Polska Rama Kwalifikacji (PRK), podobnie jak Europejska Rama Kwalifikacji (ERK), składa się z ośmiu poziomów. Każdy z nich jest opisywany za pomocą ogólnych stwierdzeń charakteryzujących wymagania w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, które muszą spełniać osoby posiadające kwalifikacje danego poziomu.

Unikatowym rozwiązaniem zastosowanym w Polsce jest wprowadzenie, obok charakterystyk uniwersalnych (pierwszego stopnia), charakterystyk poziomów PRK drugiego stopnia. Polska Rama Kwalifikacji obejmuje:

 • uniwersalne charakterystyki poziomów (pierwszego stopnia) – poziomy 1–8,
 • charakterystyki poziomów drugiego stopnia (stanowiące rozwinięcie charakterystyk uniwersalnych), które obejmują:
  • charakterystyki typowe dla kwalifikacji o charakterze ogólnym – poziomy 1–4,
  • charakterystyki typowe dla kwalifikacji o charakterze zawodowym – poziomy 1–8,
  • charakterystykę typową dla kwalifikacji uzyskiwanych po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 – poziom 5,
  • charakterystyki typowe dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego – poziomy 6–8.


Charakterystyki pierwszego i drugiego stopnia stanowią spójną całość. Należy czytać je łącznie, by w pełni zrozumieć specyfikę poszczególnych poziomów.

Strukturę PRK przedstawia rysunek:

Struktura PRK

Obok Polskiej Ramy Kwalifikacji mogą powstawać sektorowe ramy kwalifikacji (SRK), które będą branżowym rozwinięciem charakterystyk typowych dla kwalifikacji o charakterze zawodowym. Jednym z głównych celów tworzenia SRK jest przełożenie charakterystyk poziomów PRK na język bliższy przedstawicielom poszczególnych branż.

Kontekst międzynarodowy


Na wprowadzenie krajowej ramy zdecydowało się już ponad 150 państw na świecie, w tym wszystkie kraje europejskie. Europejska Rama Kwalifikacji to narzędzie pomagające porównywać ze sobą kwalifikacje nadawane w różnych krajach członkowskich UE.

Do kwalifikacji nadawanych w poszczególnych krajach członkowskich UE nie przypisuje się poziomu ERK. Nawet w przypadku, gdy dana kwalifikacja odnosi się do standardów międzynarodowych, musi zostać odniesiona do ramy krajowej.

Załączniki:

 1. Polska Rama Kwalifikacji
 2. Poradnik użytkownika Polskiej Ramy Kwalifikacji
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Strategii i Współpracy Międzynarodowej
tel. +48 22 34 74 312, fax +48 22 34 74 253
mail: zsk@men.gov.pl
www.men.gov.pl
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
tel. +48 22 432 80 80, +48 22 432 89 91 do 93
mail: zrk@parp.gov.pl
www.parp.gov.pl
Instytut Badań Edukacyjnych
tel. +48 22 241 71 00
mail: krkbiuro@ibe.edu.pl
www.ibe.edu.pl

ZSK
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego