasie zlecać prowadzenie walidacji dla wskazanej przez siebie kwalifikacji zewnętrznemu podmiotowi;
 3. gotowość do podjęcia współpracy z IBE w zakresie opracowywania walidacji oraz rozwiązań dotyczących zapewniania jej jakości dla wskazanej przez siebie kwalifikacji rynkowej.

Podmioty zainteresowane wsparciem powinny wskazać wybraną przez siebie kwalifikację rynkową wraz z informacjami istotnymi dla projektowania procesu walidacji, określonymi w ustawie o ZSK –
w szczególności opisem efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji oraz wymaganiami dotyczącymi walidacji i podmiotów przeprowadzających walidację. Informacje te będą podstawą współpracy pomiędzy IBE i podmiotem wnioskującym o wsparcie. Wybrana kwalifikacja powinna należeć do jednego ze wskazanych obszarów:

 • Kwalifikacje związane z usługami opiekuńczymi
 • Kwalifikacje związane ze sportem, w tym sportem powszechnym i sportem wyczynowym
 • Kwalifikacje o istotnym znaczeniu w branży budowlanej
 • Kwalifikacje związane z ochroną środowiska naturalnego
 • Kwalifikacje związane ze wspieraniem uczenia się przez całe życie

W uzasadnionych przypadkach IBE zastrzega sobie możliwość rozważenia współpracy nad kwalifikacją należącą do obszaru innego, niż wymienione powyżej.

W uzasadnionych przypadkach IBE zastrzega sobie prawo do oparcia współpracy na kwalifikacji innej niż pierwotnie wskazana przez podmiot (w porozumieniu z jego przedstawicielami oraz przy założeniu, że będzie to inna kwalifikacja opracowana przez dany podmiot).

Oferty można składać do 13 października 2017 r.

Załączniki

ZHP i ZZDZ otrzymają wsparcie w przygotowaniach do pełnienia funkcji instytucji certyfikującej

Instytut Badań Edukacyjnych wybrał kolejne podmioty, z którymi będzie współpracować na tej płaszczyźnie. Najlepsze wnioski w zakończonej, trzeciej już odsłonie konkursu,  przedstawiły Związek Harcerstwa Polskiego oraz Związek Zakładów Doskonalenia Zawodowego.

W Polsce działa kilkanaście tysięcy instruktorów harcerskich. Instruktor harcerski to osoba mająca kompetencje lidera, wychowawcy, potrafiąca poprowadzić szkolenie albo zorganizować imprezę dla tysiąca osób – mówi Helena Anna Jędrzejczak, która z ramienia IBE będzie współpracować z ZHP. Włączenie do ZSK kwalifikacji związanych z tym, co harcerze doskonale potrafią, ale kwitują stwierdzeniem „byłam drużynową” albo „prowadziłam zlot”, sprawi, że umiejętności te będą rozpoznawane. Zyskają na tym wolontariusze i pracownicy organizacji pozarządowych, pracodawcy, osoby zajmujące się pracą z młodzieżą i dorosłymi. Wreszcie – zyska społeczeństwo, na rzecz którego pracują instruktorzy harcerscy – dodaje.

Organizacje harcerskie wspólnie z IBE przygotowują już opisy kilku kwalifikacji. Współpraca pokazała, że doświadczenie praktyków – instruktorów harcerskich będących specjalistami w obszarze pracy z kadrą, zarządzania pracą wolontariuszy czy prowadzenia pracy wychowawczej, w połączeniu z kompetencjami ekspertów IBE daje rezultaty. Obecnie Związek Harcerstwa Polskiego przystępuje do kolejnego etapu współpracy z Instytutem, mającego na celu wsparcie w przygotowaniach  do nadawania kwalifikacji rynkowych w ZSK (pełnienia roli instytucji certyfikującej).

Wspólnie z IBE rozwiązania dotyczące walidacji i certyfikowania kwalifikacji rynkowych opracuje również Związek Zakładów Doskonalenia Zawodowego. Za współpracę z ZZDZ, z ramienia IBE odpowiedzialna będzie dr Natalia Kopeć-Panek: Zespół ekspertów oddelegowany z ramienia ZZDZ do prac dotyczących wprowadzenia, walidowania i certyfikowania kwalifikacji w obszarze logistyki składa się z osób posiadających ogromną wiedzę i doświadczenie praktyczne w zakresie opracowywanej kwalifikacji, potrafiących – co także ważne - ujmować efekty uczenia czy zapisy dot. walidacji i zapewniania jakości w trafnych i konkretnych sformułowaniach. Połączenie wiedzy i kompetencji pracowników ZZDZ i IBE pozwala przypuszczać, że będzie to sprawna i bardzo owocna współpraca, a jej efekty przyniosą wymierne korzyści społeczne.

Współpraca ZHP i ZZDZ z IBE będzie trwać do marca przyszłego roku.

Informacje o kolejnych edycjach konkursów, w ramach których Instytut Badań Edukacyjnych zapewniać będzie wsparcie tak jak dotychczas publikowane będą na portalu kwalifikacje.gov.pl

Zaproszenie do współpracy polegającej na wsparciu wybranych podmiotów w przygotowaniach do wdrażania rozwiązań w zakresie nadawania kwalifikacji rynkowych i zapewniania jakości tego procesu

Instytut Badań Edukacyjnych oferuje wsparcie kolejnym podmiotom przygotowującym się do pełnienia funkcji instytucji certyfikującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Do wzięcia udziału w naborze zapraszamy wszystkie podmioty:
 • planujące w najbliższym czasie ubiegać się o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji rynkowej włączonej do ZSK
 • zainteresowane stworzeniem – zgodnego z założeniami ZSK – opisu walidacji dla tej kwalifikacji
 • chcące nabyć wiedzę i umiejętności niezbędne do tego, by opracować wewnętrzny system zapewniania jakości nadawania kwalifikacji zgodnie z wymogami ustawy o ZSK
 • gotowe do zaangażowania wyznaczonych przez siebie ekspertów w prace nad opracowywaniem rozwiązań dotyczących nadawania wybranej kwalifikacji oraz zapewniania jakości tego procesu (w tym do ich udziału w seminariach, warsztatach i spotkaniach roboczych organizowanych z inicjatywy IBE – łącznie ok. 7 spotkań/seminariów oraz bieżąca współpraca w trybie zdalnym nakierowana na stworzenie opisów walidacji i opisów wewnętrznego systemu zapewniania jakości).

Okres współpracy: lipiec 2017 – marzec 2018.

Instytucje ubiegające się o objęcie wsparciem muszą spełniać poniższe wymagania:
1.    prowadzenie działalności gospodarczej;
2.    gotowość do nadawania kwalifikacji w sposób zgodny z wymogami ustawy o ZSK, w szczególności do prowadzenia walidacji efektów uczenia się dla wskazanej przez siebie kwalifikacji, w tym (4 warianty od wyboru):
 • aktualne prowadzenie walidacji dla kwalifikacji o zbliżonym zakresie tematycznym,
 • aktualne zlecanie prowadzenia walidacji dla kwalifikacji o zbliżonym zakresie tematycznym zewnętrznemu podmiotowi,
 • gotowość do rozpoczęcia prowadzenia walidacji dla wskazanej przez siebie kwalifikacji w najbliższym czasie,
 • plan na to, by w najbliższym czasie zlecać prowadzenie walidacji dla wskazanej przez siebie kwalifikacji zewnętrznemu podmiotowi;
3.    gotowość do podjęcia współpracy z IBE w zakresie opracowywania walidacji oraz rozwiązań dotyczących zapewniania jej jakości dla wskazanej przez siebie kwalifikacji rynkowej.

Podmioty zainteresowane wsparciem powinny wskazać wybraną przez siebie kwalifikację rynkową wraz z informacjami istotnymi dla projektowania procesu walidacji określonymi w ustawie o ZSK – w szczególności opisem efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji oraz wymaganiami dotyczącymi walidacji i podmiotów przeprowadzających walidację. Informacje te będą podstawą współpracy pomiędzy IBE i podmiotem wnioskującym o wsparcie.

IBE zastrzega sobie prawo do zaproponowania wsparcia w pierwszej kolejności podmiotom, które wskażą do współpracy kwalifikację należącą do jednego ze wskazanych obszarów priorytetowych:
 • Kwalifikacje związane z branżą IT
 • Kwalifikacje związane ze wspieraniem uczenia się przez całe życie
 • Kwalifikacje związane z usługami opiekuńczymi
 • Kwalifikacje związane ze sportem, w tym sportem powszechnym i sportem wyczynowym
 • Kwalifikacje o istotnym znaczeniu w branży budowlanej
 • Kwalifikacje związane z ochroną środowiska naturalnego

W uzasadnionych przypadkach IBE zastrzega sobie możliwość rozważenia współpracy przy projektowaniu rozwiązań dla kwalifikacji należącej do obszaru innego niż wymienione powyżej.

W uzasadnionych przypadkach IBE zastrzega sobie prawo do oparcia współpracy na kwalifikacji innej niż pierwotnie wskazana przez podmiot (w porozumieniu z jego przedstawicielami oraz przy założeniu, że będzie to inna kwalifikacja opracowana przez dany podmiot).

Oferty można składać do 14 lipca 2017 r.

Załączniki:

Zaproszenie do współpracy przy opisywaniu kwalifikacji


Instytut Badań Edukacyjnych zaprasza do współpracy podmioty zainteresowane opisaniem i włączeniem kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

W ramach projektu „Wspieranie realizacji I etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji”, realizowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych (IBE), Instytut oferuje wsparcie w zakresie przygotowania opisów kwalifikacji rynkowych zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie o ZSK. O wsparcie w zakresie przygotowania opisów kwalifikacji rynkowych może się ubiegać podmiot prowadzący zorganizowaną działalność w obszarze gospodarki, rynku pracy, edukacji lub szkoleń.

Instytut Badań Edukacyjnych zapewni:
 • szkolenie dla członków zespołów opisujących kwalifikacje z zakresu korzystania z Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK), przygotowania wniosku o włączenie kwalifikacji rynkowej do ZSK oraz zasad przypisywania poziomu PRK do kwalifikacji,
 • bieżące konsultacje merytoryczne dla zespołu opisującego kwalifikacje z zakresu opisywania kwalifikacji rynkowej,
 • doradztwo w zakresie planowania procesu opisania kwalifikacji rynkowej i zgłoszenia jej do ZSK,
 • dostęp do materiałów pomocniczych dotyczących m.in. PRK, procesu włączania kwalifikacji rynkowych do ZSK, opisywania efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji,
 • koordynację pracy zespołów opisujących kwalifikacje,
 • organizację, przygotowanie i prowadzenie spotkań roboczych zespołów opisujących kwalifikacje przez ekspertów IBE (osoby bezpośrednio zaangażowane w projektowanie i wdrażanie rozwiązań merytorycznych i instytucjonalnych),
 • organizację spotkań konsultacyjnych z przedstawicielami środowisk zainteresowanych daną kwalifikacją,
 • zwrot kosztów przejazdu dla uczestników spotkań roboczych i konsultacyjnych (według określonych warunków),
 • rezerwację i zwrot kosztów noclegu dla uczestników dwudniowych spotkań roboczych (według określonych warunków),
 • dostęp do internetowej platformy współpracy mIBE, ułatwiającej wymianę informacji i dokumentów roboczych między osobami zaangażowanymi w opisywanie kwalifikacji.

IBE nie pokrywa kosztów wynagrodzeń osób zaangażowanych w opisywanie i konsultowanie kwalifikacji.

W celu nawiązania współpracy należy przesłać następujące  dokumenty:
 • Zgłoszenie zgodne ze wzorem (załącznik 1)
 • Informacje o kwalifikacji do opisania (załącznik 2)
 • CV członków zespołu opisującego kwalifikacje
 • Informacje o członkach zespołu opisującego kwalifikacje (załącznik 3)

W ramach projektu możliwe jest udzielenie wsparcia pozwalającego na przygotowanie opisu 70 kwalifikacji rynkowych, w 2017 planowane jest wsparcie opisania 30 kwalifikacji. Dlatego – w przypadku większej liczby kwalifikacji zgłaszanych do opisania ze wsparciem – zostaną wybrane kwalifikacje najlepiej odpowiadające wskazanym poniżej kryteriom.

I. Przynależność zgłaszanej kwalifikacji do priorytetowego obszaru – obszarami priorytetowymi są:

 1. ochrona środowiska naturalnego,
 2. problemy osób bezrobotnych, wykluczonych społecznie oraz zagrożonych bezrobociem lub wykluczeniem społecznym, problemy osób z ograniczoną sprawnością,
 3. wyzwania związane ze starzeniem się ludności,
 4. handel, sprzedaż i obsługa klienta,
 5. IT,
 6. finanse i bankowość,
 7. sport i turystyka
 8. budownictwo i gospodarowanie nieruchomościami.


Uzasadnienie wyboru obszarów priorytetowych znajduje się w załączniku 4.

II. Skład zespołu, który będzie opisywał kwalifikacje przy współpracy IBE:

 • zespół powinien liczyć od 3 do 5 osób i być wskazany przez podmiot wnioskujący o udzielenie wsparcia,
 • w zespole musi być osoba, która ma praktyczne doświadczenie w dziedzinie, której dotyczy kwalifikacja zgłaszana do opisania,
 • w zespole musi być osoba, która ma praktyczne doświadczenie w zakresie przygotowywania osób do podejmowania działań w dziedzinie, której dotyczy kwalifikacja zgłaszana do opisania,
 • w zespole musi być osoba, która ma praktyczne doświadczenie w zakresie oceniania gotowości osób do podejmowania działań w dziedzinie, której dotyczy kwalifikacja zgłaszana do opisania.

III. Liczba kwalifikacji zgłaszanych do opisania w ramach projektu jest ograniczona. Preferowane będą podmioty zgłaszające kilka kwalifikacji do opisania.

IV. Wskazanie instytucji certyfikującej – preferowane będą podmioty wskazujące instytucje wyrażające gotowość certyfikowania danej kwalifikacji na zasadach określonych w ustawie o ZSK.

Sposób, miejsce i termin przesyłania zgłoszeń

Zgłoszenia należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: opis.kwalifikacje@ibe.edu.pl. W tytule wiadomości prosimy wpisać "Zgłoszenie kwalifikacji, uzupełnienie - wsparcie opisywania".

Zgłoszenia należy przesyłać do 13 marca 2017 r.

Załączniki:

Wsparcie dla kandydatów na IC

Instytut Badań Edukacyjnych oferuje wsparcie kolejnym podmiotom przygotowującym się do pełnienia funkcji instytucji certyfikującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Podmioty zainteresowane wspólnym opracowaniem rozwiązań w zakresie walidacji efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji rynkowych i zapewniania jakości tego procesu zapraszamy do wysyłania zgłoszeń.

Oferta skierowana jest do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, wyrażających chęć i zgłaszających gotowość do prowadzenia walidacji efektów uczenia się określonych dla wskazanej kwalifikacji rynkowej, a następnie wystawiania certyfikatów świadczących o ich osiągnięciu, w sposób zgodny z wymaganiami ZSK.

Podmioty zainteresowane wsparciem powinny wskazać wybraną przez siebie kwalifikację rynkową wraz z informacjami istotnymi dla projektowania procesu walidacji, określonymi w ustawie o ZSK – w szczególności opisem efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji oraz wymaganiami dotyczącymi walidacji i podmiotów przeprowadzających walidację. Informacje te będą podstawą współpracy pomiędzy IBE i podmiotem wnioskującym o wsparcie. Wybrana kwalifikacja powinna należeć do jednego ze wskazanych obszarów:

 • kwalifikacje związane z branżą IT
 • kwalifikacje związane z handlem, sprzedażą i obsługą klienta
 • kwalifikacje związane ze wspieraniem uczenia się przez całe życie
 • kwalifikacje związane z usługami opiekuńczymi
 • kwalifikacje związane ze sportem
 • kwalifikacje związane z turystyką

Oferty można składać do 18 lutego 2017 r.

Zaproszenie do współpracy polegającej na wsparciu wybranych podmiotów w przygotowaniach do wdrażania rozwiązań w zakresie nadawania kwalifikacji i zapewniania jakości tego procesu

Instytut Badań Edukacyjnych zaprasza do współpracy podmioty przygotowujące się do pełnienia w ZSK funkcji instytucji certyfikującej i zainteresowane wsparciem w opracowywaniu i wdrażaniu rozwiązań w zakresie nadawania kwalifikacji, w tym prowadzenia walidacji efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji oraz zapewniania jakości tego procesu.

W ramach projektu „Wspieranie realizacji I etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji”, realizowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych (IBE), oferujemy wsparcie procesu wdrażania rozwiązań w zakresie nadawania kwalifikacji i zapewniania jakości zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie o ZSK.

O objęcie wsparciem może się ubiegać podmiot prowadzący działalność gospodarczą, zgłaszający gotowość do prowadzenia walidacji i certyfikowania kwalifikacji w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, i gotowy do podjęcia współpracy w zakresie opracowywania walidacji oraz rozwiązań dotyczących zapewniania jej jakości dla wskazanej przez siebie kwalifikacji rynkowej. Propozycja kwalifikacji powinna zawierać wybrane informacje wskazane w ustawie o ZSK jako niezbędne do złożenia wniosku o włączenie kwalifikacji rynkowej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (art. 15 ustawy o ZSK). Informacje te – w szczególności opis efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji (opracowany zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy o ZSK) oraz wymagania dotyczące walidacji i podmiotów przeprowadzających walidację – będą podstawą współpracy, w szczególności punktem wyjścia dla opracowania opisu walidacji.


1. Zakres proponowanego wsparcia:

Instytut Badań Edukacyjnych w ramach współpracy z zainteresowanymi podmiotami proponuje:

 • Przeprowadzenie pogłębionej analizy funkcjonowania danego podmiotu przed jego wejściem do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji z uwzględnieniem przedmiotu i uwarunkowań jego działalności, zasobów (m.in. kadrowych i materialnych), a także realizowanych działań, a także przyjętych rozwiązań organizacyjnych w zakresie prowadzonych dotychczas procesów walidacji i certyfikowania kwalifikacji (jeśli dotyczy). Analiza będzie podstawą do szczegółowego zaplanowania dalszej współpracy.
 • 2-dniowe seminarium – w siedzibie podmiotu objętego wsparciem – dostosowane do zidentyfikowanych potrzeb członków zespołu wyznaczonego przez podmiot objęty wsparciem do projektowania rozwiązań w zakresie nadawania kwalifikacji i zapewniania jakości tego procesu (szczegółowe wymagania dotyczące kompetencji zespołu opisano w części 2.1). W zależności od potrzeb seminarium dotyczyć może m.in. wymagań ustawy o ZSK w odniesieniu do prowadzenia walidacji i zapewniania jakości tego procesu oraz dobrych praktyk w obszarach walidacji i zapewniania jakości kwalifikacji, a także opracowywania i opisywania walidacji i wewnętrznego systemu zapewniania jakości, w tym ewaluacji wewnętrznej.
 • Warsztaty dla członków zespołu – w siedzibie podmiotu objętego wsparciem – w zakresie opracowywania i opisywania, w tym tworzenia scenariusza walidacji oraz opracowywania wewnętrznego systemu zapewniania jakości, w tym ewaluacji wewnętrznej.
 • Niezbędne konsultacje merytoryczne i bieżące doradztwo – w trakcie całego okresu wsparcia – w zakresie planowania działań i rozwiązań w obszarze nadawania kwalifikacji i zapewniania jakości tego procesu oraz opracowywania materiałów w tym obszarze.
 • Dostęp do materiałów pomocniczych dotyczących m.in. opisywania kwalifikacji rynkowych, założeń ZSK w obszarze walidacji, w tym opracowywania i opisywania walidacji, a także
 • w obszarze zapewniania jakości kwalifikacji.
 • Dostęp do internetowej platformy współpracy, ułatwiającej wymianę informacji
 • i dokumentów roboczych między osobami zaangażowanymi w projektowanie planowanych do wdrożenia rozwiązań.
 • W razie potrzeby – zaproponowanie innych form wsparcia, w tym szkoleń, warsztatów lub opracowań – np. ekspertyz, opinii – dotyczących aspektów istotnych z punktu widzenia przyszłego funkcjonowania wspieranego podmiotu w ramach ZSK.


2. Kryteria wyboru podmiotów objętych wsparciem:

W 2016 r. możliwe jest wyłonienie maksymalnie dwóch podmiotów, które zostaną objęte wsparciem w zakresie proponowanym w części 1. W przypadku większej liczby podmiotów zainteresowanych wsparciem wybrane zostaną podmioty najlepiej odpowiadające wskazanym poniżej kryteriom:

2.1.    Propozycja kwalifikacji powinna zawierać wszystkie wskazane poniżej elementy opisu kwalifikacji rynkowej oraz opisu efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji – opracowane zgodnie z wymogami ustawy o ZSK (art. 9, art. 15)

Wymagane informacje o kwalifikacji to:
 • Proponowana nazwa kwalifikacji
 • Propozycja dotycząca przypisania poziomu PRK do danej kwalifikacji
 • Proponowane efekty uczenia się wymagane dla danej kwalifikacji opisane w sposób zawierający:
 • syntetyczną charakterystykę efektów uczenia się,
 • wyodrębnione zestawy efektów uczenia się,
 • poszczególne efekty uczenia się w zestawach oraz kryteria weryfikacji osiągnięcia poszczególnych efektów uczenia się
 • Propozycja w zakresie wymagań dotyczących walidacji i podmiotów przeprowadzających walidację

2.2.    Przynależność wskazanej kwalifikacji do priorytetowego obszaru

Obszarami priorytetowymi wyznaczonymi na potrzeby niniejszego postepowania konkursowego są:
 1. Kwalifikacje związane z usługami opiekuńczymi
 2. Kwalifikacje związane z handlem, sprzedażą i obsługą klienta
 3. Kwalifikacje związane z branżą IT
 4. Kwalifikacje związane z gospodarką przestrzenną, w szczególności z obszarem zarządzania nieruchomościami
 5. Kwalifikacje związane z branżami finansów, bankowości i ubezpieczeń oraz księgowości
 6. i rachunkowości
 7. Kwalifikacje związane ze sportem, w tym sportem powszechnym i sportem wyczynowym
 8. Kwalifikacje związane z turystyką

Uzasadnienie wyboru obszarów priorytetowych zawarto w Aneksie do niniejszego ogłoszenia.

Planowane jest ogłoszenie konkursu/konkursów na wsparcie kolejnych podmiotów w roku 2017. Instytut Badań Edukacyjnych zastrzega sobie możliwość ponowienia wszystkich lub niektórych spośród wyżej wymienionych obszarów priorytetowych w przyszłych postępowaniach konkursowych. Jednocześnie Instytut zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w tym zakresie, szczególnie w przypadku konieczności wzięcia pod uwagę nowych tendencji na rynku pracy oraz zapotrzebowania zgłaszanego bezpośrednio przez przedstawicieli poszczególnych obszarów. Aktualnie w odniesieniu do przyszłych postępowań rozważane są kolejne obszary priorytetowe takie jak:

 • Kwalifikacje o istotnym znaczeniu w branży budowlanej
 • Kwalifikacje związane z ochroną środowiska naturalnego
 • Kwalifikacje związane ze wspieraniem uczenia się przez całe życie, w tym skierowane do osób zagrożonych bezrobociem lub wykluczeniem społecznym
 • Kwalifikacje związane z przemysłem i produkcją
 • Kwalifikacje o istotnym znaczeniu w branży telekomunikacyjnej
 • Kwalifikacje związane z transportem
 • Kwalifikacje związane z rolnictwem

2.3.    Skład zespołu wyznaczonego do współpracy z ekspertami IBE w zakresie proponowanego wsparcia

Skład zespołu powinien zostać wskazany przez podmiot wnioskujący o udzielenie wsparcia (Załącznik 2). Spośród wymienionych członków zespołu wymagane jest wskazanie osoby koordynatora, odpowiedzialnego za przebieg procesów objętych współpracą po stronie wspieranego podmiotu, do którego zadań należeć będą w szczególności sprawozdawczość i bieżące kontakty z przedstawicielami IBE.

Ponadto zespół osób niezbędnych do efektywnego zrealizowania poszczególnych etapów, procesów, działań powinien spełniać łącznie następujące wymagania:

 • doświadczenie i kompetencje niezbędne do realizacji zadań, do wykonywania których powinna być gotowa osoba posiadająca kwalifikację wskazaną w propozycji podmiotu wnioskującego o wsparcie,
 • doświadczenie w bezpośrednim zarządzaniu personelem realizującym zadania, do wykonywania których powinna być gotowa osoba posiadająca wybraną kwalifikację,
 • doświadczenie i kompetencje niezbędne do prowadzenia weryfikacji efektów uczenia się
 • z danego obszaru (sektora/branży), osiągniętych także poza edukacją formalną, w tym znajomość adekwatnych metod i narzędzi weryfikacji (asesorzy, egzaminatorzy, itd.),
 • doświadczenie i kompetencje niezbędne do identyfikowania i dokumentowania efektów uczenia się z danego obszaru, osiągniętych poza edukacją formalną (doradcy zawodowi i edukacyjno-zawodowi) – tam, gdzie wymaga tego specyfika kwalifikacji,
 • mile widziane doświadczenie w zakresie zapewniania jakości w danym obszarze (audytorzy, ewaluatorzy, pełnomocnicy jakości, itd.).

Kompetencje osób opracowujących i opisujących proces walidacji (w tym tworzących scenariusz walidacji) oraz opracowujących i opisujących wewnętrzny system zapewniania jakości i ewaluację wewnętrzną powinny być adekwatne do zadań, które wyznaczone im zostaną w tym procesie oraz aktualne (pod uwagę brane będzie nie krótsze niż 2-letnie doświadczenie zdobyte w ciągu ostatnich 5 lat).

2.4.    Wskazanie potencjalnego podmiotu zewnętrznego zapewniania jakości

Dodatkowym kryterium oceny wniosków o udzielenie wsparcia będzie wskazanie podmiotu, który dla wybranej kwalifikacji mógłby – zdaniem podmiotu wnioskującego – pełnić funkcję podmiotu zewnętrznego zapewniania jakości (PZZJ) na zasadach określonych w ustawie o ZSK. Istnieje możliwość wskazania więcej niż jednego podmiotu. Pod uwagę każdorazowo brane będzie uzasadnienie, które podmiot wnioskujący przekaże, dokonując wskazania potencjalnego PZZJ.

Instytut Badań Edukacyjnych zastrzega, że wskazanie takie będzie traktowane jako hipotetyczne i nie będzie w żaden sposób wiążące dla wskazanego podmiotu.


3.    Informacje dodatkowe:

Instytut Badań Edukacyjnych zastrzega sobie prawo do kierowania się dodatkowym kryterium terytorialnym w przypadku zgłoszenia się więcej niż jednego podmiotu z siedzibą w danej miejscowości, tzn. wyboru w niniejszej edycji konkursu tylko jednego podmiotu reprezentującego jedną miejscowość (planuje się zastosowanie tego kryterium także w przyszłych naborach). Instytut Badań Edukacyjnych skorzysta z tego prawa jedynie w sytuacji, w której pozostałe podmioty wnioskujące spełniać będą opisane powyżej kryteria wyboru (2.1 – 2.4).

Instytut Badań Edukacyjnych zastrzega sobie prawo wyboru tylko jednej z wielu reprezentacji/jednostek wskazanych przez dany podmiot wnioskujący w przypadku posiadania przez niego oddziałów/filii regionalnych, mogących niezależnie ubiegać się o wsparcie w ramach niniejszego oraz przyszłych konkursów.

Instytut Badań Edukacyjnych zastrzega sobie prawo wyboru we wszystkich konkursach łącznie nie więcej niż 2 podmiotów reprezentujących dany obszar priorytetowy.

Instytut Badań Edukacyjnych zastrzega sobie możliwość zlecenia wykonania analizy funkcjonowania podmiotu, opisanej w części 1 niniejszego dokumentu, ekspertowi zewnętrznemu. Analiza taka jest elementem niezbędnym do określenia zakresu współpracy i zaplanowania jej przebiegu, dlatego zgłoszenia zainteresowania wsparciem będą traktowane jako równoznaczne z wyrażeniem zgody podmiotu wnioskującego na przeprowadzenie takiej analizy oraz współpracę w tym zakresie ze wskazanym wykonawcą.

Po nawiązaniu umowy o współpracy w ramach proponowanego wsparcia Instytut Badań Edukacyjnych zastrzega sobie możliwość ustalenia wspólnie z podmiotem wnioskującym ostatecznego składu zespołu, najbardziej optymalnego dla zapewnienia efektywnej realizacji działań będących przedmiotem współpracy.

Instytut Badań Edukacyjnych nie pokrywa kosztów wynagrodzeń pracowników podmiotu objętego wsparciem zaangażowanych w projektowanie rozwiązań w zakresie nadawania kwalifikacji
i zapewniania jakości tego procesu.

W 2016 r. możliwe jest wyłonienie w drodze konkursu dwóch podmiotów, które zostaną objęte wsparciem w zakresie proponowanym w części 1. Planowane jest ogłoszenie konkursu/konkursów na wsparcie kolejnych podmiotów w roku 2017.

Załączniki:

4.    Wymagane dokumenty:5.    Sposób, miejsce i termin przesyłania zgłoszeń:

Zgłoszenia należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: wsparcie.ic@ibe.edu.pl. W tytule wiadomości wpisać "Zgłoszenie podmiotu - wsparcie wdrażania rozwiązań w zakresie nadawania kwalifikacji i zapewniania jakości".

Zgłoszenia należy przesyłać do 07 listopada 2016 r.

Znak graficzny PRK

Znak graficzny PRK do pobraniaZnaki PRK do pobrania w postaci plików wektorowych:
plik .AI plik .EPS plik .PDF

Tłumaczenie znaku graficznego informującego o przypisanym do kwalifikacji poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji - angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański, łaciński.

Tłumaczenie na języki angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański i łaciński treści zawartej w znaku graficznym Polskiej Ramy Kwalifikacji do stosownego umieszczania na dokumentach (dyplomach i świadectwach):

„Kwalifikacja pełna/cząstkowa na poziomie pierwszym, drugim, trzecim, czwartym, piątym, szóstym, siódmym, ósmym Polskiej Ramy Kwalifikacji”

Angielski


Full qualification at Polish Qualifications Framework level one
Full qualification at Polish Qualifications Framework level two
Full qualification at Polish Qualifications Framework level three
Full qualification at Polish Qualifications Framework level four
Full qualification at Polish Qualifications Framework level five
Full qualification at Polish Qualifications Framework level six
Full qualification at Polish Qualifications Framework level seven
Full qualification at Polish Qualifications Framework level eight

Partial qualification at Polish Qualifications Framework level one
Partial qualification at Polish Qualifications Framework level two
Partial qualification at Polish Qualifications Framework level three
Partial qualification at Polish Qualifications Framework level four
Partial qualification at Polish Qualifications Framework level five
Partial qualification at Polish Qualifications Framework level six
Partial qualification at Polish Qualifications Framework level seven
Partial qualification at Polish Qualifications Framework level eight

Niemiecki


Vollqualifikation - Polnischer Qualifikationsrahmen, erstes Niveau
Vollqualifikation - Polnischer Qualifikationsrahmen, zweites Niveau
Vollqualifikation - Polnischer Qualifikationsrahmen, drittes Niveau
Vollqualifikation - Polnischer Qualifikationsrahmen, viertes Niveau
Vollqualifikation - Polnischer Qualifikationsrahmen, fünftes Niveau
Vollqualifikation - Polnischer Qualifikationsrahmen, sechstes Niveau
Vollqualifikation - Polnischer Qualifikationsrahmen, siebtes Niveau
Vollqualifikation - Polnischer Qualifikationsrahmen, achtes Niveau

Teilqualifikation - Polnischer Qualifikationsrahmen, erstes Niveau
Teilqualifikation - Polnischer Qualifikationsrahmen, zweites Niveau
Teilqualifikation - Polnischer Qualifikationsrahmen, drittes Niveau
Teilqualifikation - Polnischer Qualifikationsrahmen, viertes Niveau
Teilqualifikation - Polnischer Qualifikationsrahmen, fünftes Niveau
Teilqualifikation - Polnischer Qualifikationsrahmen, sechstes Niveau
Teilqualifikation - Polnischer Qualifikationsrahmen, siebtes Niveau
Teilqualifikation - Polnischer Qualifikationsrahmen, achtes Niveau

Francuski


Qualification pleine au niveau un du Cadre Polonais des Certifications
Qualification pleine au niveau deux du Cadre Polonais des Certifications
Qualification pleine au niveau trois  du Cadre Polonais des Certifications
Qualification pleine au niveau quatre du Cadre Polonais des Certifications
Qualification pleine au niveau cinq  du Cadre Polonais des Certifications
Qualification pleine au niveau six    du Cadre Polonais des Certifications  
Qualification pleine au niveau sept  du Cadre Polonais des Certifications
Qualification pleine au niveau huit   du Cadre Polonais des Certifications
 
Qualification   partielle   au niveau   un     du Cadre Polonais des Certifications
Qualification   partielle   au niveau   deux du Cadre Polonais des Certifications
Qualification   partielle   au niveau   trois  du Cadre Polonais des Certifications
Qualification   partielle   au niveau   quatre du Cadre Polonais des Certifications
Qualification   partielle   au niveau   cinq  du Cadre Polonais des Certifications
Qualification   partielle   au niveau   six    du Cadre Polonais des Certifications
Qualification   partielle   au niveau   sept  du Cadre Polonais des Certifications
Qualification   partielle   au niveau   huit   du Cadre Polonais des Certifications

Rosyjski


Полная квалификация Польской рамки квалификаций – уровень первый
Полная квалификация Польской рамки квалификаций – уровень второй
Полная квалификация Польской рамки квалификаций – уровень третий
Полная квалификация Польской рамки квалификаций – уровень четвертый
Полная квалификация Польской рамки квалификаций – уровень пятый
Полная квалификация Польской рамки квалификаций – уровень шестой
Полная квалификация Польской рамки квалификаций – уровень седьмой
Полная квалификация Польской рамки квалификаций – уровень восьмой


Частичная квалификация Польской рамки квалификаций – уровень первый
Частичная квалификация Польской рамки квалификаций – уровень второй
Частичная квалификация Польской рамки квалификаций – уровень третий
Частичная квалификация Польской рамки квалификаций – уровень четвертый
Частичная квалификация Польской рамки квалификаций – уровень пятый
Частичная квалификация Польской рамки квалификаций – уровень шестой
Частичная квалификация Польской рамки квалификаций – уровень седьмой
Частичная квалификация Польской рамки квалификаций – уровень восьмой

Hiszpański


Cualificación completa del Marco Polaco de Cualificaciones – primer nivel
Cualificación completa del Marco Polaco de Cualificaciones – segundo nivel
Cualificación completa del Marco Polaco de Cualificaciones –  tercer nivel
Cualificación completa del Marco Polaco de Cualificaciones –  cuarto nivel
Cualificación completa del Marco Polaco de Cualificaciones – quinto nivel
Cualificación completa del Marco Polaco de Cualificaciones –  sexto nivel
Cualificación completa del Marco Polaco de Cualificaciones –  séptimo nivel
Cualificación completa del Marco Polaco de Cualificaciones – octavo nivel

Cualificación parcial del Marco Polaco de Cualificaciones –  primer nivel
Cualificación parcial del Marco Polaco de Cualificaciones –  segundo nivel
Cualificación parcial del Marco Polaco de Cualificaciones –  tercer nivel
Cualificación parcial del Marco Polaco de Cualificaciones – cuarto nivel
Cualificación parcial del Marco Polaco de Cualificaciones –  quinto nivel
Cualificación parcial del Marco Polaco de Cualificaciones – sexto nivel
Cualificación parcial del Marco Polaco de Cualificaciones –  séptimo nivel
Cualificación parcial del Marco Polaco de Cualificaciones – octavo nivel

Łaciński


W przypadku dyplomów doktorskich wydawanych po łacinie Ministerstwo Edukacji Narodowej rekomenduje stosowanie poniższego tłumaczenia elementu tekstowego, które może być umieszczane pod znakiem graficznym PRK:

Qualificatio completa in gradu octavo Structurae Polonae Qualificationum


Inne

Informacja na temat Punktu Koordynacyjnego ds. Polskiej Ramy Kwalifikacji

Na mocy uchwały nr 1/2016 Międzyresortowego Zespołu ds. uczenia się przez całe życie i Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, od dnia 1 października 2016 r., Minister Edukacji Narodowej pełni funkcję Punktu Koordynacyjnego ds. Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Zadania Punktu obejmują:

 1. odnoszenie poziomów kwalifikacji w ramach krajowych systemów kwalifikacji do poziomów europejskich ram kwalifikacji,
 2. zapewnienie stosowania przejrzystej metodyki ustalania odniesień między krajowymi poziomami kwalifikacji a europejskimi ramami kwalifikacji,
 3. zapewnianie zainteresowanym stronom dostępu do informacji oraz wytycznych w zakresie tego, w jaki sposób kwalifikacje krajowe odnoszą się do europejskich ram kwalifikacji poprzez krajowe systemy kwalifikacji,
 4. wspieranie uczestnictwa wszelkich zainteresowanych stron, w tym, zgodnie z krajowym ustawodawstwem i praktyką, instytucji szkolnictwa wyższego oraz kształcenia i szkolenia zawodowego, partnerów społecznych, sektorów i ekspertów w zakresie porównywania i wykorzystania kwalifikacji na poziomie europejskim.

Zadania te realizuje Wydział Strategii i Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Departamencie Strategii i Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Edukacji Narodowej (tel. +48 22 34 74 312).

Uchwała

Stowarzyszenie księgowych otrzyma wsparcie IBE

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce to pierwsza instytucja, która zaczyna przygotowania do pełnienia funkcji instytucji certyfikującej ze wsparciem ekspertów Instytutu Badań Edukacyjnych. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce z kwalifikacją „księgowy” zostało wybrane w konkursie i w efekcie otrzyma wsparcie ekspertów IBE w przygotowaniach do pełnienia funkcji instytucji certyfikującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Do konkursu ogłoszonego 28 października zgłosiły się trzy instytucje. Jedna z nich nie dopełniła wymogów formalnych, natomiast kwalifikacje zgłoszone przez dwie pozostałe należą nie tylko do tego samego obszaru priorytetowego „finanse, bankowość i ubezpieczenia oraz księgowość i rachunkowość”, ale także tej samej dziedziny (księgowość).

Ponieważ ten obszar obejmuje wiele dziedzin, eksperci postanowili wybrać teraz  tylko jedną ze zgłoszonych. Dzięki temu możliwe będzie objęcie w przyszłości wsparciem IBE podmiotów o innej specjalizacji w ramach tego samego obszaru, np. z zakresu finansów, bankowości lub ubezpieczeń.

Oferta wsparcia skierowana była do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, które chcą przeprowadzać walidację, a następnie wystawiać certyfikaty świadczące o uzyskaniu wskazanej kwalifikacji rynkowej w sposób zgodny z wymaganiami ZSK i dlatego też są gotowe do podjęcia współpracy w zakresie opracowywania wymaganych procedur. Podmioty te powinny były wskazać wybraną przez siebie kwalifikację rynkową.

Kolejne konkursy na otrzymanie wsparcia IBE zostaną ogłoszone w 2017 r.

Informacja o sposobie wnoszenia opłat za wnioski dotyczące Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Zgodnie z art. 17 ust. 1 oraz art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r., poz. 64) Minister Edukacji Narodowej informuje, że opłaty z tytułu wniosków o włączenie kwalifikacji do ZSK (art. 14 ust. 1 ustawy) oraz wniosku o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji (art. 41 ust. 2 ustawy) należy wnosić na rachunek Ministerstwa Edukacji Narodowej:

Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie
nr  59 1010 1010 0031 2822 3100 0000.

Dokonując opłat:

 1. za wniosek o włączenie kwalifikacji do ZSK w wysokości 2 000 zł - w tytule przelewu należy wpisać:

  ZSK art. 14.1 - ....................................................................
                                            (nazwa kwalifikacji)

                                       
 2. za wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji włączonych do ZSK w wysokości 10 000 zł (lub 5 000 zł - w przypadku wniosków złożonych razem z wnioskiem o włączenie kwalifikacji do ZSK - zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy) - w tytule przelewu należy wpisać:

  ZSK art. 41.2 - ....................................................................
                                             (nazwa kwalifikacji)


UWAGA: opłatę (w wysokości 5 000 zł) za wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania danej kwalifikacji rynkowej składany wraz z wnioskiem o włączenie kwalifikacji rynkowej do ZSK zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy wnosi się dopiero po ogłoszeniu obwieszczenia o włączeniu kwalifikacji rynkowej do ZSK w dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Strategii i Współpracy Międzynarodowej
tel. +48 22 34 74 312, fax +48 22 34 74 253
mail: zsk@men.gov.pl
www.men.gov.pl
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
tel. +48 22 432 80 80, +48 22 432 89 91 do 93
mail: zrk@parp.gov.pl
www.parp.gov.pl
Instytut Badań Edukacyjnych
tel. +48 22 241 71 00
mail: krkbiuro@ibe.edu.pl
www.ibe.edu.pl

ZSK
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego