Ustawa o ZSK

Ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji weszła w życie 15 stycznia 2016 r. Akt wytycza podstawowe ramy prawne nowego porządku w dziedzinie kwalifikacji w Polsce. Poniżej tekst ujednolicony na podstawie t.j. ustawy z dnia 16 listopada 2018 (Dz.U.2018.2153) z późniejszymi zmianami.
Ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
Uzasadnienie ustawyZadania ministra właściwego dla oświaty i wychowania jako koordynatora ZSK oraz ministra właściwego dla działu – wybrane fragmenty ustawy o działach administracji rządowej.

Załącznik zawiera wybrane przepisy ustawy o działach administracji rządowej odnoszące się do funkcji ministra właściwego w sprawach włączania kwalifikacji należących do tego działu do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Zawiera również przepis powierzający funkcję koordynatora ZSK ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania.
Wybrane przepisy z ustawy o działach administracji rządowejRozporządzenia wydane na podstawie ustawy o ZSK

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie Sektorowej Ramy Kwalifikacji w sektorze sport
Rozporządzenie w sprawie Sektorowej Ramy Kwalifikacji w sektorze sport z dnia 21 czerwca 2017 r.
Uzasadnienie do rozporządzenie w sprawie Sektorowej Ramy Kwalifikacji w sektorze sport z dnia 21 czerwca 2017 r.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie Sektorowej Ramy Kwalifikacji w sektorze turystyka

Rozporządzenie w sprawie Sektorowej Ramy Kwalifikacji w sektorze turystyka z dnia 18 maja 2017 r.
Uzasadnienie do rozporządzenia w sprawie Sektorowej Ramy Kwalifikacji w sektorze turystyka z dnia 18 maja 2017 r.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji pełnych nadanych do dnia 15 stycznia 2016 r.
Rozporządzenie w sprawie poziomów PRK dla kwalifikacji pełnych nadanych do dnia 15 stycznia 2016 r.
Uzasadnienie do rozporządzenia w sprawie poziomów PRK dla kwalifikacji nadanych do dnia 15 stycznia 2016 r.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 października 2016 r. w sprawie regulaminu pracy komisji do oceny wniosków o wpis na listę podmiotów uprawnionych do pełnienia funkcji zewnętrznego zapewniania jakości, wzoru umowy z podmiotem, któremu powierzono funkcję zewnętrznego zapewniania jakości, oraz sposobu ustalania wysokości wynagrodzenia z tytułu tej umowy.
Rozporządzenie MEN w sprawie PZZJ
Uzasadnienie do rozporządzenia o PZZJ

Rozporządzenie Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 – poziomy 6–8
Rozporządzenie MNiSW w sprawie charakterystyk poziomów 6-8 PRK

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 19 sierpnia 2016 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać eksperci powoływani do zespołu ekspertów, trybu powoływania ekspertów oraz procedury porównywania efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji z charakterystykami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji
Rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać eksperci
Uzasadnienie do rozporządzenia o ekspertach

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji gromadzonych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji o kwalifikacjach nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych
Rozporządzenie w sprawie zakresu informacji gromadzonych w ZSK
Uzasadnienie do rozporządzenia ws zakresu informacji w ZRK o kwalifikacjach po studiach podyplomowych

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wzorów znaków graficznych informujących o poziomach Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanych do kwalifikacji pełnych i cząstkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i odpowiadających im poziomach europejskich ram kwalifikacji
Rozporządzenie w sprawie znaków graficznych PRK


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie wzorów znaków graficznych informujących o poziomach Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanych do kwalifikacji pełnych i cząstkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
Rozporządzenie w sprawie znaków graficznych PRK
Uzasadnienie do rozporządzenia


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów znaków graficznych informujących o poziomach Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanych do kwalifikacji pełnych i cząstkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
Rozporządzenie zmieniające o znakach PRK
Uzasadnienie do rozporządzenia o znakach PRK


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie charakterystyki drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowej dla kwalifikacji uzyskiwanych po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 5
Rozporządzenie w sprawie charakterystyki 5 PRK
Uzasadnienie do rozporządzenia w sprawie charakterystyki 5 PRK


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji o charakterze zawodowym – poziomy 1–8
Rozporządzenie w sprawie charakterystyk 1-8 PRK
Uzasadnienie do rozporządzenia w sprawie charakterystyk 1-8 PRK

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji o charakterze ogólnym – poziomy 1–4
Rozporządzenie w sprawie charakterystyk 1-4 PRK
Uzasadnienie do rozporządzenia w sprawie charakterystyk 1-4 PRK

 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Rozporządzenie w sprawie charakterystyk 6-8 PRK

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie wymogów technicznych, jakie musi spełniać aplikacja do przesyłania informacji do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji

Rozporządzenie w sprawie wymogów technicznych do ZRK
Uzasadnienie do rozporządzenia w sprawie wymogów technicznych


Rozporządzenia wydane na podstawie ustawy o systemie oświaty, zmienionej ustawą o ZSK


Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych
Rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych
Uzasadnienie do rozporządzenia o świadectwach, dyplomach i drukach szkolnych


Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 kwietnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych
Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych
Uzasadnienie do rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie o świadectwach, dyplomach i drukach szkolnych

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego
Rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego
Uzasadnienie do rozporządzenia w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, która wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.
Rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego
Uzasadnienie do rozporządzenia w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego


Rozporządzenia wydane na podstawie ustawy prawo o szkolnictwie wyższym, zmienionej ustawą o ZSK

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu
Rozporządzenia w sprawie tytułów zawodowych, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów

Rozporządzenia wydane na podstawie ustawy o rzemiośle, zmienionej ustawą o ZSK

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych.
Rozporządzenie w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego
Uzasadnienie do rozporządzenia w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego


Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw uczenia się przez całe życie i Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Polityka na rzecz uczenia się przez całe życie jest zadaniem całego rządu, realizowanym w odpowiednich częściach przez poszczególnych członków Rady Ministrów. Koordynację tych działań zapewnia Międzyresortowy Zespół do spraw uczenia się przez całe życie i Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
Zarządzenie w sprawie Międzyresortowego ZespołuZarządzenia ministra koordynatora ZSK

Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie powołania członków Rady Interesariuszy Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
Zarządzenie Nr 35 w sprawie powołania członków Rady Interesariuszy Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Zarządzenia zmieniającego zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej powołującego Radę Interesariuszy.
Zarządzenie nr 6 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Interesariuszy ZSK
Więcej informacji dot. pracy Rady Interesariuszy znajdziesz tutaj


Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskich Ram Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie

Celem Europejskich Ram Kwalifikacji jest ułatwienie porównywania kwalifikacji zdobywanych w różnym czasie, miejscach i formach, lepsze dostosowanie kwalifikacji do potrzeb rynku pracy, a w efekcie wzrost mobilności pracowników, wypromowanie i ułatwienie uczenia się przez całe życie. Ukazanie się tego zalecenia dało mocny impuls do prac nad systemami kwalifikacji w wielu krajach, w tym również w Polsce.
Zalecenie Rady z 2017 r.
Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2008 r.Zalecenie Rady w sprawie walidacji uczenia się pozaformalnego i nieformalnego

W zaleceniu proponuje się, aby do 2018 r. we wszystkich krajach, które przystąpią do jego wykonania, powstały systemy walidacji uczenia się nieformalnego i pozaformalnego.
Zalecenie Rady w sprawie walidacji 2012 r

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Strategii, Kwalifikacji
i Kształcenia Zawodowego

tel. +48 22 34 74 195, fax +48 22 34 74 190
mail: zsk@men.gov.pl
www.men.gov.pl

Instytut Badań Edukacyjnych
tel. +48 22 241 71 00
mail: zsk@ibe.edu.pl
www.ibe.edu.pl

Punkt Koordynacyjny ds. Polskiej i Europejskiej Ramy Kwalifikacji
tel. +48 22 34 74 195
mail: info.kwalifikacje@men.gov.pl
www.prk.men.gov.pl
ZSK
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego