Minister Infrastruktury i Budownictwa, stosownie do postanowień ustawy z 22 grudnia 2015 roku o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ZSK), informuje o rozpoczęciu procedury włączania do ZSK kwalifikacji:
  • Glazurnik – świadectwo czeladnicze
  • Glazurnik – dyplom mistrzowski
Z wnioskiem o włączenie wyżej wymienionych kwalifikacji zwrócił się Związek Rzemiosła Polskiego.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wyrażenie opinii na temat udostępnionych poniżej wniosków:
z wykorzystaniem poniższych tabel:

Tabele z wypełnionymi opiniami na temat ww. wniosków o włączenie kwalifikacji do ZSK prosimy przesyłać elektronicznie (w wersji edytowalnej) na e-mail: sekretariatDAB@mib.gov.pl oraz za pośrednictwem poczty na adres:

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa

- w terminie do dnia 4 sierpnia 2017 r.
Minister Infrastruktury i Budownictwa, zgodnie z art. 26.1 pkt 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r.
o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 986, tj.), informuje  o możliwości składania wniosków o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji rynkowej „Montowanie stolarki budowlanej”.

Instytut Badań Edukacyjnych oferuje wsparcie kolejnym podmiotom przygotowującym się do pełnienia funkcji instytucji certyfikującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Do wzięcia udziału w naborze zapraszamy wszystkie podmioty:
  • planujące w najbliższym czasie ubiegać się o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji rynkowej włączonej do ZSK
  • zainteresowane stworzeniem – zgodnego z założeniami ZSK – opisu walidacji dla tej kwalifikacji
  • chcące nabyć wiedzę i umiejętności niezbędne do tego, by opracować wewnętrzny system zapewniania jakości nadawania kwalifikacji zgodnie z wymogami ustawy o ZSK
  • gotowe do zaangażowania wyznaczonych przez siebie ekspertów w prace nad opracowywaniem rozwiązań dotyczących nadawania wybranej kwalifikacji oraz zapewniania jakości tego procesu (w tym do ich udziału w seminariach, warsztatach i spotkaniach roboczych organizowanych z inicjatywy IBE – łącznie ok. 7 spotkań/seminariów oraz bieżąca współpraca w trybie zdalnym nakierowana na stworzenie opisów walidacji i opisów wewnętrznego systemu zapewniania jakości).

W Ministerstwie Sportu i Turystyki rozpoczęto procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „Pilotowanie imprez turystycznych” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy przeprowadza konsultacje wniosku o włączenie kwalifikacji rynkowej do ZSK ze środowiskami zainteresowanymi.

Szczegółowe informacje w załącznikach:

Ministerstwo Cyfryzacji, działając na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U z 2016 r. poz. 64), poinformowało o rozpoczęciu procedury włączania kwalifikacji rynkowej Certyfikat umiejętności komputerowych – poziom podstawowy do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).  W związku z tym MC zaprosiło partnerów społecznych do wyrażenia swoich opinii. Opinie należy przesłać w do Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Analiz Ministerstwa Cyfryzacji drogą elektroniczną w terminie do dnia 14 kwietnia 2017 roku.

Szczegóły w załącznikach.

Instytut Badań Edukacyjnych zaprasza do współpracy podmioty zainteresowane opisaniem i włączeniem kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

W ramach projektu „Wspieranie realizacji I etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji”, realizowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych (IBE), Instytut oferuje wsparcie w zakresie przygotowania opisów kwalifikacji rynkowych zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie o ZSK. O wsparcie w zakresie przygotowania opisów kwalifikacji rynkowych może się ubiegać podmiot prowadzący zorganizowaną działalność w obszarze gospodarki, rynku pracy, edukacji lub szkoleń.

Zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 64, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać eksperci powoływani do zespołu ekspertów, trybu powoływania ekspertów oraz procedury porównywania efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji z charakterystykami poziomów (Dz. U. poz. 1321), Minister Infrastruktury i Budownictwa powołał zespół ekspertów, którego zadaniem będzie porównanie wymaganych efektów uczenia dla kwalifikacji rynkowej „Montaż stolarki budowlanej” z charakterystykami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji pierwszego i drugiego stopnia i przedstawienie rekomendacji Ministrowi Infrastruktury i Budownictwa.

W skład zespołu weszły następujące osoby:

  1. Pan Krzysztof Kuczyński
  2. Pan Waldemar Mazan
  3. Pan Ireneusz Woźniak
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przeprowadziło konsultacje wniosku w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Zarządzanie nieruchomościami” (wniosek Ogólnopolskiej Izby Gospodarki Nieruchomościami)  do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Szczegółowe informacje w załącznikach.

Instytut Badań Edukacyjnych oferuje wsparcie kolejnym podmiotom przygotowującym się do pełnienia funkcji instytucji certyfikującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Podmioty zainteresowane wspólnym opracowaniem rozwiązań w zakresie walidacji efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji rynkowych i zapewniania jakości tego procesu zapraszamy do wysyłania zgłoszeń.

W Ministerstwie Sportu i Turystyki rozpoczęto procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „Organizowanie imprez i usług turystycznych” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy przeprowadza konsultacje wniosku o włączenie kwalifikacji rynkowej do ZSK ze środowiskami zainteresowanymi.

Szczegółowe informacje w załącznikach:
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Strategii i Współpracy Międzynarodowej
tel. +48 22 34 74 312, fax +48 22 34 74 253
mail: zsk@men.gov.pl
www.men.gov.pl
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
tel. +48 22 432 80 80, +48 22 432 89 91 do 93
mail: zrk@parp.gov.pl
www.parp.gov.pl
Instytut Badań Edukacyjnych
tel. +48 22 241 71 00
mail: krkbiuro@ibe.edu.pl
www.ibe.edu.pl

ZSK
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego