Polska Rama Kwalifikacji (PRK), podobnie jak Europejska Rama Kwalifikacji (ERK), składa się z ośmiu poziomów. Każdy z nich jest opisywany za pomocą ogólnych stwierdzeń charakteryzujących wymagania w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, które muszą spełniać osoby posiadające kwalifikacje danego poziomu.

Unikatowym rozwiązaniem zastosowanym w Polsce jest wprowadzenie, obok charakterystyk uniwersalnych (pierwszego stopnia), charakterystyk poziomów PRK drugiego stopnia. Polska Rama Kwalifikacji obejmuje:

 • uniwersalne charakterystyki poziomów (pierwszego stopnia) – poziomy 1–8,
 • charakterystyki poziomów drugiego stopnia (stanowiące rozwinięcie charakterystyk uniwersalnych), które obejmują:
  • charakterystyki typowe dla kwalifikacji o charakterze ogólnym – poziomy 1–4,
  • charakterystyki typowe dla kwalifikacji o charakterze zawodowym – poziomy 1–8,
  • charakterystykę typową dla kwalifikacji uzyskiwanych po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 – poziom 5,
  • charakterystyki typowe dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego – poziomy 6–8.


Charakterystyki pierwszego i drugiego stopnia stanowią spójną całość. Należy czytać je łącznie, by w pełni zrozumieć specyfikę poszczególnych poziomów.

Strukturę PRK przedstawia rysunek:

Struktura PRK

Obok Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) mogą powstawać sektorowe ramy kwalifikacji (SRK), które są branżowym rozwinięciem charakterystyk typowych dla kwalifikacji o charakterze zawodowym.

Sektorowe ramy kwalifikacji przekładają założenia Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) na realia branżowe, uwypuklając ich specyfikę i kierunki rozwoju.

Do tej pory powstały projekty ośmiu SRK: dla sektora bankowego, IT, sportu, turystyki, telekomunikacji, budownictwa, usług rozwojowych oraz przemysłu mody.

Główną ideą przyjętą przy opracowaniu ram sektorowych jest tworzenie ich przez branżę dla branży. W proces powstawania ramy zaangażowane jest szerokie grono ekspertów reprezentujących różnorodne aspekty działalności w danym sektorze – reprezentantów pracodawców, izb i organizacji branżowych, przedstawicieli systemu wszystkich poziomów kształcenia (uczelnie, szkoły zawodowe, firmy szkoleniowe itp.) oraz przedstawicieli instytucji regulacyjnych. Wypracowany w takim gronie projekt jest następnie konsultowany w szerokim środowisku branżowym, które ostatecznie weryfikuje zgodność zapisów SRK z faktycznymi potrzebami sektora. Interesariusze branżowi są zatem jednocześnie twórcami i adresatami rozwiązań zawartych w ramie sektorowej.

 SRK oferuje szereg  korzyści:

 • czytelny plan budowania i rozwoju zespołu poprzez uporządkowanie zestawu kwalifikacji ważnych z punktu widzenia interesariuszy sektora, czyli poszukiwanych przez pracodawców,
 • jednolity i miarodajny sposób oceny potencjału pracowników - możliwy dzięki łatwości porównywania kwalifikacji i identyfikowania potrzeb pracodawcy,
 • wiarygodną weryfikację kompetencji kandydatów do pracy i przez to efektywniejszą rekrutację,
 • otwarte drzwi do współpracy na rynku europejskim, dzięki rozpoznawalności kwalifikacji i wiarygodności kompetencyjnej kapitału ludzkiego firmy,
 • pewne planowanie długoterminowych inwestycji i dróg rozwoju organizacji - dzięki możliwości identyfikowania luk kompetencyjnych na rynku oraz realnemu wpływowi na zmiany w programach kształcenia,
 • skuteczną odpowiedź na deregulację w branży – SRK umożliwia sporządzanie rekomendacji, czy standardów dotyczących zatrudnienia osób na poszczególnych stanowiskach w przedsiębiorstwie, bez potrzeby tworzenia nowych regulacji.

 

Pobierz: 

Rozporządzenie w sprawie znaków graficznych PRK

Znaki graficzne PRK:

Plik w formacie .AI 

Plik w formacie .EPS    

Plik w formacie .PDF

 

 

Tłumaczenie na języki angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański i łaciński treści zawartej w znaku graficznym Polskiej Ramy Kwalifikacji do stosownego umieszczania na dokumentach (dyplomach i świadectwach):

„Kwalifikacja pełna/cząstkowa na poziomie pierwszym, drugim, trzecim, czwartym, piątym, szóstym, siódmym, ósmym Polskiej Ramy Kwalifikacji”

Angielski


Full qualification at Polish Qualifications Framework level one
Full qualification at Polish Qualifications Framework level two
Full qualification at Polish Qualifications Framework level three
Full qualification at Polish Qualifications Framework level four
Full qualification at Polish Qualifications Framework level five
Full qualification at Polish Qualifications Framework level six
Full qualification at Polish Qualifications Framework level seven
Full qualification at Polish Qualifications Framework level eight

Partial qualification at Polish Qualifications Framework level one
Partial qualification at Polish Qualifications Framework level two
Partial qualification at Polish Qualifications Framework level three
Partial qualification at Polish Qualifications Framework level four
Partial qualification at Polish Qualifications Framework level five
Partial qualification at Polish Qualifications Framework level six
Partial qualification at Polish Qualifications Framework level seven
Partial qualification at Polish Qualifications Framework level eight

Niemiecki


Vollqualifikation - Polnischer Qualifikationsrahmen, erstes Niveau
Vollqualifikation - Polnischer Qualifikationsrahmen, zweites Niveau
Vollqualifikation - Polnischer Qualifikationsrahmen, drittes Niveau
Vollqualifikation - Polnischer Qualifikationsrahmen, viertes Niveau
Vollqualifikation - Polnischer Qualifikationsrahmen, fünftes Niveau
Vollqualifikation - Polnischer Qualifikationsrahmen, sechstes Niveau
Vollqualifikation - Polnischer Qualifikationsrahmen, siebtes Niveau
Vollqualifikation - Polnischer Qualifikationsrahmen, achtes Niveau

Teilqualifikation - Polnischer Qualifikationsrahmen, erstes Niveau
Teilqualifikation - Polnischer Qualifikationsrahmen, zweites Niveau
Teilqualifikation - Polnischer Qualifikationsrahmen, drittes Niveau
Teilqualifikation - Polnischer Qualifikationsrahmen, viertes Niveau
Teilqualifikation - Polnischer Qualifikationsrahmen, fünftes Niveau
Teilqualifikation - Polnischer Qualifikationsrahmen, sechstes Niveau
Teilqualifikation - Polnischer Qualifikationsrahmen, siebtes Niveau
Teilqualifikation - Polnischer Qualifikationsrahmen, achtes Niveau

Francuski


Qualification pleine au niveau un du Cadre Polonais des Certifications
Qualification pleine au niveau deux du Cadre Polonais des Certifications
Qualification pleine au niveau trois  du Cadre Polonais des Certifications
Qualification pleine au niveau quatre du Cadre Polonais des Certifications
Qualification pleine au niveau cinq  du Cadre Polonais des Certifications
Qualification pleine au niveau six    du Cadre Polonais des Certifications  
Qualification pleine au niveau sept  du Cadre Polonais des Certifications
Qualification pleine au niveau huit   du Cadre Polonais des Certifications
 
Qualification   partielle   au niveau   un     du Cadre Polonais des Certifications
Qualification   partielle   au niveau   deux du Cadre Polonais des Certifications
Qualification   partielle   au niveau   trois  du Cadre Polonais des Certifications
Qualification   partielle   au niveau   quatre du Cadre Polonais des Certifications
Qualification   partielle   au niveau   cinq  du Cadre Polonais des Certifications
Qualification   partielle   au niveau   six    du Cadre Polonais des Certifications
Qualification   partielle   au niveau   sept  du Cadre Polonais des Certifications
Qualification   partielle   au niveau   huit   du Cadre Polonais des Certifications

Rosyjski


Полная квалификация Польской рамки квалификаций – уровень первый
Полная квалификация Польской рамки квалификаций – уровень второй
Полная квалификация Польской рамки квалификаций – уровень третий
Полная квалификация Польской рамки квалификаций – уровень четвертый
Полная квалификация Польской рамки квалификаций – уровень пятый
Полная квалификация Польской рамки квалификаций – уровень шестой
Полная квалификация Польской рамки квалификаций – уровень седьмой
Полная квалификация Польской рамки квалификаций – уровень восьмой


Частичная квалификация Польской рамки квалификаций – уровень первый
Частичная квалификация Польской рамки квалификаций – уровень второй
Частичная квалификация Польской рамки квалификаций – уровень третий
Частичная квалификация Польской рамки квалификаций – уровень четвертый
Частичная квалификация Польской рамки квалификаций – уровень пятый
Частичная квалификация Польской рамки квалификаций – уровень шестой
Частичная квалификация Польской рамки квалификаций – уровень седьмой
Частичная квалификация Польской рамки квалификаций – уровень восьмой

Hiszpański


Cualificación completa del Marco Polaco de Cualificaciones – primer nivel
Cualificación completa del Marco Polaco de Cualificaciones – segundo nivel
Cualificación completa del Marco Polaco de Cualificaciones –  tercer nivel
Cualificación completa del Marco Polaco de Cualificaciones –  cuarto nivel
Cualificación completa del Marco Polaco de Cualificaciones – quinto nivel
Cualificación completa del Marco Polaco de Cualificaciones –  sexto nivel
Cualificación completa del Marco Polaco de Cualificaciones –  séptimo nivel
Cualificación completa del Marco Polaco de Cualificaciones – octavo nivel

Cualificación parcial del Marco Polaco de Cualificaciones –  primer nivel
Cualificación parcial del Marco Polaco de Cualificaciones –  segundo nivel
Cualificación parcial del Marco Polaco de Cualificaciones –  tercer nivel
Cualificación parcial del Marco Polaco de Cualificaciones – cuarto nivel
Cualificación parcial del Marco Polaco de Cualificaciones –  quinto nivel
Cualificación parcial del Marco Polaco de Cualificaciones – sexto nivel
Cualificación parcial del Marco Polaco de Cualificaciones –  séptimo nivel
Cualificación parcial del Marco Polaco de Cualificaciones – octavo nivel

Łaciński


W przypadku dyplomów doktorskich wydawanych po łacinie Ministerstwo Edukacji Narodowej rekomenduje stosowanie poniższego tłumaczenia elementu tekstowego, które może być umieszczane pod znakiem graficznym PRK:

Qualificatio completa in gradu octavo Structurae Polonae Qualificationum

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Strategii, Kwalifikacji
i Kształcenia Zawodowego

tel. +48 22 34 74 195, fax +48 22 34 74 190
mail: zsk@men.gov.pl
www.men.gov.pl

Instytut Badań Edukacyjnych
tel. +48 22 241 71 00
mail: zsk@ibe.edu.pl
www.ibe.edu.pl

Punkt Koordynacyjny ds. Polskiej i Europejskiej Ramy Kwalifikacji
tel. +48 22 34 74 195
mail: info.kwalifikacje@men.gov.pl
www.prk.men.gov.pl
ZSK
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego